google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 25.05.2018
  1 USD
  3.6686
  0.0096
  1 EUR
  4.3022
  0.0069
  1 CHF
  3.6956
  0.0066
  1 GBP
  4.9061
  0.0005
  1 RUB
  0.0596
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wymiana centrali wentylacyjnej wraz z montażem w Krytej Pływalni
  • Region: małopolskie
  • Zamieszczono: 2017-08-10

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 567483-N-2017 z dnia 2017-08-10 r.

  "Kryta Pływalnia" w Chrzanowie: Wymiana centrali wentylacyjnej wraz z montażem w Krytej Pływalni
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: "Kryta Pływalnia" w Chrzanowie, krajowy numer identyfikacyjny 35718257900000, ul. ul. Mydlana  20 , 32500   Chrzanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 230 440, , e-mail basen@chrzanow.pl, , faks 326 230 440.
  Adres strony internetowej (URL): www.basen.chrzanow.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.basen.chrzanow.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  w formie pisemnej
  Adres:
  Kryta Pływalnia 32-500 Chrzanów ul. Mydlana 20 pokój 2.16 (I pietro)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana centrali wentylacyjnej wraz z montażem w Krytej Pływalni
  Numer referencyjny:
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż fabrycznie nowej centrali wentylacyjnej, wraz z realizacją robót branży budowlane, instalacji sanitarnych i elektrycznych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz rozruch instalacji. Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia prowadzone będą na czynnym obiekcie.Zakres prac w szczególności obejmuje:- wymianę centrali wentylacyjnej N3 wraz z armaturą:- wymianę agregatu chłodniczego dla ww. centrali wraz z armaturą, pompami,..- wykonanie konstrukcji wsporczej dla nowego agregatu (cokół betonowy).- wykonanie połączeń pomiędzy centralą wentylacyjną i agregatem chłodniczym.- wymianę nagrzewnicy wtórnej zasilanej z instalacji odzysku ciepła.- montaż przepustnic regulacyjnych dla powietrza nawiewnego.- podłączenie istniejących kanałów wentylacyjnych do nowej centrali wentylacyjnej.- wykonanie instalacji odzysku ciepła pomiędzy agregatem, centralą wentylacyjną oraz nagrzewnicą wtórną.- montaż nowej automatyki sterującej wraz z elementami pomiarowymi i wykonawczymi.- montaż liczników ciepła i energii elektrycznej.- regulacja kierunku nawiewu dysz dalekiego zasięgu (nawiew powietrza na halę basenową) i mechaniczne zablokowanie ich położenia.- uruchomienie oraz regulacja instalacji wentylacyjnej oraz hydraulicznej.W przyszłości przewiduje się możliwość wykorzystania nadmiaru ciepła generowanego przez agregat chłodniczy do wstępnego podgrzewu CWU, zużywanej na cele bytowe jak i na cele uzupełniania zbiorników basenowych. Zbiornik wody będzie umieszczony w podbaseniu i podłączony do instalacji wody zimnej. Wstępnie podgrzana woda, będzie kierowana jako zasilanie do instalacji podgrzewu CWU w wymiennikowni oraz jako zasilanie układu uzupełniania zbiorników basenowych.

  II.5) Główny kod CPV: 45331200-8
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331210-1
  45232460-4
  45331000-6
  45310000-3


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 60
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-09-15

