google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 25.05.2018
  1 USD
  3.6686
  0.0096
  1 EUR
  4.3022
  0.0069
  1 CHF
  3.6956
  0.0066
  1 GBP
  4.9061
  0.0005
  1 RUB
  0.0596
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  • Region: opolskie
  • Zamieszczono: 2017-08-10

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 567020-N-2017 z dnia 2017-08-10 r.

  Gmina Korfantów: Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Korfantów, krajowy numer identyfikacyjny 53840300000, ul. ul. Rynek  4 , 48317   Korfantów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 4343820 w. 44, , e-mail korfantow@korfantow.pl, , faks 774 343 817.
  Adres strony internetowej (URL): www.korfantow.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.korfantow.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Adres:
  Urząd Miejski w Korfantowie, Rynek 4, 48-317 Korfantów, pokój nr 8 - Sekretariat.


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja instalacji C.O. w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4
  Numer referencyjny: IKI.VI.271.8.2017.JT
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest:Wykonanie modernizacji instalacji c. o., obejmującej demontaż istniejącej instalacji C.O. oraz wykonanie nowej instalacji, wraz z robotami towarzyszącymi w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Korfantowie, ul. Reymonta 4, w zakresie:a) demontaż istniejącego naczynia wzbiorczego wraz z obudową, w której się znajduje i wykonanie montażu nowego naczynia wzbiorczego systemu zamkniętego;b) demontaż istniejącego orurowania, armatury, 24 szt. grzejników stalowych i żeliwnych a także pozostałych elementów istniejącej instalacji c. o.;c) montaż nowej instalacji z rur wielowarstwowych łączonych systemem zaciskowym. Dopuszcza się wykonanie instalacji wewnętrznej z innych materiałów, niż wymienione w dokumentacji budowlanej, np. z rur stalowych cienkościennych ze stali (w otulinach), łączonych na zaprasowywane łączniki lubrur miedzianych (w otulinach) przy zachowaniu parametrów wynikających z projektu. Przy wykonaniu instalacji z rur miedzianych należy zabezpieczyć rury odpowiednią powłoką malarską.Jeżeli Wykonawca zaproponuje wykonanie instalacji C.O. z innego materiału, zobowiązany będzie również do wykonania nowych obliczeń hydraulicznych na nowym systemie rur w celu wykazania, że zaproponowane średnice rur są równoważne z projektowanymi i zamiana nie wpłynie na pracę całej instalacji C.O.Obliczenia hydrauliczne dla nowego systemu rur Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą.Niezłożenie nowych obliczeń hydraulicznych wraz z ofertą będzie oznaczało, że Wykonawca zobowiązuje się do wykonania instalacji C.O. z materiałów zaprojektowanych w dokumentacji budowlanej.d) Po demontażu grzejników oraz rur należy, w zależności od potrzeb, uzupełnić ubytki w ścianach lub wyrównać ścianyw przestrzeniach za grzejnikami oraz rurami, na powierzchni ok. 20 m2;e) poziomy instalacji przebiegające w piwnicach zabezpieczyć termicznie otulinami z pianki poliuretanowej,f) montaż nowych odbiorników ciepła (grzejniki stalowe płytowe- z podłączeniem bocznym) - 27 szt, zaworów grzejnikowych termoregulacyjnych z wbudowanym automatycznym ogranicznikiem przepływu i regulatorem ciśnienia typu RA-N firmy Danfoss lub równoważne. Na gałązkach powrotnych montować zawory odcinające typu RLV firmy Danfoss lub równoważne. Dopuszcza się zastosowanie grzejników o mocy do 2% większej niż w dokumentacji budowlanej i o wymiarach innych niż w dokumentacji, jeżeli zamontowany grzejnik nie będzie kolidował z miejscem zabudowy. Kolor grzejników biały. Grzejniki powinny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania w budownictwie użyteczności publicznej,g) roboty remontowo budowlane związane z montażem nowej instalacji c. o. (przebicia, wstawienie nowych tulei ochronnych, zamurowania przegród budowlanych, otynkowanie miejsc przebić przegród budowlanych, odtworzenie płytek ceramicznych w toaletach);h) usunięcie złomu z budynku (transport złomu do punktu skupu złomu ok. 6 km - załadunek na środki transportowe, transport i rozładunek, kosztem i staraniem Wykonawcy). Każdorazowy wyjazd do skupu złomu Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, którego przedstawiciel będzie obecny przy ważeniu dostarczonego złomu. Uzyskane środki ze sprzedaży złomu stanowią dochód Gminy.Elementy demontowanego osprzętu, nadające się do ponownego wbudowania zostaną wskazane przez Zamawiającego w dniu przekazania placu budowy a po ich demontażu zostaną protokolarnie przekazane przedstawicielowi Zamawiającego (m. in. grzejniki płytowe - uprzednio przepłukane wodą, zawory termostatyczne z głowicami i zawory przelotowe). Materiał ten należy złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiającego.i) usunięcie gruzu i innych odpadów z budynku oraz ich utylizacja, kosztem i staraniem Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  II.5) Główny kod CPV: 45331000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45000000-7


