google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 25.03.2019
  1 USD
  3.7966
  0.0018
  1 EUR
  4.2978
  0.0084
  1 CHF
  3.8184
  0.0105
  1 GBP
  5.0024
  0.0324
  1 RUB
  0.0591
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,9 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej Gustaw i Harnaś, ul. Cyrklowa 1, 04-044 Warszawa
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2018-11-07

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 645461-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

  Szkoła Podstawowa Nr 279 im. Batalionów AK "Gustaw" i "Harnaś": ,,Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,9 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej ,,Gustaw" i ,,Harnaś", ul. Cyrklowa 1, 04-044 Warszawa"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu
  ,,Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,9 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej ,,Gustaw" i ,,Harnaś", ul. Cyrklowa 1, 04-044 Warszawa"

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 279 im. Batalionów AK "Gustaw" i "Harnaś", krajowy numer identyfikacyjny 80138400000, ul. Cyrklowa  1 , 04-044   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 810 72 01, , e-mail sp279@edu.um.warszawa.pl, , faks 22 810 72 01.
  Adres strony internetowej (URL): sp279.edupage.org
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne sp279.edupage.org

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Szkoła Podstawowa nr 279

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  sp279.edupage.org


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  sp279.edupage.org


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Dostarczona w kopercie do sekretariatu szkołu zgodnie z wymogami SIWZ
  Adres:
  ul. Cyrklowa 1, 04-044 Warszawa


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,9 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej ,,Gustaw" i ,,Harnaś", ul. Cyrklowa 1, 04-044 Warszawa"
  Numer referencyjny:
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,9 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej ,,Gustaw" i ,,Harnaś", ul. Cyrklowa 1, 04-044 Warszawa

  II.5) Główny kod CPV: 09332000-5
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  09332000-5
  09332000-5


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,9 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej ,,Gustaw" i ,,Harnaś", ul. Cyrklowa 1, 04-044 Warszawa
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 30
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: wykonawca posiada certyfikaty i umowy instalatorskie wystawione przez producentów oferowanych produktów; wykonawca ma być autoryzowanym serwisantem oferowanych urządzeń, co potwierdzi odpowiednimi certyfikatami i umowami serwisowymi; wykonawca musi posiadać niezbędne doświadczenie zawodowe w montażu- w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech instalacji fotowoltaicznych jako główny wykonawca na budynkach użyteczności publicznej jakimi są szkoły o wielkości mocy zbliżonej do przedmiotu zamówienia tj. pomiędzy 30-40kWp każda; z udokumentowaniem, że instalacje te oferent, jako główny wykonawca, wykonał z użyciem optymalizatorów mocy; oraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których instalacje te zostały wykonane z załączeniem referencji wystawionych przez te podmioty; dodatkowym atutem będą referencje wystawione przez jednostkę nadzorującą te inwestycje; Zamawiający bierze pod uwagę tylko instalacje zrealizowane przez oferenta jako głównego wykonawcę przedstawianych inwestycji. Uwadze nie podlegają wykonane instalacje fotowoltaiczne jak i referencje wystawione oferentowi jako podwykonawcy. Wykonawca posiada odpowiednie certyfikaty i uprawnienia przewidziane przepisami prawa budowlanego i energetycznego dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych; Oferent będący głównym wykonawcą przedmiotowej instalacji ma posiadać podpisaną umowę serwisową z producentem oferowanych inwerterów i optymalizatorów; Wykonawca w celu zapewnienia terminowego wykonania instalacji fotowoltaicznej przedstawi w swojej ofercie numery seryjne wszystkich oferowanych produktów tj. inwerterów, optymalizatorów, paneli fotowoltaicznych. W ofercie tej zamieścić należy również wyniki testów flasch data odnoszące się do wszystkich paneli fotowoltaicznych, których Wykonawca ma zamiar użyć w montażu przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: sytuacja ekonomiczna lub finansowa: przedstawienie przez wykonawcę dokumentów poświadczających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 300,000 zł. Zamawiający uzna, że spełniono warunek znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej, jeśli Wykonawca wykaże na podstawie wyciągu ze swojego rachunku firmowego, że w poprzednim roku kalendarzowym obroty na jego rachunku firmowym wyniosły ponad 1 mln zł.; co potwierdzone zostanie przez oddział banku w którym Wykonawca ma konto firmowe.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: wykonawca posiada certyfikaty i umowy instalatorskie wystawione przez producentów oferowanych produktów; wykonawca ma być autoryzowanym serwisantem oferowanych urządzeń, co potwierdzi odpowiednimi certyfikatami i umowami serwisowymi; wykonawca musi posiadać niezbędne doświadczenie zawodowe w montażu- w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech instalacji fotowoltaicznych jako główny wykonawca na budynkach użyteczności publicznej jakimi są szkoły o wielkości mocy zbliżonej do przedmiotu zamówienia tj. pomiędzy 30-40kWp każda; z udokumentowaniem, że instalacje te oferent, jako główny wykonawca, wykonał z użyciem optymalizatorów mocy; oraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których instalacje te zostały wykonane z załączeniem referencji wystawionych przez te podmioty; dodatkowym atutem będą referencje wystawione przez jednostkę nadzorującą te inwestycje; Zamawiający bierze pod uwagę tylko instalacje zrealizowane przez oferenta jako głównego wykonawcę przedstawianych inwestycji. Uwadze nie podlegają wykonane instalacje fotowoltaiczne jak i referencje wystawione oferentowi jako podwykonawcy. Wykonawca posiada odpowiednie certyfikaty i uprawnienia przewidziane przepisami prawa budowlanego i energetycznego dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych; Oferent będący głównym wykonawcą przedmiotowej instalacji ma posiadać podpisaną umowę serwisową z producentem oferowanych inwerterów i optymalizatorów; Wykonawca w celu zapewnienia terminowego wykonania instalacji fotowoltaicznej przedstawi w swojej ofercie numery seryjne wszystkich oferowanych produktów tj. inwerterów, optymalizatorów, paneli fotowoltaicznych. W ofercie tej zamieścić należy również wyniki testów flasch data odnoszące się do wszystkich paneli fotowoltaicznych, których Wykonawca ma zamiar użyć w montażu przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Tak

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Zgodnie z SIWZ

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Zgodnie z SIWZ
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  Zgodnie z SIWZ

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Zgodnie z SIWZ

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Zgodnie z SIWZ

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Doświadczenie10,00
  Okres gwarancji10,00
  Czas wykonania przedmiotu zamówienia20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zmianę terminów wykonania umowy, który może ulec zmianie w przypadkach:- działania siły wyższej - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;- wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie prac instalacyjnych; w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót na zewnątrz takie jak temperatury powietrza poniżej 0,0?C, wiatr uniemożliwiający prace, gwałtowne opady deszczu, śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;- wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności;- braku dostępu wykonawcy do terenu prac montażowych spowodowanego okolicznościami od niego niezależnymi- termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-11-15, godzina: 08:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Szkoła Podstawowa Nr 279 im. Batalionów AK "Gustaw" i "Harnaś"
  04-044 Warszawa, Cyrklowa 1
  tel.: 22 810 72 01,
  fax.: 22 810 72 01
  email: Wyślij email
  http://sp279.edupage.org
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z wentylacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 277824 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.