google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.06.2018
  1 USD
  3.7316
  0.0313
  1 EUR
  4.3113
  0.0226
  1 CHF
  3.7462
  0.0332
  1 GBP
  4.9202
  0.0199
  1 RUB
  0.0583
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciężkowice
  • Region: małopolskie
  • Zamieszczono: 2017-08-14

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 570918-N-2017 z dnia 2017-08-14 r.

  Urząd Gminy w Ciężkowicach: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciężkowice
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Ciężkowice, Pleśna i Rzepiennik Strzyżewski, Projekt nr: RPMP.04.03.02-12-0233/16

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Ciężkowicach, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Tysiąclecia  19 , 33190   Ciężkowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 510 051, e-mail ug@ciezkowice.pl, faks 146 510 944.
  Adres strony internetowej (URL): www.bip.malopolska.pl/ugciezkowice
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.bip.malopolska.pl/ugciezkowice


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.bip.malopolska.pl/ugciezkowice


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pocztą, kurierem, osobiście
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pocztą, kurierem, osobiście
  Adres:
  Urząd Gminy Cięzkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciężkowice
  Numer referencyjny: GI.271.47.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  Cześć I, II, III, IV
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  4 części


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest" Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ciężkowice2. Zakres zamówienia:Zamówienie zostało podzielone na 4 części:Cześć I MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRUŚNIKU.Zakres prac obejmuje:1) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem FASADA o ? = 0,038 [W/mK] grubości 16 cm, 2) Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie styropianem XPS grubości 15 cm 3) Ocieplenie ścian piwnic nad gruntem styropianem FASADA o ? = 0,032 [W/mK] grubości 14 cm4) Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe ocieplane lub PCV - (1 szt.), 5) Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną o wsp. ? = 0,040 [W/mK] grubości 25 cm,6) Montaż 25 nawiewników w oknach budynku, 7) Wymiana okien na PCV (8 szt.)8) Wymiana oświetlenia na świetlówki nowej generacji 153 pkt.(świetlówki kompaktowe i liniowe nowej generacji) oraz 3 zewnętrzne (lampy LED MCOB 80W lub równoważne o nie mniejszej mocy)9) Montaż regulatora pogodowego i liczników ciepła (CO i CWU).10) Wykonanie robót uzupełniających.11) Kolorystyka elewacji wg załączonego szkicu/schematu.Cześć II MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W KĄŚNEJ GÓRNEJ.Zakres prac obejmuje:1) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem FASADA o ? = 0,032 [W/mK] grubości 15 cm 2) Ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza styropianem FASADA o ? = 0,038 [W/mK] grubości 18 cm 3) Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną o ? = 0,039 [W/mK] grubości 25 cm4) Ocieplenie dachu pomieszczeń socjalnych wełną mineralną o ? = 0,040 [W/mK] grubości 22 cm + płyty regips 5) Ocieplenie ściany pomieszczeń socjalnych styropianem FASADA o wsp. ? = 0,032 [W/mK] grubości 12 cm 6) Ocieplenie stropu parteru styropianem PODŁOGA o wsp. ? = 0,038 [W/mK] grubości 25 cm + wylewka cementowa 7) Wymiana drzwi zewnętrznych stalowych na aluminiowe lub PCV - (2 szt.)8) Wymiana instalacji CO w tym:a. dostawa i montaż 10 grzejników,b. dostawa i montaż kotła kondensacyjnego o sprawności powyżej 105% o mocy 30 kW,9) Montaż kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego i połączenia do instalacji CO i CWU,10) Montaż 14 nawiewników w oknach budynku, wymiana 0,54 m2 okna (1 szt.),11) Montaż liczników ciepła (CO i CWU).12) Wykonanie prac zgodnie z decyzją znak ST-I6401.52.2017.MA Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 04.08.2017r. 13) Roboty uzupełniające.14) Kolorystyka elewacji uzgodniona z Zamawiającym.Cześć III MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZBOROWICACH.Zakres prac obejmuje:1) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem FASADA o ? = 0,032 [W/mK] grubości 14 cm, 2) Ocieplenie ścian cokołu styropianem FASADA o wsp. ? = 0,038 grubości 16 cm,3) Ocieplenie stropu nad piwnicą styropianem FASADA o wsp. ? = 0,038 grubości 20 cm (od spodu + tynk zbrojony siatką),4) Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną o ? = 0,040 [W/mK] grubości 25 cm,5) Montaż węzła CWU,6) Montaż 14 nawiewników w oknach budynku,7) Wymiana oświetlenia na świetlówki nowej generacji 73 pkt. oraz 2 zewnętrzne,8) Dostawa i montaż kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego o sprawności minimum 105% o mocy 24 kW z regulatorem pogodowym,9) Montaż liczników ciepła (CO i CWU),10) Wymiana źródeł światła na energooszczędne - 75 pkt.15) Wykonanie prac zgodnie z decyzją znak ST-I6401.51.2017.MA Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 04.08.2017r.,16) Roboty uzupełniające,17) Kolorystyka elewacji uzgodniona z Zamawiającym.Cześć IV MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZBOROWICACH.Zakres prac obejmuje:1) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem FASADA o ? = 0,038 [W/mK] grubości 16 cm,2) Ocieplenie dachu poddasza wełną mineralną maty o WSP. ? = 0,040 [W/mK] grubości 25 cm3) Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną o wsp. ? = 0,040 [W/mK] grubości 25 cm 4) Montaż 16 nawiewników w oknach budynku, 5) Wymiana 11,08 m2 okien na PCV i dachowych (10 szt.),6) Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe ocieplane lub PCV - 3,69 m2 (2 szt.)7) Wymiana źródeł oświetlenia wewnętrznego na LEDY 106 pkt. oraz 2 zewnętrzne,8) Montaż liczników ciepła do rozliczenia CO i CWU.9) Roboty uzupełniające,10) Kolorystyka elewacji uzgodniona z Zamawiającym.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość części zamówienia. Oferta złożona na daną część musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tej części.4. Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego.5. Wykonawca zapewni transport materiałów pochodzących z rozbiórki w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 1 km. 6. Szczegółowy opis robót zawierają: Projekt budowlany, Przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące integralną część SIWZ.7. Do wykonania robót należy użyć wyłącznie materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 8. Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, lecz o parametrach nie gorszych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.9. UWAGA: W uzasadnionych ekonomicznie i technologicznie przypadkach, wyłącznie za zgodą Zamawiającego - na etapie realizacji zamówienia - w przypadku ukazania się na rynku materiałów nowocześniejszych, o lepszych właściwościach i parametrach, Zamawiający dopuszcza możliwość ich zastosowania w zamian za materiały zaproponowane w ofercie.Jednak zmiana ta nie może wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia, przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 11 do SIWZ.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako ryczałtowe, a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny oferty na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac opisano dalej.Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie określonym w umowie.10. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.11. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP:1) Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm.) w tym, - roboty rozbiórkowe i demontażowe, - roboty dotyczące wykonania ocieplenia ścian, stropów, cokołów, poddaszy,- roboty dotyczące wykonania instalacji CO i CWU,- roboty dotyczące wykonania nawierzchni z kostki granitowej,- roboty związane z wymianą źródeł oświetlenia2) Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na:a. Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią Załącznika 4 do SIWZ,b. Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. -wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców, o których mowa w ust 11 pkt 1, ze wskazaniem stanowisk i czynności, oraz oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,-poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynnościNie przedstawienie we wskazanym terminie ww. dokumentów, bądź przedstawienie dokumentów niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.c. Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. -wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców, o których mowa w ust ust. 11 pkt 1 , ze wskazaniem stanowisk i czynności oraz oświadczenie Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.-poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynnościd. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie.3) W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy lub niedopełnienia wymogów związanych z wykazaniem spełniania tego obowiązku zgodnie z wymogami SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika,4) Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.6) Zmiana pracownika wykonującego prace będzie możliwa w następującej sytuacji: a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania przez niego prac; b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 7) Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o zmianie pracownika wykonującego prace w terminie 7 dni roboczych od zaistnienia takiej zmiany. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w SIWZ 8) Zmiana pracownika wykonującego prace w ramach realizacji przedmiotu umowy skutkuje zmianą Wykazu Pracowników wykonujących prace i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do umowy.

