google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 18.07.2018
  1 USD
  3.7031
  0.0412
  1 EUR
  4.3036
  0.0038
  1 CHF
  3.6941
  0.0091
  1 GBP
  4.8276
  -0.0296
  1 RUB
  0.0588
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Przebudowa i rozbudowa budynku zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich w Plewiskach k/Poznania
  • Region: wielkopolskie
  • Zamieszczono: 2017-08-03

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 563074-N-2017 z dnia 2017-08-03 r.

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich: Przebudowa i rozbudowa budynku zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich w Plewiskach k/Poznania
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, krajowy numer identyfikacyjny 301027411, ul. Wojska Polskiego  71B , 60-630  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48618455800, , e-mail sekretariat@iwnirz.pl, , faks +48618417830.
  Adres strony internetowej (URL): www.iwnirz.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Podmiot prawa publicznego, Instytut badawczy

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.iwnirz.pl (ścieżka dostępu na wskazanej stronie: Przetargi i ogłoszenia -> treść ze wskazaniem nazwy niniejszego postępowania).


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Pod rygorem nieważności oferta podlega złożeniu na piśmie, przy czym w wykonaniu uprawnienia z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw) zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej tam wskazanej
  Adres:
  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań, Sekretariat, pok. 32


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich w Plewiskach k/Poznania
  Numer referencyjny: TA/Zp-7/17
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających za przedmiot przebudowę i rozbudowę budynku Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki Roślin Zielarskich znajdującym się na terenie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich położonym w Plewiskach (k/Poznania, województwo wielkopolskie, powiat poznański, gm. Komorniki) przy ul. Kolejowej 2 wraz z wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz pracami w zakresie zagospodarowania terenu.2. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą również świadczenia dodatkowe do wykonania po stronie Wykonawcy, związane rozpoczęciem, wykonywaniem i ukończeniem robót budowanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, w tym również:1) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówieni (teren budowy) materiałów i urządzeń budowlanych, narzędzi lub innego rodzaju sprzętu i maszyn do wykonania robot budowalnych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia;2) Dobór i utrzymywanie odpowiedniego personelu do realizacji niniejszego zamówienia, w tym zapewnienie kierownika budowy oraz kierowników baraż (konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, bez ograniczeń, przy czym obowiązki kierownika branży ogólnobudowlanej - konstrukcyjnej pełnić może również ta sama osoba, która sprawować będzie funkcje kierownika budowy); 3) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej;4) Uzyskanie dla Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu powstałego w wykonaniu robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia; 5) Udzielenie Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości wykonanych w ramach niniejszego zamówienia robót budowlanych jak również wbudowanych, zainstalowanych lub w inny sposób zastosowanych - w wykonaniu obiektu stanowiącego przedmiot robót budowlanych z niniejszego zamówienia - materiałów i urządzeń budowlanych). 6) Usuwanie wszystkich wad i usterek z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 3. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą czynności, które mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający - stosownie do art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 8a lit c) ustawy PZP - podaje, iż wyznaczony przez niego zakres (rodzaj) czynności zamówienia, polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy, określa SIWZ.4. Opis (Dokumentacja Projektowa) robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, jak też szczegółowo rodzaj i zakres (w tym rozmiar) leżących po stronie Wykonawcy świadczeń dodatkowych składających się (obok robót budowlanych) na przedmiot niniejszego zamówienia, jak też warunki ich realizacji, w tym - w wykonaniu art. 36 ust. 8a lit a) i b) ustawy PZP - środki dokumentowania i kontroli spełniania obowiązku zatrudnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak też sankcji umownych z tytułu niespełnienia tych wymagań - zawiera SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331200-8
