google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 23.05.2019
  1 USD
  3.8696
  0.0076
  1 EUR
  4.3107
  0.0009
  1 CHF
  3.8343
  0.0134
  1 GBP
  4.8852
  -0.0054
  1 RUB
  0.0600
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄC NA WYKONANIU REMONTU INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ORANŻERII NA TERENIE MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2018-12-04

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 657013-N-2018 z dnia 2018-12-04 r.

  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄC NA WYKONANIU REMONTU INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ORANŻERII NA TERENIE MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, krajowy numer identyfikacyjny 010956038, ul. Stanisława Kostki Potockiego  10/16 , 02-958  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225442700, , e-mail zamowienia@muzeum-wilanow.pl, , faks +48228423116.
  Adres strony internetowej (URL): http://www.wilanow-palac.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Państwowa Instytucja Kultury

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  http://www.wilanow-palac.pl/bip


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  http://www.wilanow-palac.pl/bip


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  Wymagane jest przesłanie oferty w formie pisemnej
  Adres:
  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, Zamówienia Publiczne Budynek Kordegardy I p.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄC NA WYKONANIU REMONTU INSTALACJI C.O. W BUDYNKU ORANŻERII NA TERENIE MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE
  Numer referencyjny: KF.AZ.2401.17.JM.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu instalacji c.o. w budynku Oranżerii na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zgodnie z uzyskanym przez Zamawiającego pozwoleniem na budowę dot. Projektu budowlanego opracowanego przez Firmę Kowago-Inżynieria Osiedle Parkowe 6B 05-462 Wiązowna zgodnie z postanowieniami wynikającymi z SIWZ oraz Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia.2) Przedmiot zamówienia obejmuje:a) Wykonanie robót budowlanych, remontu instalacji centralnego ogrzewania Sali wystawienniczej parteru Oranżerii. piwnic zaplecza Oranżerii.Remont obejmuje wymianę instalacji głównego zasilenia poprowadzoną z węzła kotłowni gazowej (poziom piwnic) piwnicami ( przez pomieszczenia szatni Dz. Ogrodowego) do kanału technicznego biegnącego wzdłuż sali wystawienniczej ( parter )strony południowej (faviery) i północnej ( grzejniki żeliwne) oraz pionów zasilających instalację c.o do odbiorów ( faviery) na poddaszu Oranżerii.b) Wykonanie czyszczenia i płukania zainstalowanych grzejników. ( favery , żeliwne )c) Wymianę na żeliwne grzejniki w pomieszczeniach WC, zainstalowanych w piwnicach zaplecza Oranżerii. d) Opisany powyżej w pkt.2 a,b,c przedmiot zamówienia został ujęty w dokumentacji ,, Projekt Budowlany Wykonania Remontu Instalacji c.o w Budynku Oranżerii na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. z opisem stanu istniejącego i wnioskami str.6 ,zakresem robót oraz kolejności realizacji str.16 oraz opisem technicznym str.33 (Załącznik nr 1 do OPZ)e) Wywóz i utylizacja urobku leży również w zakresie Wykonawcy.IV.2.1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ na który składa się:2.1. Dokumentacja projektowa:2.1.1. OPISY:2.1.1.1. Projekt Budowlany Wykonania Remontu Instalacji C.O w Budynku Oranżerii na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Załącznik nr 1 do OPZ) 2.1.1.2. Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. (Załącznik nr 1a do OPZ)2.1.2. 3.3 PRZEDMIARY.2.1.2.1. Przedmiar inwestorski - Remont Instalacji C.O w Budynku Oranżerii na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Załącznik nr 1b do OPZ) 2.2. Pozwolenia2.2.1. Decyzja nr W 2595/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zatwierdzające pod względem konserwatorskim projekt prac budowlanych w wykonanym w sierpniu 2018 r. w ,,Kowago-Inżynieria" projekcie budowlanym p.n. ,,Projekt budowlany remontu instalacji c.o w budynku Oranżerii" na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. (Załącznik nr 1c do OPZ)2.2.2. Decyzja nr 263/WIL/18 z dnia 17 września 2018 r. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wilanów, Wydział Architektury i Budownictwa, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę ,, remont instalacji c.o. w budynku Oranżerii na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie", (znak:AB.6740.210.2018.KBU) - decyzja ostateczna. (Załącznik nr 1d do OPZ)

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331000-6
  45331100-7
  45262522-6
  45111220-6


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 124774,27
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-03-07

  II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do dnia wynikającego ze złożonej oferty, jednak nie dłużej niż do dnia 07 marca 2019 r., przy czym na 7 dni przed terminem wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia Inwestycji do odbioru końcowego. Jednocześnie w terminie: 22-23 lutego 2019 r. bezwzględnie należy udostępnić Muzeum sale wystawienniczą w budynku Oranżerii w pierwotnym stanie

