google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 17.07.2018
  1 USD
  3.6619
  -0.0209
  1 EUR
  4.2998
  -0.0078
  1 CHF
  3.6850
  0.0034
  1 GBP
  4.8572
  -0.0239
  1 RUB
  0.0586
  -0.0007
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Zaprojektowanie i budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki
  • Region: łódzkie
  • Zamieszczono: 2017-07-27

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 559263-N-2017 z dnia 2017-07-27 r.

  Gmina Aleksandrów Łódzki: Zaprojektowanie i budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3: Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2: Ochrona powietrza, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0002/16-00 z dnia 28.03.2017 r.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów Łódzki, krajowy numer identyfikacyjny 472057738, ul. Pl. Kościuszki  2 , 95-070  Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422700300, , e-mail gmina@aleksandrow-lodzki.pl, , faks 422700313.
  Adres strony internetowej (URL): www.aleksandrow-lodzki.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  http://aleksandrow-lodzki.pl/zamowienia-publiczne-strona/


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://aleksandrow-lodzki.pl/zamowienia-publiczne-strona/


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej
  Adres:
  Gmina Aleksandrów Łódzki, Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki
  Numer referencyjny: ZP.271.24.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki, zlokalizowanego w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Jasińskiego na działkach o nr ewid. 86/27, 86/28, 86/29, 86/30, 87/9, 87/10, 87/12 i 87/14. 2. Przedmiotowe zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3: Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2: Ochrona powietrza, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0002/16-00 z dnia 28.03.2017 r. 3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1, obejmuje zaprojektowanie i budowę budynku dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, o powierzchni użytkowej ok. 600 m2, o powierzchni zabudowy budynku ok. 360 m2 i kubaturze budynku ok. 2500 m3, pełniącego funkcję budynku użyteczności publicznej jako siedziba Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z salą konferencyjną. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o parametry budynku i lokalizację zgodne z Warunkami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-3 ograniczonego południową pierzeją Placu Kościuszki oraz ulicami: 11-go Listopada, Poniatowskiego i Jasińskiego, zatwierdzonego uchwałą Nr II/31/14 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 18 grudnia 2014 r. (Dz.U.W.Ł. z 2015 r., poz. 83). 4. Zgodnie z wymaganiami określonymi dla budownictwa pasywnego, nowoprojektowany budynek będzie spełniał następujące założenia i parametry: 1) zwarta i prosta bryła budynku o jak najniższym stosunku powierzchni zewnętrznej do kubatury, 2) zapotrzebowanie na moc cieplną poniżej 10 W/m2 powierzchni użytkowej, 3) wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową niezbędną do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej (wskaźnik EK) o wartości nie większej niż 9/10/11 kWh/m2*rok (zgodnie z wartością wskaźnika EK podaną w ofercie Wykonawcy), 4) wskaźnik zapotrzebowania energii na chłodzenie poniżej 15 kWh/m2 powierzchni użytkowej, 5) wskaźnik całkowitego zużycia energii pierwotnej na wszystkie potrzeby związane z utrzymaniem budynku poniżej 120 kWh/m2 rocznie, 6) współczynnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych U <= 0,15 W/(m2*K) 7) współczynnik przenikania ciepła dla okien (szyba + rama) U < 0,80W/(m2*K), 8) współczynnik przenikania ciepła dla szyb U <= 0,60 W/(m2*K), 9) temperatura powietrza przy wewnętrznej powierzchni szyby t >= 17 oC, 10) przegrody budowlane bez mostków cieplnych, 11) szczelność przegród zewnętrznych na przenikanie powietrza; wskaźnik próby ciśnieniowej n50 przy 50 Pa nadciśnienia i podciśnienia poniżej 0,6 h-1, 12) przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste charakteryzujące się dużą akumulacyjnością ciepła, 13) przegrody zewnętrzne przezroczyste o współczynniku całkowitej przepuszczalności promieniowania słonecznego powyżej 0,5, 14) brak aktywnej instalacji centralnego ogrzewania, 15) ogrzewanie i chłodzenia pomieszczeń przy wykorzystaniu instalacji wentylacji mechanicznej, 16) zastosowanie w instalacji wentylacji mechanicznej urządzenia z odzyskiem ciepła o sprawności min. 75%, 17) zorientowanie okien na południe, 18) zredukowanie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie oświetlenia i urządzeń energooszczędnych. 5. W celu dostosowania budynku użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do budynku, szerokość przejść i komunikacji wewnętrznej, drzwi do pomieszczeń a także toalety należy zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), mając na uwadze zapewnienie pełnej dostępności do wszystkich pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. 6. Przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno-użytkowego oraz niniejszej specyfikacji obejmuje w szczególności: 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej uwzględniającej obowiązujące normy i przepisy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi, szczególnie rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) w następujących branżach objętych przedmiotem zamówienia: - architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - sanitarnej, - elektrycznej. Kompletna dokumentacja musi zawierać: - projekt budowlany - w ilości 4 egz., - projekt wykonawczy - w ilości 4 egz., - przedmiar robót - w ilości 2 egz., - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 2 egz. 2) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - w ilości 2 egz.; 3) wykonanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - w ilości 2 egz.; 4) opracowanie dla planowanego obiektu koncepcji architektonicznej obejmującej wizualizacje budynku, rzuty kondygnacji, przekroje, projekt kolorystyki, struktury elementów wykończeniowych elewacji i aranżacji wnętrz oraz zestawienie podstawowych danych technicznych, co najmniej w trzech wariantach i przedłożenie ich do akceptacji Zamawiającemu w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy - w ilości 2 egz.; 5) uzyskanie ostatecznego dokumentu upoważniającego do rozpoczęcia robót budowlanych oraz wszelkich decyzji i uzgodnień niezbędnych do jego uzyskania, w tym między innymi: a) uzgodnienie dokumentacji projektowej u odpowiednich rzeczoznawców i konserwatora zabytków, b) wykonanie map do celów projektowych, c) wykonanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki geologiczne w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji na terenie przedsięwzięcia, d) sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie prac projektowych i realizacji przedmiotu zamówienia. 6) wybudowanie obiektu ze szczególnym uwzględnieniem: - wysokiej izolacyjności przegród budowlanych (stropów, ścian, dachu), - wysokiej izolacyjności zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowej, - brakiem w konstrukcji budynku mostków cieplnych, - zastosowania energooszczędnych i innowacyjnych rozwiązań instalacji sanitarnych i elektrycznych, 7) wykonanie próby szczelności budynku zgodnie z normą PN-EN 13829 wraz z uzyskaniem certyfikatu z próby szczelności; 8) wykonanie zdjęć termogramów dla miejsc w których mogą wystąpić mostki termiczne (nadproża okienne i drzwiowe, wieńce, łączenie ściany kolankowej z dachem itp.); 9) przeprowadzenie wszelkich odbiorów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu z uwzględnieniem wytycznych dla budownictwa pasywnego; 10) przedłożenie certyfikatu potwierdzającego spełnianie kryteriów stawianym budynkom pasywnym; 11) przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z obiektem; 12) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z obiektem; 13) pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego projektu i wprowadzanie niezbędnych zmian w czasie realizacji budowy, koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych; 14) opracowanie dokumentacji powykonawczej; 15) sporządzenie powykonawczego audytu energetycznego w celu obliczenia, w ramach gwarancji, wskaźnika rezultatu w postaci szacowanego rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o wartości 15 ton równoważnika CO2/rok (wartość docelowa). Termin osiągnięcia wskaźnika: 30.09.2019 r. 16) monitorowanie wskaźnika rezultatu i przekazywanie Zamawiającemu corocznych raportów przez cały okres trwałości, czyli w okresie 5 lat od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 7. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz sposób realizacji przedmiotu umowy określają: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Program funkcjonalno-użytkowy oraz Projektowana charakterystyka energetyczna. 8. W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji oraz nieprowadzących do zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować jako przykładowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 9. W przypadku wystąpienia w dokumentacji przetargowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą środków, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy (certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniają zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, lub certyfikatu wydanego przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność), że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania wyżej wymienionych dokumentów, może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego. 10. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Termin gwarancji i rękojmi na wykonane prace i roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały, jakiej Wykonawca udziela Zamawiającemu obejmuje okres 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru przedmiotu umowy.