  45331100-7
  45310000-3
  45421100-5
  45320000-6


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia (Umowa o zamówienie) zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP (zwanych dalej Zamówieniami uzupełniającymi). 2. Przy spełnieniu pozostałych wymogów art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, zakresem (przedmiotem) Zamówień uzupełniających, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu będzie powtórzenie podobnych robót budowlanych jak roboty stanowiące przedmiot niniejszego postępowania, w szczególności Zamówienia uzupełniające dotyczyć mogą robót zagospodarowania terenu, w tym również budowy, przebudowy lub remontu drogi lub dróg na terenie nieruchomości przy ul. Kolejowej 2 w Plewiskach stanowiących lub mających stanowić dojazd do miejsca mającego stanowić zagospodarowanie terenu w wykonaniu Umowy o zamówienie z niniejszego postępowania (przetargu), czy wykonywania ewentualnych robót poprawkowych, modernizacji czy innego rodzaju zmian lub ulepszeń w stosunku do prac podlegających wykonaniu na podstawie Umowy o zamówienie z niniejszego postępowania.3. Zamówienia uzupełniające będą łącznie stanowić nie więcej niż 40% wartości zamówienia podstawowego. W ramach wskazanego limitu 40% wartości zamówienia podstawowego Zamówienia uzupełniające mogą być udziale, w zależności od wyboru lub potrzeb Zamawiającego, na wszystkie lub niektóre ze zdarzeń spośród wskazanych w ust. 2 powyżej, a nadto w ramach jednego, dwóch lub więcej postępowań (i w konsekwencji zawarciu jednej, dwóch lub więcej umów) na Zamówienia uzupełniające. 4. Każdorazowe udzielanie Zamówień uzupełniających nastąpi poprzez zawarcie pisemnej umowy z Wykonawcą, w oparciu o wcześniej przeprowadzone postępowanie z wolnej ręki w oparciu o zaproszenie do negocjacji przekazane Wykonawcy. Będzie miał zastosowanie art. 68 ustawy PZP, przy czym w postępowaniu z wolnej ręki na Zamówienie uzupełniające badane będą podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy PZP, przy czym, Zamawiający zastrzega sobie prawo nie żądania innych dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, niż wstępne oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP (dla zamówień poniżej progów UE). Oświadczenie takie wymagać będzie złożenia zgodnie z art. 25a ust. 4 ustawy PZP. W postępowaniu z wolnej ręki o Zamówienie uzupełniające Zamawiający nie będzie określał warunków udziału z art. 22 ustawy PZP. Przekazywane wraz z zaproszeniem do negocjacji Zamówienia Uzupełniającego (w trybie z wolnej ręki) istotne postanowienia przyszłej umowy o Zamówienie Uzupełniające, ogólne warunki czy też wzór takiej umowy (według wyboru Zamawiającego) będą mogły zostać zmienione w wyniku prowadzonych negocjacji Zamówienia Uzupełniającego. 5. Stosownie do art. 67 ust. 1a ustawy PZP, informuje się, iż postanowienia ust. 1 - 4 powyżej składają się na opis przedmiotu niniejszego zamówienia na warunkach tam podanych, przy czym udzielenie Zamówień uzupełniających jest prawem (a nie obowiązkiem) Zamawiającego. Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie przysługuje roszczenie o udzielenie mu Zamówienia uzupełniającego (zawarcie z nim dodatkowej umowy obejmującej Zamówienie uzupełniające). Również Zamawiającemu nie przysługuje względem Wykonawcy roszczenie o zawarcie z nim Umowy na Zamówienie uzupełniające.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 310
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegając wykluczeniu z przyczyn wskazanych w art 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy PZP, spełniają również następujące warunki dotyczące zdolności zawodowej do należytego wykonania niniejszego zamówienia:1) Dysponują odpowiednim, tj. na poziomie określonym w ust. 2 niniejszej sekcji doświadczeniem zawodowym;2) Dysponują odpowiednią osobą, tj. osobą o kwalifikacjach (uprawnieniach budowlanych) i doświadczeniu wskazanym w ust. 4 niniejszej sekcji, która będzie skierowana do pełnienia funkcji kierownika budowy przy realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 2. Przy uwzględnieniu dodatkowych postanowień ust. 3, 6 i 7 niniejszej sekcji, Zamawiający uzna wskazany w ust. 1 pkt 1) warunek udziału w niniejszym postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu fakt wykonania trzech robót budowlanych, spełniających dodatkowo następujące