  II.5) Główny kod CPV: 45321000-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45331100-7


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-15

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż: 150 000 zł w odniesieniu dla każdej części zamówienia osobno. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: 1. O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z termomodernizacją budynkówo łącznej wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto w odniesieniu dla każdej części zamówienia osobno,W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy musza muszą spełniać łącznie.2. O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy) oraz 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika robót)Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydanych na podstawie prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r poz. 1278) albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymienione uprawnienia oraz posiadającą aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa ( tj Dz. U z 2016. poz. 1725).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 6 pkt 2) a) SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 6 pkt 2) b) SIWZ składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 p.z.p., jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( tj Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm. ).11. Jeżeli Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdziale 7 ust. 6 , pkt. 2) SIWZ.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. Należy złączyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumentyWzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 7 do SWIZ.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wartość tych robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 8 do SWIZ.Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami Rozdziału 8 ust. 2 (propozycja treści zobowiązania - Załącznik 9 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Załączniku nr 9 do SIWZ.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 p.z.p.4. WAGA: Zgodnie ze treścią art. 22a ust. 4 p.z.p. - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ust 1 niniejszego rozdziału.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 2.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdziale 7 ust. 6, pkt. 2) SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:Dla części I: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100).Dla części II: 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100).Dla części III: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100).Dla części IV: 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100).2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj Dz. U. z 2016 poz. 359 ze zm.).3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:Krakowski Bank Spółdzielczy O/Ciężkowice Nr 09 8591 0007 0290 0000 2118 00202. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Ciężkowicach ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice (Kasa pok. 24).4. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy Pzp.5. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy p.z.p.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena brutto (z VAT) 60,00
  Gwarancja 35,00
  Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy5,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. W załączniku Nr 11 do SIWZ zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu.2. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:a. zmniejszenia zakresu umowy opisanego w §1 ust. 2 oraz zmiany wysokości wynagrodzenia (o wartość robót niezrealizowanych) w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w §5 ust. 4 oraz §12 ust. 2 lit d niniejszej umowy,b. gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);c. konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:-z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych (niskie lub wysokie temperatury, intensywne opady deszczu i/lub gradu itp.)- wystąpieniem nieprzewidywalnych warunków geologicznych lub archeologicznych,- działaniem siły wyższej,- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy,- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów,- innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy,- zmianą ilości robót, usług lub dostaw, ale tylko mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia,- zmianą w kolejności i terminów wykonywania robót,- aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,- poprawą jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianą technologii,- zmianą producenta urządzeń i materiałów wchodzących w skład przedmiotu umowy, - zmiana wymiaru, położenia, wysokości robót składających się na przedmiot umowy,d. zmiany dotyczącej zakresu robót powstałej na wskutek.- nieprzewidzianych kolizji z infrastrukturą towarzyszącą lub innymi uwarunkowaniami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń.- okoliczności powodujących zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty zostanie zmienione/ pomniejszone w takim stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej strony umowie. Zmiana wartości ustalona zostanie na podstawie kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Kosztorys różnicowy zostanie sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe i stawki wynikające z dostarczonego przez Wykonawcę w trakcie podpisania umowy kosztorysu ofertowego.e) zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a uat.1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.f) rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.g) powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca winien stosować zasady wynikające z § 10 niniejszej umowy.h) zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie;i) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.j) zaistnienia okoliczności opisanych w §144 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016., poz. 2164 ze zm.)