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  09331100-9
  09331200-0
  44622100-7
  45111250-5
  45112210-0
  45113000-2
  45216125-6
  45261100-5
  45261211-6
  45261410-1
  45261420-4
  45311100-1
  45311200-2
  45315600-4
  45316110-9
  45321000-3
  45323000-7
  45324000-4
  45331221-1
  45332200-5
  45332300-6
  45332400-7
  45410000-4
  45421111-6
  45421112-2
  45421131-1
  45421132-8
  45421145-2
  45421146-9
  45431100-8
  45431200-9
  45443000-4
  71221000-3
  71320000-7


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-09-30

  II.9) Informacje dodatkowe: 1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z poźn. zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a) roboty budowlane związane z wykonaniem płyty fundamentowej, b) roboty budowlane związane z wykonaniem ścian zewnętrznych, c) roboty budowlane związane z wykonaniem ścian wewnętrznych, d) roboty budowlane związane z wykonaniem stropu, e) roboty budowlane związane z wykonaniem dachu, f) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, g) montaż przyłączy, h) montaż instalacji wentylacji, i) montaż automatyki sterującej, j) montaż instalacji grzewczo-chłodzącej, k) montaż instalacji wod.-kan., l) montaż instalacji solarnej, m) montaż instalacji fotowoltaicznej, n) montaż turbin wiatrowych, o) montaż instalacji elektrycznej. 2. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się , iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się posiadaniem, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert, środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości minimum 2.000.000,00 zł, potwierdzonym przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.
  Informacje dodatkowe Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3, wyposażonego w system grzewczo-chłodzący oparty na pompie ciepła i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperator) oraz zasilanego energią elektryczną pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii. Wartość brutto wykazanej roboty budowlanej musi wynosić co najmniej 3.000.000,00 zł. 2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: a) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności architektonicznej, posiadającą: - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, - doświadczenie w postaci wykonania co najmniej jednego projektu budowy lub przebudowy budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 i o wskaźniku rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU nie większym niż 15 kWh/m2*rok; b) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta w zakresie sieci i instalacji cieplnych, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; c) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; d) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - doświadczenie w postaci kierowania robotami budowlanymi przy budowie lub przebudowie co najmniej jednego budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3; e) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w zakresie sieci i instalacji cieplnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; f) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami w zakresie projektowania, jak i kierowania robotami budowlanymi, jeżeli legitymują się jednocześnie posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania, jak i uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Powyższy skład zespołu osobowego jest zespołem podstawowym (kluczowym). Wykonawca powinien przeanalizować jeżeli jest to konieczne możliwość zatrudnienia dodatkowego personelu w celu zapewnienia należytego wykonania zamówienia.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. III.1.2 oraz III.1.3 zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli: - w przypadku określonym w pkt. III.1.2 warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie lub Wykonawcy będą łącznie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną sumę określoną w specyfikacji. - w przypadku określonym w pkt. III.1.3.1 warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni samodzielnie warunek w zakresie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej określonej w specyfikacji. - w przypadku określonym w pkt. III.1.3.2 warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z Wykonawców będzie dysponował osobami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi osobami.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt. 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, b) pkt 2 - 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 powyżej lit. a i b tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem których dokument miał dotyczy, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepisy pkt. 7 stosuje się. 9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym osoba ma miejsce zamieszkania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepisy pkt. 7 stosuje się.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu wymienionego powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu; 2. wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, spełniających wymagania określone w punkcie III.1.3.1 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 3. wykaz osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w punkcie III.1.3.2 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Dokumenty i oświadczenia wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich. 1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. III.1.2 i III.1.3 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 1.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja" o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1.2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 1.2.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy. 1.2.3. W związku z powyższym Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przestawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych pkt III.4.1 - 4.5 - dotyczy Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej. 1.2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 1.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne. 2. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących konsorcjum. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt. III.4.1 - 4.5 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty wskazane w pkt. III.5.1 składa ten Wykonawca-członek konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu. 3. Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego wykazu złożonych ofert: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim: numer 37 8780 0007 0000 0231 1000 0009 z adnotacją ,,Zaprojektowanie i budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Gminie Aleksandrów Łódzki (ZP.271.24.2017)". - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, - gwarancjach bankowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, - gwarancjach ubezpieczeniowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy załączyć w formie oryginału do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 6. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać, że odnosi się ona /ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wymaga się, aby wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego byli wymienieni). 7. Wadium może wnieść dowolny członek konsorcjum, pod warunkiem że jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulującej sposób i formę wniesienia wadium. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: - Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Wskaźnik EK20,00
  Doświadczenie zawodowe projektanta w branży architektonicznej20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

  1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem umowy - załącznik Nr 8 do SIWZ. 2. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym , c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 5. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji / poręczenia musi wynikać, że odnosi się ona / ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego muszą być wymienieni). 6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr konta: 37 8780 0007 0000 0231 1000 0009. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione na okres od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była wykonana należycie. 8. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Pzp. 11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3 (art. 148 ust. 1 Pzp). 12. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 13. Zamawiający pozostawi na okres rękojmi 30% wartości zabezpieczenia. 14. Kwota, o której mowa w punkcie 12 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający określa, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, następujące warunki dokonania zmiany umowy: 1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1.1. Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie ze względu na: - brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub - działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o czas niezbędny do wykonania zamówienia) lub - wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub - opóźnienie związane z uzyskaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów (o czas niezbędny na uzyskanie tych dokumentów) lub - przedłużenie procedury udzielenia zamówienia np. odwołanie (o czas przedłużenia procedury). 1.2. opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany, 1.3. wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót, 1.4. wystąpienia okoliczności, których Strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. We wszystkich przypadkach określonych w punktach od 1.1 do 1.4, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu prac i robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość prac i robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. 3. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w następujących okolicznościach: 3.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 3.2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 z późn. zm.), 3.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4 Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy na skutek wydanych decyzji, uzgodnień, faktycznych uwarunkowań technicznych, terenowych i gruntowych, powodujących konieczność modyfikacji rozwiązań, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą mieć wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy. 5. Okoliczności przewidziane powyżej w punktach od 1 do 4 stanowiące podstawę zmiany umowy stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-08-11, godzina: 12:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Aleksandrów Łódzki
  95-070 Aleksandrów Łódzki, Pl. Kościuszki 2
  tel.: 422700300,
  fax.: 422700313
  email: Wyślij email
  http://www.aleksandrow-lodzki.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z wentylacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 70619 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.