cechy:1) Każda z trzech robót budowlanych została wykonana (zakończona) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy niż pięć lat, to w tym okresie);2) Każda z trzech robót budowlanych, o których mowa w pkt 1) powyżej została wykonana należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona;3) Przynajmniej jedna z trzech robot budowlanych, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej polegała na budowie budynku, a pozostałe dwie roboty budowlane polegały na budowie przebudowie lub remoncie budynku, przy czym każdy z wyżej wskazanych w niniejszym punkcie budynków, którego dotyczyła budowa, przebudowa lub remont w ramach wszystkich trzech wymaganych robót budowlanych, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej to budynek o kubaturze nie mniejszej niż 2 500 metrów sześciennych, wyposażony miedzy innymi w instalacje sanitarne i elektryczne. Używane w niniejszym punkcie określenie budynek, budowa, przebudowa remont należy rozumieć w znaczeniu nadanym im odpowiednio w art. 3 pkt 2, 2a, 6, 7a i 8 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 tekst jednolity z dnia 2017.07.06) - zwanej dalej ustawą Prawo budowlane.4) W ramach trzech robót budowlanych, o których mowa w pkt 1) - 3) powyżej łącznie wykonane zostały następujące rodzaje prac budowlanych: a) roboty ziemne przygotowawcze pod fundamenty konstrukcji budowli i przyłącza sieci mediów zewnętrznych,b) roboty konstrukcyjno-budowlane,c) roboty murowe obejmujące konstrukcje murowe ścian lub obudowy konstrukcji żelbetowych,d) roboty izolacyjne termiczne, e) roboty izolacyjne akustyczne,f) roboty izolacyjne hydroizolacyjne,g) wykończenia zewnętrzne obejmujące pokrycia dachów i obróbki blacharskie,h) roboty instalacyjne elektryczne,i) roboty instalacyjne teletechniczne,j) wykonanie instalacji wewnętrznych obejmujących położenie, przełożenie lub wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, c.w.u. oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;k) wykonanie instalacji zewnętrznych obejmujących położenie, przełożenie lub wymianę instalacji sieci sanitarnej i deszczowej wraz z montażem studzienek kanalizacyjnych,l) roboty w zakresie zagospodarowania terenu obejmujące m.in. położenie lub wymianę nawierzchni utwardzonych; 5) Każda z trzech robót budowlanych, o których mowa w pkt 1) - 4) powyżej były (każda z dwóch) o wartości nie mniejszej niż równowartość 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych). Przez wskazaną w niniejszym punkcie wartość Zamawiający rozumiał będzie kwotę stanowiącą cenę zapłaty (wynagrodzenie) z tytułu wykonania danej umowy o robotę budowlaną pomniejszoną o należny podatek VAT (tym samym wskazana wartość 3 000 000 zł jest wartością netto, bez podatku VAT), przy czym, jeżeli wynagrodzenie w umowie było wyrażone w walucie innej niż polska (PLN), dla oceny spełnienia wymogu określonego w niniejszym punkcie Zamawiający przyjmie kurs sprzedaży tej waluty ustalony przez Narodowy Bank Polski (NBP) na dzień zakończenia (wykonania) roboty budowlanej.3. Z zastrzeżeniem wyjątku dopuszczonego w ust. 7 pkt 1) niniejszej sekcji, wszystkie trzy roboty budowlane wymagane na podstawie ust. 2 niniejszego działu muszą być robotami wykonanymi przez Wykonawcę, z tym że w przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy PZP (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) wystarczające jest wykazanie faktu wykonania robót tylko przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy czym w takim przypadku również wszystkie trzy wymagane na podstawie ust. 2 niniejszej sekcji roboty budowlane muszą być wykonane przez tego (tego samego) Wykonawcę. 4. Przy uwzględnieniu dodatkowych postanowień ust. 5, 6 i 8 niniejszej sekcji, Zamawiający uzna wskazany w ust. 2 pkt 2) warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż dysponuje (lub najpóźniej na moment rozpoczęcia realizacji niniejszego zamówienia dysponować będzie) osobą, która posiada wymagane ustawą Prawo budowlane uprawnienia przewidziane dla wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i która nadto w ramach minimum jednego, trwającego minimum 6 miesięcy i zakończonego w sposób należyty nie dalej niż w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu przedsięwzięcia budowlanego stanowiącego budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2 500 metrów sześciennych obejmującą swoim zakresem roboty branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej o łącznej wartości, pełniła tam w sposób należyty, przez okres od do rozpoczęcia