google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 25.05.2018
  1 USD
  3.6686
  0.0096
  1 EUR
  4.3022
  0.0069
  1 CHF
  3.6956
  0.0066
  1 GBP
  4.9061
  0.0005
  1 RUB
  0.0596
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się w budynku mieszkalnym nr B6 na osiedlu Fort Forest w Gdyni, ul. Czesława Niemena
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2017-07-27

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 558459-N-2017 z dnia 2017-07-27 r.

  Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.: Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się w budynku mieszkalnym nr B6 na osiedlu Fort Forest w Gdyni, ul. Czesława Niemena
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 19056363200000, ul. ul. Opata Hackiego  14 , 81213   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 627 38 18, , e-mail zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl, , faks 58 663 16 66.
  Adres strony internetowej (URL): https://opecgdy.com.pl/
  Adres profilu nabywcy: https://opecgdy.com.pl/przetargi-2/
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  https://opecgdy.com.pl/


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://opecgdy.com.pl/przetargi-2/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej
  Adres:
  Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia, kancelaria na parterze budynku


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji cieplnej w pomieszczeniu kotłowni mieszczącej się w budynku mieszkalnym nr B6 na osiedlu Fort Forest w Gdyni, ul. Czesława Niemena
  Numer referencyjny: EZP/480/2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 3 fabrycznie nowych, kotłów gazowych kondensacyjnych, pracujących w układzie kaskadowym, wraz z ich rozmieszczeniem oraz wykonaniem z materiałów własnych Wykonawcy instalacji technologicznych, gazowej, elektrycznej i AKP oraz podłączeniem do rozdzielaczy przewodów instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. doprowadzonych do pomieszczenia kotłowni przez firmę deweloperską - Grupę Inwestycyjną HOSSA S.A., mieszczącej się w budynku mieszkalnym nr B6 na Osiedlu Fort Forest w Gdyni, ul. Czesława Niemena.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także wykonanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym projektu wykonawczego elektryki i automatyki kotłowni.3. Wykonanie przedmiotu zamówienia winno być zgodne z Projektem Technicznym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.4. Harmonogram prac: a) przygotowanie i udostępnienie pomieszczenia kotłowni przez Dewelopera - do dnia 20.08.2017r. b) wykonanie przyłącza gazowego wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym i gazomierzem przez Dewelopera (zakład gazowniczy) - do dnia 30.08.2017r.c) wykonanie i uzgodnienie projektu wykonawczego elektryki i automatyki kotłowni przez Wykonawcę - do dnia 20.09.2017r.d) wprowadzenie i posadowienie kotłów w pomieszczeniu kotłowni przez Wykonawcę - do dnia 20.09.2017r.e) wyposażenie przewodu kominowego odprowadzającego spaliny z kotłowni we wkładkę ze stali kwasoodpornej o średnicy odpowiedniej do mocy kotłów oraz montażu czopuchów do kotłów przez Dewelopera - do dnia 29.09.2017r.f) wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w budynku wraz z doprowadzeniem do pomieszczeń kotłowni instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji ciepłej wody użytkowej i zimnej wody dla potrzeb połączenia z kotłowni przez dewelopera - do dnia 10.10.2017r.g) wyposażenie pomieszczenia kotłowni w sprzęt gaśniczy zgodnie z Projektem Technicznym kotłowni przez Zamawiającego - do dnia 15.10.2017r.h) wybudowanie kotłowni gazowej zgodnie z projektem przez Wykonawcę do dnia 15.10.2017r., w tym m.in.:- wykonanie prac związanych z połączeniem instalacji gazowej od punktu pomiarowego do kotłów wraz ze ścieżką gazową palników i połączenia z automatyką kotłowni,- wyposażenie pomieszczenia kotłowni w stosowne schematy technologiczne i instrukcje obsługi kotłowni oraz oznaczenia na manometrach i termometrach czerwonym - trwałym znacznikiem, maksymalnych parametrów pracy instalacji grzewczych,- rozruch i uruchomienie kotłowni,- zakończenie prac - zgłoszenie (awizacja) gotowości do obioru co najmniej 7 dni przed datą odbioru końcowego.5. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia dokumentacji, o której mowa w pkt. 4. c) w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia kompletnej dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiającego.6. Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w pkt. 5 skutkować będzie przedłużeniem terminów, o których mowa w pkt. od 4. d) do 4. h), bez konsekwencji dla Wykonawcy.7. Zamawiający nie dopuszcza dostawy kotłów kondensacyjnych, ciepłomierzy oraz elementów automatyki innych niż wymienione w Wytycznych dotyczących projektu wykonawczego elektryki i automatyki kotłowni - załącznik nr 4 do siwz.8. Zamawiający dopuszcza dostawy urządzeń innych (w pełni równoważnych) niż wymienione w Opisie technicznym stanowiącym element załącznika nr 1 do siwz.9. Urządzenie równoważne to urządzenie o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do określonych w załączniku nr 1 do siwz. 10. W przypadku zaproponowania urządzeń równoważnych Wykonawca winien dołączyć do oferty specyfikację techniczną urządzeń określających wszystkie parametry urządzenia równoważnego umożliwiającą potwierdzenie równoważności urządzenia z wskazanym w załączniku nr 1 do siwz oraz karty doboru urządzenia.11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego iż jakość, wydajność lub niezawodność zainstalowanych urządzeń równoważnych odbiega od parametrów określonych w załączniku nr 1 do siwz, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest wymienić urządzenia na nowe, spełniające wymagania Zamawiającego, po wcześniejszej akceptacji nowego urządzenia przez Zamawiającego, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o tym fakcie Wykonawcę.12. W odniesieniu do opisu izolacji termicznej zawartego w pkt. 2.8. Opisu technicznego stanowiącego element załącznika nr 1 do siwz - kolana na rurociągach w pomieszczeniu kotłowni powinny być izolowane odpowiednimi kształtkami izolacyjnymi.13. Urządzenia wymienione w części dotyczącej specyfikacji komina i systemu spalinowego zostaną zakupione przez i na koszt Grupy Inwestycyjnej HOSSA S.A. w związku z wykonaniem zadań, o których mowa w pkt. 4. e). 14. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w pkt. 3.5. siwz przez firmę deweloperską - Grupę Inwestycyjną HOSSA S.A. lub/oraz przez Zamawiającego, skutkować będzie przedłużeniem terminów, o których mowa w pkt. 3.5 siwz, bez konsekwencji dla Wykonawcy.15. Forma dokumentacji, o której mowa w ust.4. c) winna być zgodna z wymaganiami zawartymi w Warunkach Technicznych NR 4G/2016 z dnia 08.01.2016r. (stanowiących aktualizację warunków technicznych NR 37G/2015 z dnia 24.04.2015r., z uwagi na zmianę zakresu inwestycji). 16.Warunki dotyczące gwarancji: 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego - na urządzenia oraz wykonane prace stanowiące przedmiot zamówienia.

