google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 17.09.2019
  1 USD
  3.9412
  0.0296
  1 EUR
  4.3410
  0.0148
  1 CHF
  3.9649
  0.0149
  1 GBP
  4.8882
  0.0273
  1 RUB
  0.0614
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Zielona Gmina II zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki Postępowanie Nr 4
  • Region: podlaskie
  • Zamieszczono: 2019-06-10

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 558790-N-2019 z dnia 2019-06-10 r.

  Gmina Suwałki: ,,Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki" - Postępowanie Nr 4
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. ,,Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki" który ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje dla usług użyteczności publicznej

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suwałki, krajowy numer identyfikacyjny 79067097000000, ul. Świerkowa  45 , 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 5659300 , , e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl, , faks 87 5659300.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej
  Adres:
  Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w sekretariacie (pokój Nr 7)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki" - Postępowanie Nr 4
  Numer referencyjny: In.271.1.11.2019.EW
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3. Opis przedmiotu zamówienia:3.1. Zamówienie obejmuje łącznie dostawę i montaż 12 zestawów kolektorów słonecznych na terenie Gminy Suwałki w ramach projektu pn. ,,Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki".3.2. Szczegółowy zakres robót zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz projekt umowy stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ oraz SIWZ. 3.3. Opis przedmiotu zamówienia:3.3.1. Zamówienie obejmuje kolektory słoneczne do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych:3.3.1.1. instalacja kolektorów słonecznych próżniowych - Zestaw nr 1 w ilości 7 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzą: 2 kolektory próżniowe rurowe typu Heat Pipe o łącznej pow. apertury nie mniejszej niż 3,2m2 (pow. całkowita apertury nie mniejsza niż 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. absorbera nie mniejsza niż 81%), zasobnik c.w.u z dwiema wężownicami 300 l - 1 szt., konstrukcja mocująca pod kolektory słoneczne - 1 kpl, stacja pompowa, układ automatyki, zespoły przyłączeniowe podgrzewaczy, płyn solarny, armatura, orurowanie, izolacja;3.3.1.2. instalacja kolektorów słonecznych płaskich - Zestaw nr 2 w ilości 4 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzą: 2 kolektory płaskie o łącznej pow. apertury nie mniejszej niż 4,64m2 (pow. całkowita apertury min. 2,32 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 82,8%) zasobnik c.w.u z dwiema wężownicami 250 l - 1 szt., konstrukcja mocująca pod kolektory słoneczne - 1 kpl, stacja pompowa, układ automatyki, zespoły przyłączeniowe podgrzewaczy, płyn solarny, armatura, orurowanie, izolacja;3.3.1.3. instalacja kolektorów słonecznych płaskich - Zestaw nr 3 w ilości 1 komplet, w skład którego wchodzi: 3 kolektory płaskie o łącznej pow. apertury nie mniejszej niż 6,96m2 (pow. całkowita apertury min. 2,32m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 82,8%), zasobnik c.w.u z dwiema wężownicami 300 l - 1 szt, konstrukcja mocująca pod kolektory słoneczne - 1 kpl, stacja pompowa, układ automatyki, zespoły przyłączeniowe podgrzewaczy, płyn solarny, armatura, orurowanie, izolacja;3.3.2. W zakresie inwestycji należy przewidzieć montaż kolektorów na wyszczególnionych obiektach na konstrukcjach wsporczych przewidzianych przez producenta odpowiedniej do miejsca instalacji (na dachach, ścianach budynków lub na gruncie). Konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów muszą być wykonane z aluminium odporne na korozję bez konieczności stosowania powłok i farb zabezpieczających.3.3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w PFU - stanowiący załącznik do SIWZ3.3.4. Gwarancja1) Minimalny okres gwarancji na (zestawy kolektorów) realizowane zamówienie:a) okres gwarancji 60 miesięcy;b) 5 lat gwarancji na zainstalowane kolektory;c) 5 lat gwarancji na zasobnik ciepłej wody użytkowej;d) 5 lat gwarancji na zespoły pompowo-montażowe i naczynie przeponowe;e) 5 lat gwarancji na wykonane roboty instalacyjne.2) W okresie gwarancji Zamawiający wymaga prowadzenia serwisu przez Wykonawcę w ramach zaproponowanej ceny za wykonanie całości zadania. W zakresie prowadzenia serwisu zawierają się wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami instalacjii wymianą niezbędnych jego elementów w celu zachowania pełnego okresu gwarancyjnego,3) po upływie terminu 60 miesięcznej gwarancji lud zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy obowiązują gwarancje producenta na poszczególne urządzenia.4) czas reakcji serwisu gwarancyjnego: do 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Poprzez ,,reakcje serwisu" należy rozumieć przystąpienie do usunięcia zgłoszonej awarii w obiekcie, na którym zainstalowano kolektory słoneczne i usunięcie awarii musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii.3.3.5. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe Program funkcjonalno-użytkowy ma charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia3.3.6. Zamawiający zastrzega sobie, iż cena oferowanego zestawu jest ceną ryczałtową niezmienną, natomiast długości przewodów przyłączeniowych zestawu solarnego, mogą być różne w zależności od wysokości budynku oraz trasy ich prowadzenia. Fakt ten należy uwzględnić dokonując kalkulacji kosztów.3.3.7. Kolektor powinien charakteryzować się budową i parametrami nie gorszymi niż:1) System kolektora: typu ,,Płaski"2) Wymagana powierzchnia czynna absorbera nie mniejsza niż 2,32 m2;3) Wymagana powierzchnia czynna apertury nie mniejsza niż 2,32 m2;4) Sprawność optyczna w odniesieniu do powierzchni absorbera nie mniejsza niż 82,8%;5) Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 3,73 W/m2K;6) Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 0,0194 W/m2 K2;7) Szkło solarne niskożelazowe o grubości min. 3,2 mm;8) Konstrukcja rury Absorbera - Pojedyncza rura ułożona w sposób meandrowy, odległość między sąsiednimi odcinkami rury max 88 [mm];9) Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar;10) obudowa odporna na korozję np. aluminiowa lub stop aluminium.UWAGA:Zamawiający dopuszcza odchyłkę 5% w stosunku do wartości sprawności optycznej określonej w SIWZ. Oczywiście Zamawiający nie ogranicza możliwości oferowania kolektorów słonecznych o sprawności optycznej wyższej niż ta określona w SIWZ.3.3.7.1. Charakterystyka wydajnościowa kolektora musi spełniać następujące wymagania minimalne:Wydajność kolektora (W) Natężenie promieniowania słonecznego 1000 W/m2Tm-Ta (K) 10 K 1830 30 K 1622 50 K 1378 UWAGA:Zamawiający dopuszcza odchyłkę 5% w stosunku do wartości wydajności określonej w powyższej tabeli. Oczywiście Zamawiający nie ogranicza możliwości oferowania kolektorów słonecznych o wydajności wyższej niż ta określona w tabeli.3.3.8. Kolektor powinien charakteryzować się budową i parametrami nie gorszymi niż:1) system kolektora: Heat Pipe;2) sprawność optyczna w odniesieniu do powierzchni apertury nie mniejsza niż 76,9%;3) Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 1,256 W/m2K;4) Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 0,005 W/m2K2;5) grubość szkła rury min. 1,5 mm;6) maksymalne ciśnienie robocze 6 bar;7) obudowa odporna na korozję np. aluminiowa;8) powierzchnia apertury: min. 1,6 m2 dla 1 płyty kolektora słonecznego;UWAGA:Zamawiający dopuszcza odchyłkę 5% w stosunku do wartości sprawności optycznej określonej w SIWZ. Oczywiście Zamawiający nie ogranicza możliwości oferowania kolektorów słonecznych o sprawności optycznej wyższej niż ta określona w SIWZ.3.3.8.1 Charakterystyka wydajnościowa kolektora musi spełniać następujące wymagania minimalne:Wydajność kolektora (W) Natężenie promieniowania słonecznego 1000 W/m2Tm-Ta (K) 10 K 1209 30 K 1162 50 K 1108 UWAGA:Zamawiający dopuszcza odchyłkę 5% w stosunku do wartości wydajności określonejw powyższej tabeli. Oczywiście Zamawiający nie ogranicza możliwości oferowania kolektorów słonecznych o wydajności wyższej niż ta określona w tabeli.3.3.9. Minimalny uzysk energetyczny zestawów:1) dla zestawu nr 1: minimalny roczny uzysk energetyczny 631,88 kWh/m?/rok;2) dla zestawu nr 2: minimalny roczny uzysk energetyczny 416,85 kWh/m?/rok;3) dla zestawu nr 3: minimalny roczny uzysk energetyczny 397,86 kWh/m?/rok.3.3.10. Parametry techniczne zbiornika solarnego:1) zbiornik emaliowany emalią ceramiczną;2) dwie wężownice;3) zbiornik z przyłączami kołnierzowymi lub gwintowanymi do grzałki umożliwiającymi montaż grzałki elektrycznej w połowie wysokości zbiornika;4) izolacja wykonana z pianki PUR o przenikalności cieplnej nie gorszej niż 0,023W/m*K;5) zabezpieczenie minimum anoda magnezowa;6) pojemność rzeczywista zbiornika względem nominalnej zgodnie z EN12897;7) min. Dopuszczalne temp. Zbiornik 95Oc/wężownica 95oC;8) min dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika 6 bar;9) min dopuszczalne ciśnienie robocze wężownicy 16 bar;10) minimalne powierzchnie wężownic250L góra - 0,7m2/dół - 1,2m2300L góra - 1,1m2/dół - 1,4m23.3.11. Parametry techniczne grupy pompowej - przeznaczonej do instalacji solarnej i służącej do wymuszenia przepływu nośnika ciepła w obiegu hydraulicznym kolektorów i podgrzewacza c.w.u.:1) Zakres temperatur -30?C -130?C ;2) Ciśnienie maksymalne 6 bar;3) Zakres pomiarowy 2-12 l/min;4) Skala manometru 1-10 bar;5) Skala termometru (niski parametr) 0-100?C;6) Skala termometru (wysoki parametr) 0-160?C;7) Zawór zwrotny 2 szt. wbudowane w korpusie termometrów;8) Przyłącze grupy pompowej GZ 3/4 '';9) Rozstaw przyłączy 97mm;10) Maksymalna wysokość podnoszenia pompy 7,5 m;11) Współczynnik efektywności energetycznej (EEI) <= 0,20;12) Napięcie zasilania 230V, 50/60 Hz;13) Maksymalne zużycie energii 45 W;14) Materiał izolacji EPP Elementy uszczelniające EPDM;15) Możliwość konfigurowania parametrów wysokości podnoszenia pompy: TAK; 16) Możliwość aktywowania pompy bez sterowania PWM: TAK 3.3.12. W celu potwierdzenia, że oferowane kolektory słoneczne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymaga się od Wykonawców załączenia do oferty:1) deklaracji zgodności oferowanych kolektorów słonecznych wystawioną