robót do ich zakończenia, funkcję kierownika budowy. Używane w niniejszym ustępie określenie budynek, budowa, przebudowa, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie czy kierownik budowy należy rozumieć w znaczeniu nadanym im ustawą Prawo budowlane.5. Z zastrzeżeniem wyjątku dopuszczonego w ust. 8 pkt 1) poniżej, osoba wymagana na podstawie ust. 4 niniejszej sekcji stanowić będzie zasób kadrowy Wykonawcy, na podstawie zawartej z Wykonawcą umowy, przy czym, w przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy PZP (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) ocena spełnienia wskazanego wymogu dokonana zostanie w oparciu o łączny potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, co w szczególności będzie polegało na tym, że Zamawiający za wystarczające, co do wykazania faktu dysponowania wskazaną osobą i możliwości jej skierowania do pełnienia funkcji kierownika budowy dla robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia uzna również, że osoba ta stanowi (lub najpóźniej na moment rozpoczęcia realizacji niniejszego zamówienia stanowić będzie) zasób kadrowy tylko niektórych lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.6. Stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postepowaniu (zdolności zawodowych) określonych stosownie do postanowień ust. 2 - 5 niniejszej sekcji Wykonawca - w stosownych sytuacjach - może również polegać na zdolnościach zawodowych innego podmiotu/podmiotów (zwanych dalej PODMIOTEM TRZECIM lub PODMIOTAMI TRZECIMI) niezależnie od łączących Wykonawcę stosunków prawnych z PODMIOTEM TRZECIM/PODMIOTAMI TRZECIMI. 7. W odniesieniu do warunku w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1) i ust. 3 niniejszej sekcji wskazana w ust. 6 powyżej stosowna sytuacja, uprawniająca Wykonawcę do polegania na zdolności zawodowej (doświadczeniu) PODMIOT TRZECIEGO dopuszczalna będzie przy spełnieniu następujących warunków łącznie:1) Określone (wymagane) w ust. 2 niniejszej sekcji trzy roboty budowlane będą wykonanymi przez jeden (ten sam) PODMIOT TRZECI, na którego zdolności zawodowe (doświadczenie) Wykonawca się powołuje;2) PODMIOT TRZECI, o którym mowa w pkt 1) powyżej zrealizuje jako podwykonawca roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia minimum w zakresie prac wskazanych w ust. 2 pkt 4) niniejszej sekcji;3) W stosunku do PODMIOTU TRZECIEGO, o którym mowa w pkt 1) i 2) powyżej nie będą zachodzić podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 ustawy PZP. 8. W odniesieniu do warunku w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2) i ust. 4 niniejszej sekcji wskazana w ust. 6 powyżej stosowna sytuacja, uprawniająca Wykonawcę do polegania na zdolności zawodowej (zasobach) PODMIOT TRZECIEGO dopuszczalna będzie przy spełnieniu następujących warunków łącznie:1) Osoba wymagana na podstawie ust. 1 pkt 2) i ust. 4 niniejszej sekcji stanowić będzie zasób kadrowy PODMIOTU TRZECIEGO, na którego zdolności Wykonawca się powołuje, na podstawie umowy zawartej z pomiędzy tą osobą a PODMIOTEM TRZECIM;2) PODMIOT TRZECI, o którym mowa w pkt 1) powyżej zrealizuje niniejsze zamówienie co najmniej w ten sposób, że oddeleguje osobę wymaganą na podstawie ust. 1 pkt 2) i ust. 4 niniejszej sekcji do dyspozycji Wykonawcy, tak że Wykonawca będzie mógł skierować tę osobę do pełnienia w ramach realizacji niniejszego zamówienia funkcji kierownika budowy i najpóźniej na moment zawarcia Umowy o zamówienie dysponować tym kierownikiem budowy w sposób i na warunkach wymaganych dla realizacji niniejszego zamówienia w SIWZ (w tym we Wzorze Umowy);3) W stosunku do PODMIOTU TRZECIEGO, o którym mowa w pkt 1) i 2) powyżej nie będą zachodzić podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 ustawy PZP. 9. Zgodnie z art. 24aa w związku z art. 26 ust. 2 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.10. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami powyższymi wykazanie spełnienia określonych wyżej warunków udziału w postępowaniu (jak też badanie i ocena Zamawiającego w tych sprawach) nastąpi z uwzględnieniem właściwych dla tego warunku postanowień SIWZ (w tym na podstawie wskazanych tam i powtórzonych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów). W zakresie w jakim spraw wskazanych w nie regulują postanowienia SIWZ zastosowanie mają właściwe dla nich przepisy ustawy PZP.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Tylko oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy PZP. Szczegóły SIWZ