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1. wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych, polegających na wykonaniu remontu instalacji centralnego ogrzewania, w tym co najmniej jednego zamówienia - polegającego na prowadzeniu robót budowlanych, prowadzonych na terenie wpisanym do rejestru zabytków** lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury**** Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. ** Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.).*** Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 972, 1086, z 2018 r. poz. 369).2. wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie: 1) Kierownik Budowy - 1 osoba:a) posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*, b) posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub kierownika robót nad robotami budowlanymi przy co najmniej 1 zabytku nieruchomym, wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;c) spełniająca wymagania o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury;d) przynależąca do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)."* Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U., poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznejwykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły ww. uprawnienia przy zabytkach nieruchomych we wskazanym wyżej zakresie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących oświadczeń i dokumentów:1.1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;1.4. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.716) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP - stanowiący załącznik nr 3d do SIWZ;1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców wzmiankowane dokumenty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.1.6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP - stanowiące załącznik nr 3c do SIWZ.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII.2.1, 2.2., 2.3 przedkłada: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W takich przypadkach wymaga się aby, ww. oświadczenia były wystawione odpowiednio w terminach o których mowa w pkt a i b.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał następujących oświadczeń i dokumentów:1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.2) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 3. Oświadczenie w zakresie obowiązku podatkowego. 4. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1 Wysokość wadiumZamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:3 700,00 złotych (słownie: trzy tysiące siedemset i 00/100 złotych).2 Termin wniesienia wadiumWadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.3 Forma wadium1) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy PZP tj.:a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 110).2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący numer rachunku bankowego Zamawiającego: 55 1130 1017 0020 1226 4720 0006z dopiskiem: Wadium - Numer postępowania: KF.AZ.2401.17.JM.20183) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, wymagane jest złożenie w oryginale jednego lub kilku dokumentów wskazanych w art. 45 ust. 6 pkt 2) - 5) ustawy PZP. Oryginał dokumentu (lub oryginały dokumentów) należy załączyć do oferty w osobnej kopercie. Do każdego dokumentu wadium sporządzonego w języku innym niż język polski należy załączyć tłumaczenie na język polski. 4) Potwierdzeniem skutecznego wniesienia wadium będzie: a) w przypadku wadium w formie pieniężnej - zaksięgowanie na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;b) w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu wadium (gwarancji lub poręczenia). Dokument ten należy przekazać w następujący sposób: kserokopie należy dołączyć do oferty, dokumenty oryginalne dostarczyć w odrębnym opakowaniu wraz z ofertą.4 Wymogi dotyczące treści wadium 1) Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji powinno wynikać jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości, gwarantowanie nieodwołalnie oraz bezwarunkowo wypłaty należności z tytułu wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania pierwszego żądania. 2) Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą poczynając od daty upływu terminu składania ofert.3) Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):a) nazwę i adres Zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa,b) numer postępowania,c) termin ważności wadium - odpowiadający terminowi związania ofertą, zgodnie z pkt X.1.5 Skutki nie wniesienia wadiumZamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.6 Zwrot wadium1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 2) Zamawiający zwróci Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.4) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca winien wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego (związane bezpośrednio z przechowywaniem przedmiotowej kwoty na rachunku) oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że oprocentowanie ww. rachunku jest określane na podstawie dziennej stawki oprocentowania ustalanej przez bank.7 Zatrzymanie wadium1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;c) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena (brutto)60,00
  Termin wykonania zamówienia20,00
  Gwarancja20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:1) zmiana wynagrodzenia umownego;2) zmiana terminu wykonania Umowy;3) zmiana sposobu wykonania Umowy;4) zmiana organizacji spełnienia świadczenia;5) zmiana stawki VAT wraz z wiążącą się z nią zmianą wynagrodzenia.6) zmiany w zakresie płatności.3. Warunki wprowadzenia zmian:1) Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku:a) gdy na skutek dokonania zmiany Umowy w innym wymienionym w ust. 2 zakresie, koszty wykonania Przedmiotu umowy ulegną zmianie w stosunku do oszacowanych na etapie złożenia oferty. W takim przypadku, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość Robót zaniechanych albo o wartość Robót dodatkowych. Różnica pomiędzy wartościami Robót niezbędnymi do wykonania w wyniku ww. zmiany a przewidzianymi do wykonania Dokumentacją projektową i Umową zostanie określona na podstawie kosztorysu zamiennego i o tę różnicę zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy. Kosztorys zamienny zostanie opracowany przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie składników cenotwórczych (R, M, S, Kp, Z) na średnich stawkach z kwartału Sekocenbud z dnia sporządzenia kosztorysów zamiennych oraz nakładów rzeczowych zgodnie z odpowiednimi Katalogami (KNR). W przypadku jeżeli nie będzie możliwe zastosowanie zasad określonych powyżej, brakujące ceny materiałów zostaną przyjęte jako średnie ceny rynkowe dla danego materiału, podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wytycznych producenta. Tak sporządzony kosztorys zamienny zostanie przedstawiony do weryfikacji Inspektorowi Nadzoru, który uprawniony jest do wprowadzenia wiążącej korekty ceny jednostkowej. Następnie Inspektor Nadzoru przedstawi Zamawiającemu kosztorys do akceptacji.b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 j.t.). pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją Umowy z uwagi na zwiększenie wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub jego odpowiednią cześć (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat), bezpośrednio biorących udział w realizacji Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile Wykonawca wykaże rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji umowy, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy; W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmian złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile Wykonawca wykaże rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji umowy, Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.2) Zmiana terminu realizacji Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:a) gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie Robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej, w szczególności, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy; fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz niezwłocznie zgłoszony Zamawiającemu i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru - w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy może zostać przedłużony o okres w jakim realizacja Przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie była możliwa.b) Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile utrzymywały się niekorzystne warunki atmosferyczne w miejscu prowadzenia Robót;c) gdy wystąpią klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trąba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia Robót lub w miejscu prowadzenia działalności przez Wykonawcę, pod warunkiem, że jest to działalność mająca wpływ na wykonanie Umowy. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile trwała klęska żywiołowa lub usuwanie jej skutków wpływające na możliwość prowadzenia Robót przez Wykonawcę;d) gdy możliwość prowadzenia Robót zostanie wstrzymana ze względu na działania organów administracji, w szczególności budowlanych lub konserwatora zabytków, co może mieć miejsce w przypadku:? przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;? konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, Miejskiego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków itp., wydanych po upływie terminu składania ofert;? odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;? wydania postanowienia o wstrzymaniu Robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego;Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, ile trwało wstrzymanie Robót ze względu na ww. okoliczności.e) gdy nastąpi konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub doboru innych urządzeń niż przewidziane SIWZ, w szczególności gdy po dokonaniu rozbiórek stwierdzone zostaną odmienności w konstrukcji budynku w stosunku do zakładanego na etapie opracowania Dokumentacji projektowej. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, przez ile Wykonawca doznawał przeszkód w wykonaniu Robót ze względu na wprowadzanie zmian w Dokumentacji projektowej;f) w przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile trwało usunięcie skutków kolizji;g) w przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy wykonania dodatkowych Robót budowlanych, usług lub dostaw nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli stały się niezbędne do wykonania Robót objętych pierwotną umową i zachodzą łącznie przesłanki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;h) z uwagi na okoliczności związane z dokonanymi w trakcie robót odkryciami, czasem prowadzenia badań z nimi związanych a także decyzjami i zaleceniami konserwatorskimi wydanymi odpowiednio przez Wojewódzkiego i Stołecznego Konserwatora, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Zmiana ta może skutkować także koniecznością zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania zamówienia; i) z powodu stwierdzenia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, o ile wartość zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.j) w przypadku wystąpienia konieczności realizowania przez Muzeum działań statutowych w trakcie której to realizacji Muzeum wstrzyma prowadzenie robót co najmniej 6 godzin w oknie czasowym 7.00-19.00, w miejscu prowadzenia Robót.;k) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w akapitach następnych.l) w przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy wykonania dodatkowych Robót budowlanych i usług lub dostaw nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli stały się niezbędne do wykonania Robót i spełnione zostały łącznie następujące przesłanki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych i spowodowałaby istotna niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;3) Zmiana organizacji spełniania świadczenia tj.:? zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego;? zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji Umowy;4) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany podatku VAT o wysokość podatku zmienionego w wyniku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku ww. zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.5) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy.4. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym (Przedmiotem umowy) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp na następujących zasadach:1) Rozpoczęcie wykonywania ,,dodatkowych robót budowlanych" wykraczających poza Przedmiot umowy, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego Umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności wraz z wyceną robót, przygotowaną przez Wykonawcę, na zakres wskazany w protokole konieczności (do rozliczenia powykonawczo na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót), potwierdzony przez Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi oraz zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.2) Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot umowy, których zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Zamawiającego). Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: ? ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie dla województwa Mazowieckiego za okres ich wbudowania a w przypadku ich braku, zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców lub na podstawie ofert handlowych.? podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 5. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Umowy konieczności wykonania robót budowlanych zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.6. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Umowy konieczności rezygnacji z wykonywania części (elementów) robót budowlanych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość wyliczoną jak w przypadku robót dodatkowych. W niniejszym paragrafie opisano zmiany, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę. 7. Zmiany są możliwe z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie przetargu lub w dniu zawarcia Umowy oraz z powodu wystąpienia istotnych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i załączników do niej.9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie wykonania przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji publicznej - w tym przypadku zmianie może ulec zakres robót, termin realizacji zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy.10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie Przedmiotu Zamówienia -w tym przypadku zmianie może ulec zakres robót, termin realizacji zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy.11. Każdorazowo warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w ww. paragrafie jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-19, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  02-958 Warszawa, Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  tel.: +48225442700,
  fax.: +48228423116
  email: Wyślij email
  http://http://www.wilanow-palac.pl/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z wentylacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 287682 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.