przez producenta,2) parametry proponowanych kolektorów (moc użyteczna, sprawność, współczynniki a1, a2 potwierdzone w postaci załącznika z badań do certyfikatu Solar Keymak oraz badań na zgodność z normą PN-EN 12975-1, PN-EN 12975-2.3.3.13. Do każdej instalacji kolektorów Wykonawca zapewni pompę obiegową obiegu C.O. górnej wężownicy w celu zapewnienia odpowiedniego przepływu czynnika przez obieg górnej wężownicy oraz zabezpieczenia przed przegrzaniem instalacji w okresie letnim. W/w pompa obiegowa musi zostać podłączona do sterownika solarnego który zapewni jej sterowanie w warunkach dogrzewania C.W.U przez zewnętrzne źródło zasilania (istniejący kocioł) jak i w warunkach zabezpieczenia instalacji solarnej przed przegrzaniem. Należy stosować pompy z płynną (elektroniczną) regulacją obrotów silnika. W zakresie zamówienie jest również doprowadzenie zasilania 230V (gniazdo sieciowe) z wewnętrznej instalacji elektrycznej do pomieszczenia, w którym znajduje się zamontowany układ pompowy ze sterownikiem. 3.3.14. W każdej instalacji Wykonawca zastosuje:1) Zawory odcinające przy zbiorniku C.W.U pozwalające na wymianę zbiornika bez konieczności demontażu orurowania, zarówno na zasilaniu jak i powrocie, wody użytkowej i obwodu górnej wężownicy;2) Reduktor ciśnienia wody;3) Zawór bezpieczeństwa na zasilaniu C.W.U;4) Naczynia przeponowe dla instalacji glikolowej i instalacji C.W.U;5) Zawór mieszający C.W.U;6) Izolacje termiczna rur C.O. i C.W.U po stronie wody ciepłej i zimnej (dotyczy od-cinków instalacji wykonywanych przez Wykonawcą).3.3.15. Wykonawca w wyniku realizacji zamówienia zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych przez Zamawiającego wskaźników:a) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 64,3 tony równoważnika CO2Zostanie zliczony łączny szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Pomiar nastąpi na podstawie dokumentacji powykonawczej inwestycji, specyfikacji technicznej urządzeń, protokołów odbioru wraz z przeliczeniem szacowanego sadku emisji CO2.b) dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0,04 MWtZostanie zliczona moc z wybudowanych jednostek wykorzystujących instalację odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii cielnej tj. kolektorów słonecznych. Pomiar nastąpi na podstawie dokumentacji podwykonawczej inwestycji lub protokołów odbioru wspartych obiektów w ramach inwestycji.c) produkcja energii cielnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 24,67 MWht/rok - rok docelowy 2020. Zostanie zliczony wzrost wielkości wytwarzanej energii cieplnej z wybudowanych instalacji odnawialnego źródła energii w wyniku realizacji projektu na koniec pierwszego roku.Dane zostaną pozyskane z liczników energii cielnej zainstalowanych na wyjściu instalacji odnawialnego źródła energii.d) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczenia dotyczące osiągnięcia wskaźników wskazanych w ppkt a)-b) poprzez zamieszczenie tych informacji w dokumentacji podwykonawczej inwestycji lub protokołach odbioru wspartych obiektów w ramach inwestycji.e) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczenia dotyczące osiągnięcia wskaźników wskazanych w ppkt c) pozyskane po uprzednim odczycie liczników energii cieplnej zainstalowanych na wyjściu instalacji odnawialnego źródła energii. Terminy odczytu ustalone zostaną z Zamawiającym.3.3.16. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:1) Uruchomienie wykonanych instalacji kolektorów słonecznych;2) Wykonanie niezbędnych prób i odbiorów;3) Indywidualne przeszkolenie każdego właściciela/użytkownika budynku w zakresie obsługi zainstalowanych kolektorów słonecznych potwierdzone przez strony protokołem z przeprowadzonego szkolenia wraz z dostarczeniem, instrukcji eksploatacji oraz warunków gwarancji. Wykonawca do każdej instalacji zobowiązany jest opracować instrukcję użytkowania, eksploatacji i serwisowania instalacji. Instrukcja ta ma być opracowana na podstawie wytycznych producenta urządzeń, materiałów (kart technicznych, kart gwarancyjnych, instrukcji), które będą dołączone do powyższej instrukcji. W instrukcji muszą znaleźć się informacje między innymi na temat: elementów eksploatacyjnych instalacji, które należy wymieniać aby instalacja prawidłowo działała wraz z informacją jak często należy je wymieniać, ponadto informacje na temat przeglądów okresowych poszczególnych elementów instalacji . Wykonawca w powyższej instrukcji winien zawrzeć wszystkie informacje mające wpływ na prawidłowe działanie instalacji oraz jej trwałość;3.3.17. Każdy zestaw instalacji kolektorów słonecznych musi być wyposażony w licznik do pomiaru energii cieplnej.3.3.18. Wykonawca z chwilą podpisania umowy musi zapewnić na własny koszt kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych.3.3.19. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot:09331100-9 Kolektory słoneczna do produkcji ciepłaDodatkowe przedmioty:45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne45320000-6 Roboty izolacyjne44112410-5 Konstrukcje dachowe39370000-6 Instalacje wodne45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych3.4. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz ,,lub równoważny".3.5. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.3.6. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art.2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.3.7. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 3.8. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na realizację Zamówienia.3.9. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. W niniejszym zamówieniu podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż należy przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, jeśli w danej lokalizacji zachodzi taka potrzeba).