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. Od Wykonawcy oferty najwyżej ocenionej w niniejszym postępowaniu wymagane będą do złożenia, na odrębne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (nie krótszym jednak niż 5 dni), aktualne na dzień ich złożenia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca ten spełnia określone w SIWZ (i w sekcji III.1.3) warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 2. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 3 poniżej (w niniejszej sekcji), dokumentami potwierdzającymi spełnianie określonych w SIWZ (i w sekcji III.1.3) warunków udziału w niniejszym postępowaniu, składanymi Zamawiającemu na odrębne wezwanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będą: 1) Wykaz (oświadczenie Wykonawcy) ze wskazaniem trzech robót budowlanych, wymaganych na podstawie ust. 2 w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia, z podaniem w nim w odniesieniu do każdej z tych trzech robót jej rodzaju, wartości, daty wykonania (ukończenia), miejsca wykonania, a także podmiotu/podmiotów, na rzecz których robota budowlana. Wyżej wskazane informacje będą wymagały podania w wykazie w takim zakresie, aby pozwalało to Zamawiającemu potwierdzić spełnianie wymogów określonych w ust. 2 w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia, z wyjątkiem informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2) w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia o należytym wykonaniu robót, które to informacje podlegają wykazaniu w sposób wskazany w pkt 2) poniżej. 2) Dowody określające, że wymagane roboty budowlane z WYKAZU spełniają wymóg określony w ust. 2 pkt 2) w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia. Takimi dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej;3) Zamiast wskazanych w pkt 2) powyżej dokumentów potwierdzających należyte wykonanie roboty/robót budowlanych, wystawionych przez podmiot/podmioty, na rzecz których roboty te były wykonywane - Wykonawca może przedstawić również inne dokumenty, przy czym tyko wtedy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej. Obowiązek wykazania Zamawiającemu istnienia ww. obiektywnej przyczyny stanowiącej przeszkodę w złożeniu dokumentu lub dokumentów wymaganych na podstawie ww. pkt 2) niniejszego ustępu, należy do Wykonawcy;4) Wykaz (oświadczenie Wykonawcy) ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby wymaganej na podstawie ust. 1 pkt 2) i ust. 4 w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia wraz z:a) Informacjami na temat jej kalifikacji (minimum potwierdzenie posiadania przez tę osobę wymaganych w ust. 4 w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia uprawnień przewidzianych dla wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wraz z oznaczeniem dokumentu o nadaniu wskazanych uprawnień i organu, który dokument wydał czy nadał wskazane uprawnienia);b) Informacjami na temat jej doświadczenia (minimum potwierdzenie, że stosownie do wymagań ust. 4 w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia osoba ta pełniła w sposób należyty, przez okres od do rozpoczęcia robót do ich zakończenia, funkcję kierownika budowy dla przedsięwzięcia budowlanego, trwającego minimum 6 miesięcy i zakończonego w sposób należyty nie dalej niż w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu stanowiącego budowę lub przebudowę budynku o kubaturze nie mniejszej niż 2 500 metrów sześciennych obejmującą swoim zakresem roboty branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz wskazanie nazwy i miejsca wykonania ww. przedsięwzięcia budowlanego, daty jego rozpoczęcia i zakończenia, a także podmiotu, na rzecz którego było realizowane);c) Podaniem zakresu wykonywanych przez nią czynności w ramach realizacji niniejszego zamówienia (przy czym zakres tych czynności musi stanowić minimum pełnienie funkcji kierownika przy realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia),d) Informacją o podstawie dysponowania tą osobą (minimum wskazanie rodzaju umowy, w oparciu o którą Wykonawca dysponuje czy będzie dysponował osobą, ze wskazaniem stron tej umowy, tj. tego czy wskazana umowa jest umową pomiędzy Wykonawcą a ta osobą, czy też jest to umowa pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem, w zasobach kadrowych którego osoba przedstawiana w wykazie pozostaje, np. będąc tam zatrudniona na podstawie umowy o pracę). 