google

  wentylacja, rekuperatory, wentylatory

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 18.07.2018
  1 USD
  3.7031
  0.0412
  1 EUR
  4.3036
  0.0038
  1 CHF
  3.6941
  0.0091
  1 GBP
  4.8276
  -0.0296
  1 RUB
  0.0588
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wyposażenie pracowni chemiczno - fizycznej, zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu w ramach projektu Wspierający nauczyciel-świadomy uczeń realizowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  • Region: łódzkie
  • Zamieszczono: 2017-08-18

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 573653-N-2017 z dnia 2017-08-18 r.

  Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźniu: Wyposażenie pracowni chemiczno - fizycznej, zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu w ramach projektu ,,Wspierający nauczyciel-świadomy uczeń" realizowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  projekt Wspierający nauczyciel-świadomy uczeń realizowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźniu, krajowy numer identyfikacyjny 366037376, ul. Wspólna  44 , 98-275  Brzeźnio, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 820 39 17, 43 820 39 17, e-mail ibartnicka@brzeznio.pl, bkaleta@brzeznio.pl, faks 43 820 36 71.
  Adres strony internetowej (URL): www.brzeznio.finn.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.brzeznio.finn.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.brzeznio.finn.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio - Urząd Gminy Brzeźnio - sekretariat pok. nr 17


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie pracowni chemiczno - fizycznej, zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu w ramach projektu ,,Wspierający nauczyciel-świadomy uczeń" realizowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  Numer referencyjny:
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  3


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wyposażenie pracowni chemiczno - fizycznej, zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wszelkie działania związane z realizacją projektu powinny uwzględniać uregulowania dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące części zamówienia (zadania): Część I przedmiotu zamówienia -- Wyposażenie wraz z montażem pracowni chemiczno - fizycznej Część II przedmiotu zamówienia -- Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni chemiczno-fizycznej Część III przedmiotu zamówienia - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej i geograficznej Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli gdziekolwiek w niniejszej siwz pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajnościowe i jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w siwz przykładów. Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli ,,Wykaz urządzeń i materiałów równoważnych" i dołączone do oferty - załącznik nr 4. Brak wskazania w załączniku propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu rozwiązań przyjętych w siwz. Uwaga: Udowodnienie, że zastosowane rozwiązania są równoważne spoczywa na Wykonawcy na etapie składania ofert. Dokumenty potwierdzające równoważność należy załączyć do oferty (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). W sytuacji zastosowania rozwiązań równoważnych Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających parametry jakościowe lub użytkowe tych rozwiązań. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający żąda wówczas: - instrukcji, kart katalogowych, certyfikatów, atestów, aprobat technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w siwz. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części przedmiotu zamówienia, na kilka bądź na jedną. Każda część przedmiotu zamówienia będzie oceniana oddzielnie. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla poszczególnej części. 4. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady: - na okres zgodny z gwarancją producenta (dla cz. II i III przedmiotu zamówienia), - na okres czasu zadeklarowany w formularzu ofertowym (dla cz. I przedmiotu zamówienia). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia zawarty jest Rozdziale 17 SIWZ tj.: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I (wyposażenie wraz z montażem pracowni chemiczno - fizycznej) załącznik nr 1.1. do siwz; 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II (zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni chemiczno-fizycznej) załącznik nr 1.2. do siwz; 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części III (zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej i geograficznej) --załącznik nr 1.3. do siwz. 6. Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest Zespół Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu

  II.5) Główny kod CPV: 39162100-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  39714000-0
  44322100-4
  39160000-1


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 30
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-01-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego sposobu spełnienia warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego sposobu spełnienia warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego sposobu spełnienia warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  nie dotyczy
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  - wykaz materiałów i urządzeń równoważnych (zał. Nr 4 do oferty) - instrukcje obsługi, karty katalogowe, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający uzna za wystarczające załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Załączenie jednego z w/w dokumentów wymagane jest przy zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych dla każdej z części przedmiotu zamówienia. Natomiast załączenie jednego z w/w dokumentów potwierdzającego, że oferowane rozwiązania odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego jest konieczne dla części I przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć powyższe dokumenty dla pozostałych części przedmiotu zamówienia, dla których zastosuje rozwiązania równoważne.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, w szczególności zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) wynagrodzenia; 2) warunków płatności; 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w następujących sytuacjach: a) zmiana wynagrodzenia i warunków płatności może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na dzień wystawienia faktury w stosunku do stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy; b) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy niż 60 dni. 4. Zamawiający przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych i innych danych identyfikacyjnych. 5. Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty, nadzór nad przedmiotem umowy. 6. Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć. 7. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie podwykonawców, jeśli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do podwykonawców lub zmiany podwykonawców. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powiedzenia podwykonawcom. 9. Wykonawca może wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie z zastrzeżeniem art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wykonawca może wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie, z zastrzeżeniem ary. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Wykonawca może zrezygnować z podwykonawstwa. art. 36b 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian. 12. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-08-31, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Wyposażenie wraz z montażem pracowni chemiczno - fizycznej
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest 30-stanowiskowa pracownia chemiczno-fizyczna wyposażona w: stanowisko demonstracyjne, biurko nauczyciela, 3-osobowe stoliki uczniowskie, krzesła, regały na sprzęt laboratoryjny i pomoce dydaktyczne, kanał zasilający, dygestorium i szafę na odczynniki chemiczne z odciągiem. Rodzaj oraz ilość sprzętu wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 1.1. do siwz (Rozdział 17 SIWZ).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6, 39714000-0, 44322100-4

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 42
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa60,00
  termin realizacji20,00
  okres gwarancji i rękojmi20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni chemiczno - fizycznej
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są m.in. zestawy odczynników chemicznych, zestawy szkła i sprzętu laboratoryjnego, plansze chemiczne, fartuchy i okulary ochronne, palniki laboratoryjne, czasza grzejna, statyw z wyposażeniem, wagi elektroniczne, zestawy siłomierzy, sprężyn, ciężarków o jednakowej masie i jednakowej objętości, zasilacze prądu stałego, mierniki uniwersalne, zestawy magnesów i przewodów izolowanych, miniaturowe igły magnetyczne oraz apteczka z wyposażeniem. Wymagane minimalne parametry oraz ilości poszczególnego asortymentu opisane są w załączniku nr 1.2. do siwz (Rozdział 17 SIWZ).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-01-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa60,00
  termin realizacji20,00
  termin płatności20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej i geograficznej
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są m.in. zestaw do przeprowadzania doświadczeń, ciśnieniomierze, preparaty tkankowe, modele serca, skóry i budowy anatomicznej człowieka, klucz do oznaczania roślin, mapy ścienne, globusy, plany miast, próbki skał i minerałów, słowniki polsko-angielski, angielsko-polski oraz polsko-niemiecki i niemiecko-polski oraz apteczka z wyposażeniem.Rodzaj oraz ilości wyposażenia wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami zawarte są w załączniku nr 1.3. do siwz (Rozdział 17 SIWZ).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39162100-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-01-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena ofertowa60,00
  termin realizacji20,00
  termin płatności20,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźniu
  98-275 Brzeźnio, Wspólna 44
  tel.: 43 820 39 17, 43 820 39 1
  fax.: 43 820 36 71
  email: Wyślij email
  http://www.brzeznio.finn.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z wentylacja.biz!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 75145 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.