google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 18.07.2019
  1 USD
  3.7933
  -0.0105
  1 EUR
  4.2635
  -0.0009
  1 CHF
  3.8505
  0.0071
  1 GBP
  4.7341
  0.0166
  1 RUB
  0.0603
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz
  • Region: kujawsko-pomorskie
  • Zamieszczono: 2019-02-05

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 510534-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.

  Wójt Gminy Dragacz: ,,Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Operacja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych, schemat mikroinstalacje, schemat 1 budynki mieszkalne i publiczne

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Dragacz, krajowy numer identyfikacyjny 53437400000, ul. Dragacz  , 86134   Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 332 49 69, e-mail krystian@dragacz.pl, faks 52 332 49 74.
  Adres strony internetowej (URL): https://gm-dragacz.rbip.mojregion.info/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  https://gm-dragacz.rbip.mojregion.info/


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://gm-dragacz.rbip.mojregion.info/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  Gmina Dragacz, Dragacz 7A, 86 -134 Dragacz


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz"
  Numer referencyjny: RGiFE-I.271.1.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są: ,,Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz".Zakres zamówienia obejmuje: 1) dostawę wraz montażem 10 zestawów instalacji fotowoltaicznych (9 zestawów - dla użytkowników prywatnych - właścicieli nieruchomości wg lokalizacji określonej w dokumentacji technicznej) i 1 zestawu - dla Urzędu Gminy w Dragaczu) o mocach: 3,08 KWp na dachu - 2 zestawy, 4,2 KWp na dachu - 1 zestaw, 5,04 KWp na dachu - 3 zestawy, 6,16 KWp na dachu - 3 zestawy, 7 KWp na gruncie/stelaż- - 1 zestaw, w tym m.in.:a) montaż konstrukcji pod panele PV;b) montaż paneli PV na konstrukcji;c) montaż inwerterów;d) montaż rozdzielnicy PV wraz z zabezpieczeniami;f) ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej;g) wykonanie połączenia z siecią elektroenergetyczną obiektu; h) wykonanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i instalacji odgromowej, jeśli jest wymagana lub przystosowanie istniejącej instalacji odgromowej do współpracy z mikroinstalacją;i) wykonanie niezbędnych otworów montażowych w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych budynku oraz zamurowanie i zaszczelnienie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń;j) wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody oraz wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody;k) zabezpieczenie miejsc przebić i przejść przewodów elektrycznych;l) uruchomienie i rozruch mikroinstalacji;ł) wykonanie prób eksploatacyjnych i sprawdzających prawidłowe działania mikroinstalacji i współpracy z siecią energetyczną;m) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej;n) przygotowanie zgłoszeń wraz z wymaganą dokumentacją przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zgłoszenie do Zakładu Energetycznego w imieniu użytkownika (właściciela nieruchomości) na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;o) weryfikację istniejących rozdzielnic (instalacji odbiorczych) oraz dostosowanie instalacji odbiorczej do wybudowanego systemu instalacji fotowoltaicznych, w razie zaistnienia takiej konieczności;p) wykonanie połączenia wyrównawczego ram modułów fotowoltaicznych wraz z uziemieniemograniczników przepięć o oporności maksymalnej 10 ?;r) wykonanie i zaprogramowanie systemu monitoringu,2) dostawę wraz z montażem 3 zestawów kolektorów płaskich do przygotowywania c.w.u. o mocach 6,4 KWp na dachu - 1 zestaw i 4,8 KWp - 2 zestawy (1 zestaw na dachu i 1 zestaw na elewacji) dla użytkowników prywatnych (właścicieli nieruchomości) zgodnie z lokalizacją określoną w dokumentacji technicznej,w tym m.in.:a) instalację elementów montażowych pod kolektory;b) montaż kolektorów słonecznych;c) wykonanie instalacji rurowych oraz elementów zabezpieczających;d) montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej;e) montaż armatury, urządzeń, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów instalacji;f) montaż i zaprogramowanie układu sterującego, automatyki i monitoringu;g) przyłączenie instalacji do istniejącego systemu grzewczego, instalacji wody wodociągowej oraz instalacji