3. Wykonawca oferty najwyżej ocenionej, którego dotyczy wezwanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej sekcji, i który, stosownie do uprawnienia wskazanego w ust. 6 i 7 w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia powołuje się na zdolności PODMIOTU TRZECIEGO przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu określonego w ust. 1 pkt 1) i ust. 2 w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (dysponowanie odpowiednim doświadczeniem) obowiązany będzie, w reakcji na to wezwanie, przedłożyć Zamawiającemu dowód/dowody, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami PODMIOTU TRZECIEGO w szczególności dokument/ dokumenty zawierające zobowiązanie PODMIOTU TRZECIEGO do jego uczestniczenia w realizacji niniejszego zamówienia w sposób i w zakresie wymaganym stosownie do postanowień ust. 7 pkt 2) w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia oraz jednoznaczne zapewnienie złożone przez PODMIOT TRZECI, że zrealizuje roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia jako podwykonawca.4. Wykonawca oferty najwyżej ocenionej, którego dotyczy wezwanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej sekcji, i który, stosownie do uprawnienia wskazanego w ust. 6 i 8 w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia powołuje się na zdolności PODMIOTU TRZECIEGO przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu określonego w ust. 1 pkt 2) i ust. 4 w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (dysponowanie odpowiednią osobą, która ma być skierowania do pełnienia funkcji kierownika budowy) obowiązany będzie, w reakcji na to wezwanie, przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty minimum na okoliczność dowodu, że realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami PODMIOTU TRZECIEGO:1) Na okoliczność potwierdzenia, wymogu wskazanego w ust. 8 pkt 1) w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia - umowę między PODMIOTEM TRZECIM a osobą wymaganą na podstawie ust. 1 pkt 2) i ust. 4 w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia (np. umowa o pracę, umowa zlecenia) lub oświadczenie PODMIOTU TRZECIEGO zawierające zapewnienie, że osoba ta pozostaje w zasobach kadrowych PODMIOTU TRZECIEGO na podstawie zawartej między nimi umowy ze wskazaniem jej rodzaju i okresu obowiązywania;2) Dokument/dokumenty zawierające zobowiązanie PODMIOTU TRZECIEGO do jego uczestniczenia w realizacji niniejszego zamówienia minimum poprzez wskazane w ust. 8 pkt 2) w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia oddelegowanie osoby wymaganej na podstawie ust. 1 pkt 2) i ust. 4 w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia do dyspozycji Wykonawcy, tak że Wykonawca będzie mógł skierować tę osobę do pełnienia w ramach realizacji niniejszego zamówienia funkcji kierownika budowy i najpóźniej na moment zawarcia Umowy o zamówienie i dysponować tym kierownikiem budowy stosownie do potrzeb związanych z należytym pełnieniem obowiązków kierownika budowy, w szczególności poprzez jego obecność na terenie budowy w sposób i na warunkach wskazanych we Wzorze Umowy.5. Przedkładane Zamawiającemu - w wykonaniu postanowień ust. 4 lub 5 niniejszej sekcji - dokumenty powinny uwzględniać, iż oczekiwanym przez Zamawiającego celem ich przedłożenia jest wykazanie (udowodnienie), że Wykonawca ten na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia będzie miał zagwarantowany rzeczywisty (realny) dostęp do posiadanych przez PODMIOT TRZECI zasobów (zdolności zawodowych) oraz, że zdolności te, poprzez zaangażowanie PODMIOTU TRZECIEGO do realizacji Umowy o zamówienie z niniejszego przetargu w sposób i w zakresie minimum wymaganym odpowiednio w ust. 7 pkt 2) w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia lub ust. 8 pkt 2) w sekcji III.1.3) niniejszego ogłoszenia, umożliwią Wykonawcy należyte wykonanie niniejszego zamówienia.Szczegóły wezwania w sprawie powyższych dokumentów podaje SIWZ
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Po otwarciu ofert, w terminie wskazanym art. 24 ust. 11 ustawy PZP, tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP każdy Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane dokumenty są składane na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP i są dokumentami, o których mowa w § 5 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Dalsze informacje we wskazanym zakresie podaje SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach:1) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;2) Gwarancjach bankowych;3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240);5) W pieniądzu, wpłaconym przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Getin Noble Bank SAnr rachunku PL 60 1560 0013 2895 4995 5000 0001 Kod SWIFT Zamawiającego: GBGCPLPKz zalecanym dopiskiem według następującego wzoru: wadium w przetargu TA/Zp - 7/17 3. Pod rygorem odrzucenia oferty wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wadium musi być wniesione na czas nie krótszy niż termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu 4. Wadium wnoszone w pieniądzu uważać się będzie za wniesienie z chwilą kiedy kwota wadium znajdzie się (zostanie uznana na) rachunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5) powyżej. 