  II.5) Główny kod CPV: 09331100-9
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45300000-0
  45330000-9
  45332000-3
  45320000-6
  44112410-5
  39370000-6
  45261215-4


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawca winien udokumentować:a) zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat* przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, które obejmowało min. 8 instalacji (zestawów) w ramach maksymalnie dwóch kontraktów;UWAGA:Wykonawcy w zakresie zamówienia mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.* w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza, aby wykaz, o którym mowa w pkt. 7.2.1. 1) SIWZ, dotyczył dostaw wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca.W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ;
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  8.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);8.2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).8.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.8.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:Bank Pekao S.A. O/Suwałki nr rachunku 62 1240 5891 1111 0000 5748 9764, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać:,,Wadium -,,Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki" 8.5. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, sekretariat, a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty.8.6. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.8.7. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.8.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli:1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,2) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.4) Zgodnie z art. 46 ust. 4a Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji i rękojmi 30,00
  Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na wezwanie 10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Projekt umowy zawierający ogólne warunki umowy stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.18.2. Zamawiający, oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 PZP, dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.18.3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w następujących przypadkach:1) termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec zmianie (przedłużeniu), nie dłużej jednak niż o czas trwania poniższych okoliczności, w przypadku:a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy (zamówienia),b) wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy a zależnych od decyzji leżących po stronie współfinansującego realizację zadania,c) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),d) konieczność wykonania robót koniecznych, zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,e) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu Umowy tj. warunki atmosferyczne, kolizje utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, uzasadnione pisemnie i poparte wydrukami, zdjęciami, opiniami, prognozami itp. dokumentami oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru,f) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i będące poza wpływami stron Umowy, które uniemożliwia wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części;2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zapisów wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie projektu, w ramach którego jest realizowane zamówienie;3) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamówienia, dopuszcza się zmianę Umowy, za zgodą Zamawiającego, polegającą na zmianie możliwości wykonania prac instalacyjnych w inny sposób niż określono to w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe zmiany Umowy muszą być korzystne dla Zamawiającego (zamiany na materiały, urządzenia, sprzęt posiadające co najmniej takie parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty) i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania prac, o której mowa powyżej, może być dokonana jedynie za zgodą Zamawiającego i może nastąpić w szczególności na skutek zmian technologicznych spowodowanych np. następującymi okolicznościami:a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,c) pojawienie się nowszej technologii wykonania prac instalacyjnych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,e) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia,4) Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i montażu zestawów solarnych w porównaniu z zestawieniem budynków, na których mają być zamontowane instalacje solarne, o którym mowa w PFU, w przypadku, gdy użytkownik prywatny danej instalacji (właściciel nieruchomości) zrezygnuje z montażu zestawu instalacji, a