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże,że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00 zł.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:a) posiada niezbędne doświadczenie i wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę centrali wentylacyjnej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych każda.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca odpowiednio wypełni w oświadczeniu wstępnym wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ pkt. 1.4.b). dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.- co najmniej jedną osobą, posiadającą doświadczenie w zakresie prac związanych z wykonywaniem czynności branży sanitarnej, uczestniczącej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , przy co najmniej dwóch robotach montażowych centrali wentylacyjnej.- co najmniej jedną osobę posiadającą doświadczenie w zakresie prac związanych z wykonywaniem czynności branży elektrycznej, uczestniczącej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przy co najmniej dwóch robotach montażowych centrali wentylacyjnej.wykonawca może wykazać że dysponuje lub bedzie dysponował jedną osobą która posiada doświadczenie w pracach branży sanitarnej, elektryczne.Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych, doświadczenia osób
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:a). Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że zyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).b). Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).c). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:a). Stosowne dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wykonawcy wskazaną w pkt. 1.3. wstępnego oświadczenia wykonawcy, w szczególności informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert.b). Stosowne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przez Wykonawcę robót wskazanych w pkt. 1.4 wstępnego oświadczenia wykonawcy, w szczególności referencji lub inne dokumenty, wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, potwierdzające ich należyte wykonanie.- jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie robót, budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego roboty były wykonane - c). Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, potwierdzający informacje zawarte w pkt. 1.5. wstępnego oświadczenia wykonawcy, wraz z informacją na temat zakresu wykonywanych przez daną osobę czynności, informację na temat jej doświadczenia oraz informację o podstawie do dysponowania ta osoba (według załącznika nr 5).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  na wezwanie zamawiającego wykonawca składa specyfikację techniczną oraz karty katalogowe zaoferowanej centrali wentylacyjnej lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami zamawiającego

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  wraz z oferta winny być złożone. zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej lub kserokopię gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium było wniesione w innej formie niż pieniądz. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w pkt 18.12 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 4 do SIWZ. wraz z oświadczeniem. wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawacą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu(w przyp. wspólnego ubiegania sie o zamówienie)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł. Słownie: siedem tysięcy złotych.1.1. Wykonawca wnosząc wadium winien zaznaczyć, że wadium jest wnoszone na ,,Wymiana centrali wentylacyjnej wraz z montażem w Krytej Pływalni w Chrzanowie".1.2. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać Zamawiającego.2. Wadium musi byś wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku z następujących form:a). Pieniądzu.b). Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.c). gwarancjach bankowych.d). gwarancjach ubezpieczeniowych.e). poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Z 2014 r. poz 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący numer rachunku Zamawiającego: Bank Spółdzielczy o/Chrzanów 17 8444 0008 0000 0064 2460 0002 . Pożądane jest załączenie do oferty kopii dokonanego przelewu.4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale wraz z pismem przewodnim w siedzibie Zamawiającego Kryta Pływalnia w Chrzanowie ul. Mydlana 20, 32-500 Chrzanów, pok 2.16.5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art.46 ust. 4A i 5 ustawy Pzp.6. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego, kwoty wadium.Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu- dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.7. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinno zawierać również: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela, (instytucji udzielających gwarancji / poręczenia) ze wskazaniem ich siedzib: w przypadku oferty wspólnej, należy w treści dokumentu wyraźnie podać, jako dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwa i adresy wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.8. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy, musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.3 numer rachunku bankowego Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.9. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń między bankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 2 i 4 ustawy Pzp.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena brutto ofert60,00
  okres rękojmi20,00
  ilość bezpłatnych pogwarancyjnych przeglądów20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Pzp. pkt2. zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty wykonawcy, następującym zakresie si okolicznościach: 1) zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy, w następujących przypadkach: a) wystąpienie konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia prac, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania: b) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy, przez właściwe organy administracji publicznej bądź orzeczeniem sądu: c) wystąpienie warunków uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana i wiedza techniczną: d) w przypadku wystąpienia sił wyższych, w szczególności zdarzeń o których mowa w §14 niniejszej umowy lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. 2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 3. w okolicznościach, o których mowa w ust. 2pkt.1)a)2), dopuszcza się zmiaę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4.w przypadku zmiany wynagrodzenia, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć, do akceptacji zamawiającego nową kalkulację cenową.4. warunkiem dokonania zmiany jest zgoda na jej dokonanie wyrażona przez obie strony oraz złożenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjująca zmiane lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-08-22, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  "Kryta Pływalnia" w Chrzanowie
  32-500 Chrzanów, ul. Mydlana 20
  tel.: 326 230 440,
  fax.: 326 230 440
  email: Wyślij email
  http://www.basen.chrzanow.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z wentylacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 73174 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.