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-08-29, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRUŚNIKU
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje:1) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem FASADA o ? = 0,038 [W/mK] grubości 16 cm, 2) Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie styropianem XPS grubości 15 cm 3) Ocieplenie ścian piwnic nad gruntem styropianem FASADA o ? = 0,032 [W/mK] grubości 14 cm4) Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe ocieplane lub PCV - (1 szt.), 5) Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną o wsp. ? = 0,040 [W/mK] grubości 25 cm,6) Montaż 25 nawiewników w oknach budynku, 7) Wymiana okien na PCV (8 szt.)8) Wymiana oświetlenia na świetlówki nowej generacji 153 pkt.(świetlówki kompaktowe i liniowe nowej generacji) oraz 3 zewnętrzne (lampy LED MCOB 80W lub równoważne o nie mniejszej mocy)9) Montaż regulatora pogodowego i liczników ciepła (CO i CWU).10) Wykonanie robót uzupełniających.11) Kolorystyka elewacji wg załączonego szkicu/schematu.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45331100-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 0,0
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2017-12-15
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto z VAT (zł)65,00
  Gwarancja35,00
  Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy5,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W KĄŚNEJ GÓRNEJ
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje:1) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem FASADA o ? = 0,032 [W/mK] grubości 15 cm 2) Ocieplenie ścian wewnętrznych poddasza styropianem FASADA o ? = 0,038 [W/mK] grubości 18 cm 3) Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną o ? = 0,039 [W/mK] grubości 25 cm4) Ocieplenie dachu pomieszczeń socjalnych wełną mineralną o ? = 0,040 [W/mK] grubości 22 cm + płyty regips 5) Ocieplenie ściany pomieszczeń socjalnych styropianem FASADA o wsp. ? = 0,032 [W/mK] grubości 12 cm 6) Ocieplenie stropu parteru styropianem PODŁOGA o wsp. ? = 0,038 [W/mK] grubości 25 cm + wylewka cementowa 7) Wymiana drzwi zewnętrznych stalowych na aluminiowe lub PCV - (2 szt.)8) Wymiana instalacji CO w tym:a. dostawa i montaż 10 grzejników,b. dostawa i montaż kotła kondensacyjnego o sprawności powyżej 105% o mocy 30 kW,9) Montaż kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego i połączenia do instalacji CO i CWU,10) Montaż 14 nawiewników w oknach budynku, wymiana 0,54 m2 okna (1 szt.),11) Montaż liczników ciepła (CO i CWU).12) Wykonanie prac zgodnie z decyzją znak ST-I6401.52.2017.MA Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 04.08.2017r. 13) Roboty uzupełniające.14) Kolorystyka elewacji uzgodniona z Zamawiającym.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45331100-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 0,0
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2017-12-15
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto (z VAT)60,00
  Gwarancja35,00
  Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy5,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZBOROWICACH
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje:1) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem FASADA o ? = 0,032 [W/mK] grubości 14 cm, 2) Ocieplenie ścian cokołu styropianem FASADA o wsp. ? = 0,038 grubości 16 cm,3) Ocieplenie stropu nad piwnicą styropianem FASADA o wsp. ? = 0,038 grubości 20 cm (od spodu + tynk zbrojony siatką),4) Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną o ? = 0,040 [W/mK] grubości 25 cm,5) Montaż węzła CWU,6) Montaż 14 nawiewników w oknach budynku,7) Wymiana oświetlenia na świetlówki nowej generacji 73 pkt. oraz 2 zewnętrzne,8) Dostawa i montaż kotła kondensacyjnego dwufunkcyjnego o sprawności minimum 105% o mocy 24 kW z regulatorem pogodowym,9) Montaż liczników ciepła (CO i CWU),10) Wymiana źródeł światła na energooszczędne - 75 pkt.15) Wykonanie prac zgodnie z decyzją znak ST-I6401.51.2017.MA Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 04.08.2017r.,16) Roboty uzupełniające,17) Kolorystyka elewacji uzgodniona z Zamawiającym.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45331100-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 0,0
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2017-12-15
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto (z VAT)60,00
  Gwarancja 35,00
  Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy5,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZBOROWICACH
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje:1) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem FASADA o ? = 0,038 [W/mK] grubości 16 cm,2) Ocieplenie dachu poddasza wełną mineralną maty o WSP. ? = 0,040 [W/mK] grubości 25 cm3) Ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną o wsp. ? = 0,040 [W/mK] grubości 25 cm 4) Montaż 16 nawiewników w oknach budynku, 5) Wymiana 11,08 m2 okien na PCV i dachowych (10 szt.),6) Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe ocieplane lub PCV - 3,69 m2 (2 szt.)7) Wymiana źródeł oświetlenia wewnętrznego na LEDY 106 pkt. oraz 2 zewnętrzne,8) Montaż liczników ciepła do rozliczenia CO i CWU.9) Roboty uzupełniające,10) Kolorystyka elewacji uzgodniona z Zamawiającym.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45321000-3, 45331100-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT: 0,0
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2017-12-15
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena brutto (z VAT)60,00
  Gwarancja35,00
  Doświadczenie osoby na stanowisku kierownika budowy5,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Urząd Gminy w Ciężkowicach
  33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19
  tel.: 146 510 051
  fax.: 146 510 944
  email: Wyślij email
  http://www.bip.malopolska.pl/ugciezkowice
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z wentylacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 74215 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.