5. Treść uprawnień Zamawiającego wynikająca z dokumentu wadium wniesionego w formach wskazanych w ust. 2 pkt 1) - 4) powyżej musi wskazywać na niniejsze postępowanie i umożliwiać spieniężenie wadium na pełną kwotę, bezwarunkowo i nieodwołalnie na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (dopuszcza się również wymaganie zgłoszenia żądania na piśmie) w terminie związania ofertą, przy zajściu przynajmniej jednej z okoliczności wskazanych w ust. 6 i 7 poniżej. Jeżeli dokumenty wadium wniesionego w formach wskazanych w ust. 2 pkt 1) - 4) poniżej sporządzone są w języku innym niż polski, należy do nich dołączyć ich tłumaczenie na język polski.6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania Umowy o zamówienie na warunkach określonych w jego ofercie;2) Wykonawca nie wniósł, wymaganego na podstawie działu XV SIWZ, zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Umowy o zamówienie);3) Zawarcie z Wykonawcą, którego oferta została wybrana Umowy o zamówienie stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy.7. Niezależnie od postanowień ust. 6 niniejszego działu, Zamawiający, na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy PZP, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.8. Z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień ust. 6 i 7 powyżej, Zamawiający zwróci Wykonawcy wadium wniesione w niniejszym postępowaniu na podstawie i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a., 2 i 4 ustawy PZP.9. Postanowienia niniejszego działu będą miały zastosowanie również w sytuacji wskazanej w art. 46 ust. 3 ustawy PZP, z tym, że termin do wniesienia wadium określi Zamawiający w żądaniu do ponownego wniesienia wadium.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Tak
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
  Ewentualne zaliczki przewidziane są tylko na etapie ewentualnej zmiany umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. Taka możliwość zmiany umowy jest przewidziana w przypadkuu możliwości (w szczególności ze względu na opóźnienia w zawarciu Umowy) rozliczenia wskazanej w dziale XIII ust. 9 pkt 5) SIWZ kwoty do końca roku 2017 (nawet przy uwzględnieniu korekty Harmonogramu dopuszczonej przypisem do tej jednostki redakcyjnej SIWZ). W takim przypadku, w zakresie w jakim stopień zaawansowania wykonania Robót na wartość do rozliczenia w roku 2017r. nie pozwala na ich odebranie 20.12.2017 r. zmiana sposobu płatności wynagrodzenia może polegać na wprowadzeniu do Umowy postanowień dopuszczających zapłatę zaliczki lub zaliczek na poczet wykonania takich robót. Dopuszczenie płatności zaliczki/zaliczek odbywać się będzie z uwzględnieniem art. 151a ust. 1 - 7 ustawy PZP


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena90,00
  Okres gwarancji10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zakres, charakter zmiana oraz warunki ich wprowadzenia podają postanowienia działu XV SIWZ
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-08-18, godzina: 11:45,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Mając na względzie, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP (zdanie pierwsze) zamawiający określa zakres wskazanego tam oświadczenia - wskazane w sekcji III.3) ogłoszenia oświadczenie podlega złożeniu w zakresie dla niego określonym w SIWZ. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1) ustawa PZP - należy przez to rozumieć obowiązującą polska ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ - należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu specyfikację, o której mowa w art. 36 ustawy PZP, właściwą dla trybu otwartego przyjętego w niniejszym postępowaniu

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
  60-630 Poznań, Wojska Polskiego 71B
  tel.: +48618455800,
  fax.: +48618417830
  email: Wyślij email
  http://www.iwnirz.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z wentylacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 71091 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.