google

    wentylacja, rekuperatory, wentylatory

    wentylacja, rekuperatory, wentylatory
    Katalog firm
    Kursy walut 15.12.2017
    1 USD
    3.5786
    0.007
    1 EUR
    4.2217
    0.0001
    1 CHF
    3.6227
    0.0083
    1 GBP
    4.8061
    0.0001
    1 RUB
    0.0608
    -0.0001
    Newsletter
    Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
    Podaj imię i nazwisko:
    Twój adres email:
     
    Zobacz na mapie
    Chcę dodać:
    W zasięgu km

    • Polskie Normy dotyczące branży HVAC - maj 2017

    Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży HVAC

    - maj 2017


     

    PN-EN 1366-10+A1:2017-05 - wersja angielska

    Data publikacji: 11-05-2017

    Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 10: Klapy odcinające stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu

    Zakres

    W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań klap odcinających stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu, aby ocenić ich właściwości użytkowe w temperaturze podwyższonej lub w warunkach ogniowych.

    Należy zauważyć, iż przewidziane do badania klapy odcinające stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu mogą wymagać zbadania według EN 1366-2 i że taką potrzebę trzeba wziąć pod uwagę przed przeprowadzeniem tych badań.

    Badania klap odcinających stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu są wymagane, aby potwierdzić, że spełnione są wymagania badania w piecu określone w EN 12101-8 i trzeba wziąć pod uwagę EN 12101-8 przed przeprowadzeniem tych badań.

    Zaleca się, aby klapy odcinające stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu zbadane według niniejszej Normy Europejskiej były klasyfikowane z wykorzystaniem EN 13501-4 i tę Normę Europejską trzeba wziąć pod uwagę przed przeprowadzeniem tych badań.

    W tym celu niniejszą Normę Europejską trzeba stosować wraz z EN 12101-8, EN 13501-4, EN 1366-2 oraz EN 1363-1, gdzie ta ostatnia podaje dalsze szczegóły dotyczące badań odporności ogniowej.

    W odniesieniu do szczegółów montażu trzeba wziąć pod uwagę wymagania dotyczące przewodów oddymiających i te są określone w EN 1366-8 i EN 1366-9.
     

     

    PN-EN 16855-1:2017-05 - wersja angielska

    Data publikacji: 15-05-2017

    Modułowe komory chłodnicze -- Definicja, charakterystyka izolacyjności cieplnej i metody badań -- Część 1: Prefabrykowane komory chłodnicze

    Zakres

    Niniejsza Norma Europejska dotyczy prefabrykowanych modułowych komór chłodniczych oraz ich elementów składowych. Zawiera metody badania lub obliczania umożliwiające ocenę właściwości izolacji cieplnej w docelowych normalnych warunkach użytkowania.

    Charakterystykę efektywności cieplnej modułowych komór chłodniczych wyznacza się w kontekście właściwości cieplnych izolacji, aby dać podstawy do oceny wskaźników zużycia energii modułowych komór chłodniczych oraz ich elementów składowych.

    Charakterystyki efektywności izolacji ocenia się dla każdego elementu składowego modułowej komory chłodniczej, jak również dla zmontowanej w całości modułowej komory chłodniczej.

    Za docelowe normalne warunki użytkowania komory chłodniczej uważa się:
    - instalację wewnątrz istniejącego budynku;
    - nie narażoną na zewnętrzne warunki pogodowe
     

     

    PN-EN 12101-2:2017-05 - wersja angielska

    Data publikacji: 15-05-2017

    Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła

    Zakres

    Niniejsza Norma Europejska stosuje się do urządzeń do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła (NSHEV) działających jako części systemów grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła (NSHEVS) udostępnianych na rynku. Niniejsza norma określa wymagania i podaje metody badań urządzeń do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła, które są przewidziane do zainstalowania w systemach grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła w budynkach.
     

     

    PN-EN 61340-4-7:2017-05 - wersja angielska

    Data publikacji: 17-05-2017

    Elektryczność statyczna -- Część 4-7: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Jonizacja

    Zakres

    Niniejsza część normy IEC 61340 podaje metody badań i procedury do oceny oraz doboru urządzeń i systemów jonizacyjnych (jonizatorów).

    Niniejszy dokument ustanawia techniki pomiaru, w określonych warunkach, do wyznaczania napięcia niezrównoważenia (stan równowagi jonowej) i czasu rozładowania (neutralizacji ładunku) jonizatorów.

    Niniejszy dokument nie obejmuje pomiarów zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) oraz zastosowań jonizatorów w związku z uzbrojeniem, materiałami palnymi, środkami wybuchowymi lub pobudzanymi elektrycznie urządzeniami wybuchowymi.

    Metody badań i warunki badań, zawarte w niniejszej normie, mogą być stosowane przez producentów jonizatorów do uzyskania danych technicznych opisujących ich produkty.
    Zachęca się użytkowników jonizatorów do modyfikacji metod i warunków badań dla potrzeb ich określonych zastosowań, w celu kwalifikacji użytkowej jonizatorów lub przeprowadzania okresowej weryfikacji wydajności jonizatorów.