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-13

  II.9) Informacje dodatkowe: Planowany termin rozpoczęcia wykonania zamówienia: w dniu podpisania umowy

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości min. 50.000,00 zł.Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w pkt VIII ust. 3 ppkt 1) SIWZ (załącznik nr 2do SIWZ)Następnie na podstawie dokumentu o którym mowa w rozdziale VIII pkt 8 ppkt 1, litera c) SIWZ, złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: a) doświadczenie:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej: dwa zadania o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia - tj.: co najmniej dwie roboty budowlane polegająca na wykonaniu instalacji c.o. i o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 brutto zł każda robota.Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w pkt VIII ust. 3 ppkt 1) SIWZ (załącznik nr 2 Do SIWZ).Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w w rozdziale VIII pkt 8 ppkt 1, litera a) SIWZ, złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (załącznik nr 7 Do SIWZ).b) osoby skierowane do realizacji zamówienia:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:Osoba pełniąca funkcję kierownika robót w branży instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, który spełnia łącznie następujące warunki:posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji cieplnych,oraz co najmniej5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz jest zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa.Przez wymagania minimalne doświadczenia zawodowego dla powyższego stanowiska rozumie się lata przepracowane na odpowiednim stanowisku. Wykonawca przedstawi doświadczenie w latach lub miesiącach wraz z podaniem stanowiska danej osoby.Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w pkt VIII ust. 3 ppkt 1) SIWZ (załącznik nr 2 Do SIWZ).Następnie na podstawie dokumentu o którym mowa w w rozdziale VIII pkt 8 ppkt 1, litera b) SIWZ, złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (załącznik nr 6 Do SIWZ).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wzór wykazu zrealizowanych robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej: dwa zadania o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia - tj.: co najmniej dwie roboty budowlane polegająca na wykonaniu instalacji c.o. i o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 brutto zł każda robota.a) wykonawcy składają również dokumenty (dowody), potwierdzające że roboty budowlane zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone,b) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie były zrealizowane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania tych dokumentów.c) dokumentami (dowodami), o których mowa w podpunkcie a) mogą być:- poświadczenie lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.d) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:Osoba pełniąca funkcję kierownika robót w branży instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, który spełnia łącznie następujące warunki:posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji cieplnych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz jest zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa.a) w/w osoby powinny posiadać wszystkie wymagane uprawnienia.b) przez wymagania minimalne doświadczenia zawodowego dla powyższego stanowiska rozumie się lata przepracowane na odpowiednim stanowisku. Wykonawca przedstawi doświadczenie w latach lub miesiącach wraz z podaniem stanowiska danej osoby,c) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.3) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.W przypadku złożenia kopii polisy ubezpieczeniowej należy złożyć również potwierdzenie opłacenia polisy.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Kosztorys ofertowy uproszczony (kalkulacja uproszczona), sporządzony w oparciu o dokumentację projektową, SIWZ, STWiOR, obejmujący wycenę poszczególnych elementów zamówienia z cenami jednostkowymi i wyszczególnieniem składników ceny (w szczególności R, Kp, Zysk) wraz z zestawieniem ilościowo-rzeczowym materiałów planowanych do zabudowania, zawierającym ceny jednostkowe. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeżeli jest wymagane). 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100).


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Gwarancja i rękojmia40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1.Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy,2.Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej, np. pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.3.Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy wynikający z art. 144 ustawy Pzp oraz w niżej wymienionych przypadkach:1) Zmiany ogólne:A. Możliwa jest: a) zmiana adresu / siedziby zamawiającego / wykonawcy;b) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej;c) zmiana z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej. przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub mało prawdopodobne oraz niemożliwe do zapobieżenia w zakresie jego następstw, np. katastrofalne działania przyrody (np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca), zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, działania wojenne, terroryzm);d) zmiana warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla zamawiającego,e) zmiana warunków płatności w przypadku konieczności dostosowania do sytuacji finansowej zamawiającego. B. Nie jest dopuszczalna zmiana wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa.2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy: A. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie usług, ze względu na:a) wstrzymanie lub zaprzestanie wykonywania robót budowlanych,b) zmiany stanu prawnego;c) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na stan wiedzy technicznej, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi bądź równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.B. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.5. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) Sposób inicjowania zmian:a) zmiana umowy może być dokonana na uzasadniony wniosek stron;b) wykonawca wnioskuje do zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany;c) zamawiający wnioskuje do wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo wykonawcy lub zamawiającego, protokół konieczności itp. 3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 1) i 2) może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje zamawiający.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-08-25, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Korfantów
  48-317 Korfantów, ul. Rynek 4
  tel.: 077 4343820 w. 44,
  fax.: 774 343 817
  email: Wyślij email
  http://www.korfantow.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z wentylacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 72751 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.