  II.5) Główny kod CPV: 45330000-9
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331110-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 500000,00
  Waluta:

  PLN
  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do siwz
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do siwz
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do siwz
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Nie
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę:1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,2. umowa spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej,3. szczegółowy harmonogram realizacji dostaw i robót,4. szczegółowe specyfikacje cenowe dostaw i robót,5. zestawienie oferowanych urządzeń wraz z określeniem ich parametrów technicznych,6. dokumenty techniczne oferowanych urządzeń,7. świadectwa (np. certyfikaty, atesty) dopuszczenia do obrotu na rynku budowlanym materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania,8. w przypadku zaoferowania urządzeń innych niż wskazane w załączniku nr 1 do siwz oferty specyfikację techniczną urządzeń określających wszystkie parametry urządzenia równoważnego umożliwiającą potwierdzenie równoważności urządzenia z wskazanym w załączniku nr 1 do siwz (o ile nie wynika to z dokumentów, o których mowa w pkt. 5.6. siwz).9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt. 5.1. siwz, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy - w takim przypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia razem z ofertą wadium przetargowego w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: o pieniądzu, o gwarancjach bankowych, o gwarancjach ubezpieczeniowych.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: PeKaO S.A. III/O Gdynia, Nr rachunku: 44 1240 3523 1111 0000 4334 8901.5. Wadium wnoszone w gwarancjach należy złożyć w oryginale wraz ze składaną ofertą. 6. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione, jeżeli wpływ kwoty wadium na rachunek bankowy Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 09.08.2017r. do godz. 09:00.7. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie brakujących lub wadliwych dokumentów oraz pełnomocnictw, nie złożył ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.12. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej w ciągu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.13. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe muszą zawierać w swojej treści nazwę oraz numer postępowania przetargowego.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena100,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: , godzina: ,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14
  tel.: 58 627 38 18,
  fax.: 58 663 16 66
  email: Wyślij email
  http://https://opecgdy.com.pl/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z wentylacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 70547 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.