    Użytkownik powinien zdecydować o zakresie parametrów wymaganych dla każdego zastosowania.

    OSTRZEŻENIE: Procedury i urządzenia opisane w niniejszym dokumencie mogą narażać pracowników na niebezpieczne warunki o charakterze elektrycznym i nieelektrycznym.

    Użytkownicy niniejszego dokumentu są odpowiedzialni za dobór wyposażenia zgodnego z odpowiednimi przepisami prawnymi i skodyfikowanymi regulacjami oraz z polityką wewnętrzną i zewnętrzną.

    Ostrzega się użytkowników, że niniejszy dokument nie może zastępować żadnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracowników.
     

     

    PN-EN 16909:2017-05 - wersja angielska

    Data publikacji: 24-05-2017

    Powietrze atmosferyczne -- Pomiar węgla elementarnego (EC) i węgla organicznego (OC) osadzonego na filtrze

    Zakres

    Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do pomiaru węgla elementarnego (EC) i węgla organicznego (OC) zgodnie z wymagania dla wszystkich państw członków UE w zakresie pomiarów EC i OC w pyłach, obowiązujące od czerwca 2010 r. w miejscach ich występowania, zgodnie z Dyrektywą Rady 2008/50/EC dotyczącą jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy [1]. Niniejsza Norma Europejska opisuje procedury analityczne oznaczania EC i OC na filtrach z włókien kwarcowych w µg/cm2 z następnym przeliczeniem stężenia na µg/cm3. Pobieranie próbek na filtry wykonuje się według EN 12341:2014 dla PM2,5. Sposób pobierania próbek uwzględnia wielkość cząstek frakcji, zatrzymywanie średniolotnego materiału i zatrzymywanie na filtrze lub uwalnianie z niego, podczas pobierania próbki, lotnych związków organicznych. Taka sama metoda analizy może być stosowana też dla frakcji cząstek mniejszych niż PM2,5. Zaleca się uwzględnienie wszelkich możliwych dodatkowych działań powodujących powstawanie większych cząstek, np. piroliza lub wyższe stężenie węglanów. Zakres obejmuje środowisko wiejskie i miejskie. Metoda pomiarowa może być stosowana w innych typach środowisk, o ile zakres pomiarowy podany poniżej nie jest przekroczony. Stosowanie niniejszej normy we wszystkich typach środowisk umożliwia uwzględnienie dodatkowego narażenia ludzi na obszarach miejskich jak określono w celach dyrektywy rady i w celu uzyskania zgodności z europejskimi dążeniami. Zakres stężeń mierzalnych za pomocą proponowanej metody jest ograniczony przez korekcję optyczną i przyrząd zastosowany do analizy EC i OC. Niniejsza metoda została zwalidowana w zakresie od 0,2 µg CEC/cm2 i 1,8 µg COC/cm2 do 38 µg CEC/cm2 i 49 µg COC/cm2 w laboratorium oraz do 16 µg CEC/cm2 i 45 µg COC/cm2 w laboratoryjnych badaniach walidacyjnych i w terenowych badaniach walidacyjnych.
     

     

    PN-EN 61010-2-011:2017-05 - wersja angielska

    Data publikacji: 30-05-2017

    Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-011: Wymagania szczegółowe dla urządzeń chłodniczych

    Zakres

    Niniejsza publikacja dotycząca bezpieczeństwa grupowego jest przeznaczona do wykorzystania jako norma bezpieczeństwa produktu wymienionego w zakresie normy, ale powinna być również wykorzystywana przez komitety techniczne do przygotowania publikacji dotyczących podobnych produktów wymienionych w zakresie niniejszej normy, zgodnie z zasadami określonymi w Przewodniku IEC 104 i Przewodniku ISO/IEC 51.

    Niniejsza część 2 normy IEC 61010 określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dla typów od a) do c) urządzeń elektrycznych i ich wyposażenia, gdziekolwiek zamierza się je stosować, kiedy urządzenie zawiera SYSTEM CHŁODZENIA, niezależnie od tego, czy jest on integralną czy zewnętrzną częścią urządzenia i czy SYSTEM CHŁODZENIA bezpośrednio steruje urządzeniem.

    Niniejsza część 2 zawiera szczegóły wszystkich wymagań, kiedy stosuje się do 150 g ŁATWOPALNEGO CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO dla SYSTEMU CHŁODZENIA. Dodatkowe wymagania wykraczające poza zakres niniejszej normy mają zastosowanie, jeśli ładunek ŁATWOPALNEGO CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO przekracza tę ilość.


    Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Klimatyzacja.biz,
    Wentylacja.biz, Chlodnictwo.biz
    na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

    Źródło:
    Polski Komitet Normalizacyjny
    www.pkn.pl
    Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
    Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
    wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.