elektrycznej;h) wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków; i) wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody; j) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;k) płukanie i napełnienie instalacji, przeprowadzenie wymaganych prób ciśnieniowych i szczelności instalacji, dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem robót,3) wykonanie kompletnej instalacji gruntowej pompy ciepła o mocy 8,9 KWp z dostosowaniem do istniejących instalacji systemu grzewczego i prawidłowego współdziałania z wykonaną instalacją z uwzględnieniem niezbędnych prac towarzyszących, dla użytkownika prywatnego - właściciela nieruchomości wg lokalizacji określonej w dokumentacji technicznej, w tym:a) wykonanie dolnego źródła ciepła poprzez wykonanie pionowych kolektorów gruntowych w zakresie:b) montaż pompy ciepła;c) wykonanie instalacji rurowych oraz elementów zabezpieczających;d) przyłączenie instalacji pompy ciepła do istniejącego systemu grzewczego, instalacji wody wodociągowej oraz instalacji elektrycznej;e) regulacja hydrauliczna instalacji grzewczej oraz obiegów dolnego źródła;f) wykonanie robót izolacyjnych i zimnochronnych;g) wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków; h) wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody; i) zabezpieczenie miejsc przebić i przejść przewodów elektrycznych; j) zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki, sterowania i monitoringu; k) przeprowadzenie wymaganych prób szczelności instalacji grzewczo - technologicznej oraz dokonanie próbnego rozruchu przed odbiorem robot,4) wykonanie projektów wykonawczych w oparciu o załączoną do Siwz dokumentację techniczną oraz dokonanie uzgodnień z odpowiednimi służbami zgodnie z obowiązującym prawem dla wszystkich w/w rodzajów instalacji;5) przeprowadzenie szkolenia wszystkich użytkowników w/w instalacji w zakresie eksploatacji i obsługi oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres szkolenia i uzyskanie oświadczeń od użytkowników o dokonanym szkoleniu;6) opracowanie szczegółowych instrukcji obsługi i użytkowania instalacji sporządzonych w języku polskim (zawierających m.in.: zalecenia bieżącej konserwacji) dla każdej z wykonanych instalacji i przekazanie jej - ich Użytkownikom;7) świadczenie bezpłatnego serwisu wykonanych instalacji w okresie gwarancyjnym;8) uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów odrębnie dla każdej z w/w instalacji (protokołów prób i badań, atestów, kart gwarancyjnych, książek serwisowych, kart katalogowych związanych z przekazaniem do użytkowania i eksploatacji wybudowanych instalacji na poszczególnych nieruchomościach;9) opracowanie, skompletowanie i przekazanie Zamawiającego - odrębnie dla każdej instalacji - operatu odbiorowego z wykonanej instalacji (w 2 egz.) zawierającego: dokumentację powykonawczą,Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.1) Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów czy urządzeń zaproponowanych w całej dokumentacji technicznej wraz z ST.2) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych).3) Dopuszcza się równoważne urządzenia i materiały pod warunkiem, że : a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w całej dokumentacji projektowej wraz z ST,b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w całej dokumentacji projektowej wraz z ST.4) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia i materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń i materiałów potwierdzające ich równoważność w stosunku do zaproponowanych w projekcie. 5) W przypadku zamontowania przez Wykonawcę urządzeń i zastosowania materiałów, które nie będą spełniać w/w wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem lub rozbiórką, na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na umowę o prace, na zasadach określonych w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia np.: instalatorów, kierowców, pracowników fizycznych. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy osób nadzorujących, obsługi geodezyjnej i dostawców materiałów. 1) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa powyzej. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Niezłożenie przez Wykonawcę w/w oświadczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji robót na podstawie umowy o pracę.2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa powyżej, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