montaż tej instalacji będzie możliwy u innej osoby bez zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła rezygnacja. O ewentualnych rezygnacjach z montażu zestawu instalacji przez użytkowników prywatnych (właścicieli nieruchomości), Zamawiający powiadomi Wykonawcę przed dniem, na który zaplanowano montaż zestawów na budynku użytkownika, który wyraził rezygnację z montażu instalacji. Montaż na nowej lokalizacji dokonany zostanie w ramach wynagrodzenia przysługującego niniejszą Umową;5) zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu instalacyjnego wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności Zamawiającego;6) wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia; w trakcie realizacji przedmiotu Umowy strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;7) zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji, powodującej zmianę stawki podatku VAT;8) formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - zgodnie z art. 149 ust. 1 PZP;9) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,10) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji jakości w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę;11) zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego prac;12) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia (w przypadku rezygnacji właściciela nieruchomości); w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone;13) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom;14) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy;15) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej;16) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę Umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej;17) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;18) zmiany kierownika/kierowników prac, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w SIWZ;19) zmiana sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek wprowadzenia postanowień Umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;20) zmiana zasad płatności. Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca wskaże, że Zamawiający nie jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia VAT i zastosuje stawkę podatku VAT w ofercie i strony przyjmą w Umowie zasadę klasycznego rozliczenia podatku VAT - a wiążące stanowiska organów skarbowych lub obowiązujące przepisy prawa wskażą na występowanie procedury odwrotnego obciążenia VAT w stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - Strony dokonają zmiany Umowy w ramach której Wykonawca zobowiąże się do wystawienia faktur zgodnie z regułami dotyczącymi procedury odwrotnego obciążenia VAT;21) zmiana zasad płatności; jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikająca z oferty i Umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy z Wykonawcą na podstawie art.144 ust.1 pkt 1 PZP polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT);22) zmiana zasad płatności wynagrodzenia w przypadku zastosowania mechanizmu podzielnej płatności.18.4. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej Umowy określonego w § 4, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w ust. 2. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie.18.5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.18.6. Wprowadzenie zmiany postanowień Umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.18.7. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art.144 PZP:1) zmiana danych teleadresowych;2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego).18.8. Złożenie oferty jest równoważne z pełną akceptacją projektu umowy przez Wykonawcę.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-06-18, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Gminy Suwałki - Wójt Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, email sekretariat@gmina.suwalki.pl ;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Suwałki jest Pani Ka-tarzyna Żuk, tel. 875659300email, iod@gmina.suwalki.pl ;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego In.271.1.11.2019. EW pod nazwą ,,Zielona Gmina II - zakup i montaż kolekto-rów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gmi-nie Suwałki" Postępowanie Nr 4 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczone-go;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udo-stępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeże-li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, zgodnie z rzeczowym jednolitym wykazem akt Urzędu Gminy Su-wałki.6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; kon-sekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7) w odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doty-czących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobo-wych**;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-rzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art.. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Suwałki
  16-400 Suwałki, Świerkowa 45
  tel.: 87 5659300 ,
  fax.: 87 5659300
  email: Wyślij email
  http://http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z wentylacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 47793 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.