google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 20.08.2019
  1 USD
  3.9408
  0.0209
  1 EUR
  4.3656
  0.0137
  1 CHF
  4.0227
  0.0156
  1 GBP
  4.7654
  0.0123
  1 RUB
  0.0591
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej na terenie nieruchomości przy ul. Brackiej 4 w Warszawie oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-05-14

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 547073-N-2019 z dnia 2019-05-14 r.

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej na terenie nieruchomości przy ul. Brackiej 4 w Warszawie oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektów Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Pomoc Techniczna PO WER 2014-2020

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 15725935000000, ul. Nowogrodzka  1/3/5 , 00-513  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 661 14 35, , e-mail zamowienia@mrpips.gov.pl , , faks 226 611 471.
  Adres strony internetowej (URL): https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Oferty należy złożyć w formie pisemnej
  Adres:
  Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Recepcja hol główny - parter budynku A


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej na terenie nieruchomości przy ul. Brackiej 4 w Warszawie oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych
  Numer referencyjny: 6/BA/PN/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej na terenie nieruchomości przy ul. Brackiej 4 w Warszawie na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 4, oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja, która obejmuje:1) projekt budowlano-wykonawczy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ;2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ;3) przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ;4) wzory umów stanowiące załączniki 4.1 i 4.2 do SIWZ.3. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):45331220-4 - instalacje klimatyzacyjne;39717200-3 - urządzenia klimatyzacyjne;45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji, o której mowa w pkt 2 ppk 1-3.4.1 Wykonawca, powołując się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymogi funkcjonalne, techniczne i jakościowe określone w tej dokumentacji i w załączniku nr 11 do SIWZ pn. ,,Parametry równoważności urządzeń". W przypadku gdy wykonawca zastosuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wypełnić:1) załącznik nr 2.2 do SIWZ - FC-1B, w którym wyszczególni wszelkie materiały, urządzenia oraz roboty budowlane ujęte we własnej dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.4.2 ppkt 2;2) załącznik nr 2.4 do SIWZ - FC-2B, w którym - w kolumnie nr 2 - wskaże z nazwy równoważne urządzenia, a w kolumnie nr 3 - także ilość urządzeń, które wymagają czynności konserwacyjnych.4.2 Stosując rozwiązania równoważne, wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą:1) karty katalogowe wszystkich materiałów i urządzeń lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych przez Zamawiającego - na potwierdzenie równoważności;2) własną, kompletną dokumentację projektową, obejmującą w szczególności: a) projekt budowlano-wykonawczy, b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiar robót.

  II.5) Główny kod CPV: 45331220-4
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  39717200-3
  45311200-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  110

  II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia:1) W okresie do 70 albo do 90 albo do 110 dni licząc od dnia zawarcia umowy wykonawca wykona roboty budowlane w zakresie instalacji klimatyzacyjnej na terenie nieruchomości w Warszawie przy ul. Brackiej 4 - dokładny termin realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie zostanie określony na podstawie oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;2) w okresie 36 albo 42, albo 48 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru wykonania robót, o których mowa w pkt 1, wykonawca świadczyć będzie usługi polegające na konserwacji instalacji, o której mowa w pkt 1, w celu utrzymania jej w stałej sprawności technicznej (dokładny okres zostanie określony w wyniku postępowania, przy czym okres świadczenia usług polegających na konserwacji instalacji klimatyzacyjnej odpowiada okresowi, na jaki wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonanie przedmiotowej instalacji).

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, każda o wartości brutto co najmniej 400.000,00 zł, polegające na:1) wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej lub2) wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej wraz z jej konserwacją, przy czym wartość wykonanej instalacji klimatyzacyjnej nie mogła być mniejsza niż 70% wartości całego zamówienia.UWAGA!o Przez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie 1 kontrakt/umowę.o Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku robót budowlanych i sumowania ich wartości w celu wykazania spełniania przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu.o W przypadku kontraktów/umów będących w trakcie wykonywania (dopuszczalne wyłącznie w przypadku warunku opisanego w pkt 7.1.3.3 ppkt 2), Zamawiający uzna je za spełniające opisane wyżej wymogi jeżeli:- roboty budowlane będące przedmiotem umowy/kontraktu, polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacyjnej, zostały całkowicie ukończone i dokonano ich odbioru;- w ramach trwającej umowy/kontraktu realizowane są już tylko i wyłącznie czynności konserwacyjne;o wymagana wartość dotyczy części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania wykazywanej roboty budowlanej do upływu terminu składania ofert) - tą też wartość wykonanej roboty budowlanej wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie robót budowlanych.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Wykaz robót budowlanych spełniających wymogi określone w pkt 7.1.3.3 SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy sporządzić:1.1. w jednym egzemplarzu, w języku polskim;1.2. na druku FO lub według wzoru tego druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, poprzez odpowiednie jego wypełnienie;1.3. na drukach FC lub według wzorów tych druków stanowiących odpowiednio: załącznik nr 2.1 (FC-1A) i 2.3 (FC-2A) albo 2.2 (FC-1B) i 2.4 (FC-2B) do SIWZ, poprzez odpowiednie ich wypełnienie;1.4. składając wraz z ofertą:1) aktualne na dzień składania ofert, dokumenty, o których mowa w pkt 8.1 SIWZ;2) własną dokumentację projektową, o której mowa w pkt 3.4.2 ppkt 2 SIWZ - jeżeli dotyczy;3) karty katalogowe lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 3.4.2 ppkt 1 SIWZ - jeżeli dotyczy.UWAGA!Wraz z ofertą wykonawca obowiązany jest sporządzić i złożyć dwa formularze cenowe:1) w przypadku wykonywania robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej wg dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.2 SIWZ, oraz dostarczenia urządzeń wyszczególnionych w tej dokumentacji, wykonawca sporządzi i złoży: a) FC-1A stanowiący załącznik nr 2.1 do SIWZ orazb) FC-2A stanowiący załącznik nr 2.3. do SIWZ;2) w przypadku wykonywania robót budowalnych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej wg własnej dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.4.2 ppkt 2 SIWZ, oraz dostarczenia urządzeń równoważnych, o czym mowa w pkt 3.4 SIWZ, wykonawca sporządzi i złoży:a) FC-1B stanowiący załącznik nr 2.2 do SIWZ oraz b) FC-2B stanowiący załącznik nr 2.4 do SIWZ.2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na druku lub wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, sporządzone na druku lub wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 2. Jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innych podmiotów - załącza do oferty zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Przystępując do postępowania wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena oferty z VAT60,00
  Termin realizacji przedmiotu zamówienia25,00
  Okres gwarancji jakości15,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności i mogą dotyczyć wyłącznie zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych innych niż wskazanych w dokumentacji projektowej a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych w tej dokumentacji rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;2. Strony oświadczają, że jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia objętego umową byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze Stron rażącą stratą, czego Strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, zmiana umowy będzie dopuszczalna w trybie art. 3571 Kodeksu cywilnego.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-11, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  1. Termin składania ofert upływa w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 10:00. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali C zlokalizowanej w holu wejścia głównego. 3. Termin otwarcia ofert: w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 11:00. 4. W dniu 21 maja 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie, w sali C zlokalizowanej w holu wejścia głównego, odbędzie się zebranie wykonawców w celu zapoznania ich z obiektem, w którym będą wykonywane roboty budowlane. 5. Zamawiający żąda od wybranego w przetargu wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  00-513 Warszawa, Nowogrodzka 1/3/5
  tel.: 22 661 14 35,
  fax.: 226 611 471
  email: Wyślij email
  http://https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z wentylacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 38107 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.