  II.5) Główny kod CPV: 09331000-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  09331200-0
  09331100-9
  42511110-5
  45311100-1
  45330000-9
  71320000-7


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-19
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-04-19

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie wykonania przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 zadania polegającego na dostawie wraz z montażem (w ramach jednego kontraktu lub w trzech odrębnych zamówieniach) mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy co najmniej 45 KWp na budynkach, instalacji kolektorów słonecznych o łącznej mocy 12 KWp na budynkach i jednej instalacji gruntowej pompy ciepła o minimalnej mocy 8 KWp ), o wartości nie mniejszej niż: 300.000,00 zł brutto.Uwaga: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.Wymagania określone powyżej są wymaganiami minimalnymi i mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - z wykorzystaniem wzoru Załącznika nr 7 do SIWZ.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 4.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust 5 pkt. 1 Ustawy Pzp.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu, o którym mowa powyżej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis punktu 6 dotyczący terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia: - wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - z wykorzystaniem Załącznika Nr 5 do SIWZ,
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Zamawiający żąda wniesienia wadium przetargowego w wysokości 3.000,00 PLN.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku poniżej wymienionych formach:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 14.02.2019 r., do godz. 1100.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w:Bank Spółdzielczy w Świeciu O/Dragacz nr konta: 50 8168 0007 0008 0217 2000 0004. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - Przetarg na zadanie pn.: ,,Instalacje fotowoltaiczne oraz inne OZE na terenie gminy Dragacz".Wadium w formach, o których powyżej należy złożyć w formie oryginału dokumentu w kasie Urzędu Gminy Dragacz (pok. Nr 3) przed upływem terminu składania ofert. Na zewnątrz opakowania oferty należy dołączyć poświadczone ,,za zgodność z oryginałem" kserokopie dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz z treści dokumentów jednoznacznie musi wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np.: opatrzony imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści dokumentów winno wynikać również bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w Ustawie Pzp.Zwrot, zatrzymanie lub ponowne wniesienie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy Pzp.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  gwarancja40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:1) zmiany sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,2) Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca wskaże, że Zamawiający nie jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia VAT i zastosuje stawkę podatku VAT w ofercie i strony przyjmą w umowie zasadę klasycznego rozliczenia podatku VAT - a wiążące stanowiska organów skarbowych wskażą następnie na występowanie procedury odwrotnego obciążenia VAT w stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą - Strony dokonają zmiany umowy w ramach której Wykonawca zobowiąże się do wystawiania faktur zgodnie z regułami dotyczącymi procedury odwrotnego obciążenia VAT,3) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy, przy czym nowe osoby muszą posiadać stosowne kwalifikacje i spełniać kryteria, w tym warunki doświadczenia zawodowego wymagane przez Zamawiającego w SIWZ, 4) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,5) zmiany Podwykonawcy, lub rezygnacji z udziału Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy, przy czym zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy.6) termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, takich jak:a) nie przewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego,b) podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,c) wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, d) działanie siły wyższej - w szczególności: zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, w tym katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego, jak również wyjątkowo niepomyślnych warunków pogodowych, ciągłe opady deszczu lub śniegu trwające dłużej niż 5 dni, temperatur otoczenia uniemożliwiających wykonywania prac montażowych zgodnie z ich przewidywaną technologią i nie pozwalających na zachowanie ustalonego terminu wykonania przedmiotu zamówienia, e) wystąpienie nie zinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, sieci, instalacji, obiektów budowlanych orazinnych pozostałości, 7) w przypadku, gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e Ustawy Pzp.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-14, godzina: 11:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Wójt Gminy Dragacz
  86-134 Dragacz, Dragacz
  tel.: 52 332 49 69
  fax.: 52 332 49 74
  email: Wyślij email
  http://https://gm-dragacz.rbip.mojregion.info/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z wentylacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 8082 Wróć do listy przetargów

  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.