Top Projekt. Sp. z o.o. Przedstawicielstwo techniczno - handlowe

Przetarg

Modernizacja kotłowni olejowej przystosowującej ją do współpracy z pompami ciepła solanka/woda w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Klukowie, ul. Szkolna 8.

05-07-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Klukowo
Mazowiecka 14,18-214 Klukowo
tel. +48862774520
fax. +48862774542
e-mail: ug@klukowo.pl
http:// www.klukowo.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 569766-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

Gmina Klukowo: ,,Modernizacja kotłowni olejowej przystosowującej ją do współpracy z pompami ciepła solanka/woda w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Klukowie, ul. Szkolna 8."
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
"Wykorzystanie OZE w budynku Zespołu Szkół w Klukowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klukowo, krajowy numer identyfikacyjny 45067018900000, ul. Mazowiecka  14 , 18-214  Klukowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48862774520, e-mail ug@klukowo.pl, faks +48862774542.
Adres strony internetowej (URL): www.klukowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.ug.klukowo.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Modernizacja kotłowni olejowej przystosowującej ją do współpracy z pompami ciepła solanka/woda w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Klukowie, ul. Szkolna 8."
Numer referencyjny: IZP.271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dokonanie modernizacji kotłowni olejowej przystosowującej ją do współpracy z pompami ciepła solanka/woda w budynku Szkoły Podstawowej w Klukowie, ul. Szkolna 8, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przez HIADA PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH Agnieszka K. Kozłowska (Załącznik nr 1B). Zakres robót obejmuje w szczególności:a) montaż pomp ciepła,b) montaż zestawu przyłączeniowego,c) montaż modułu komunikacyjnego,d) montaż zbiornika buforowego,e) montaż dolnego źródła ciepła,f) dokonanie prób i uruchomienie pomp ciepła.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, przedmiarach robot oraz projekcie robót geologicznych, stanowiących załączniki oraz integralną część niniejszej Specyfikacji.

II.5) Główny kod CPV: 45331110-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45321000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę gwarancyjną co najmniej 300 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4.2.1.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:a) co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na instalacji pompy ciepła o min. mocy 100 kW,b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu kolektora dolnego źródła ciepła (sond geotermalnych) ukośnych pod kątem 35-65 stopni o łącznej długości min. 500 metrów,c) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu kolektora dolnego źródła ciepła (sond geotermalnych) pionowych o łącznej długości min. 1500 metrów.Wykonawca wykaże, że dysponuje: maszyną do odwiertów geotermalnych (ukośnych), umożliwiającą wykonywanie otworów pod kątem min. 45 - 60 stopni oraz maszyną do odwiertów pionowych.W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, którymi będzie dysponował Wykonawca w celu realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ;- oświadczenie - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;- wykaz usług oraz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jego wartości, daty i miejsca wykonania oraz określeniem podmiotów na rzecz których usługi i roboty zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi projektowe oraz roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi i roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, inne dokumenty - sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ Wykonawca może w wykazie przedstawić usługi i roboty wykonane przez podmioty, na których wiedzy i doświadczeniu polega, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Jeżeli Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na zdolności technicznej lub zawodowej, w tym wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, winien przedstawić również dowody potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia swojej zdolności technicznej lub zawodowej, w tym wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji robót wskazanych w wykazie sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. Oświadczenie podpisane przez podmiot trzeci o udostępnieniu swojej wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas realizacji usług i robót wskazanych w wykazie jest równoznaczne z tym, iż podmiot ten będzie brał udział przy realizacji niniejszego zadania, ponieważ zamówienia udziela się tylko Wykonawcy, który posiada doświadczenie zdolność techniczną lub zawodową, w tym wiedzę i doświadczenie.W przypadku zamówień na roboty budowlane dowodem są poświadczenia lub mogą być inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi i roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody będą budziły wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi i roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.4.2.1.2. Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami personelu kierowniczego, odpowiedzialnymi za należyte wykonanie zamówienia, które spełniają następujące wymogi: a) kierownikiem budowy, który musi spełniać łącznie wszystkie następujące wymagania: ? posiadać uprawnienia kierownika budowy w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, oraz ? posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), zwane dalej ,,ustawą - Prawo budowlane", w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej do kierowania robotami, oraz ? być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117.) zwana dalej ,,ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa"; b) kierownikiem robót sanitarnych, który musi spełniać łącznie wszystkie następujące wymagania: ? posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami, oraz ? być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć - wykaz osób, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie muszą być wskazane wszystkie osoby, o których mowa powyżej.Wykonawca może przedstawić osoby zdolne do wykonania zamówienia, którymi dysponują inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. W przypadku, gdy Wykonawca potwierdzając spełnianie tego warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponują inne podmioty, winien przedstawić również dowody potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, np. pisemne zobowiązania podmiotów dysponujących osobami wskazanymi w ,,Wykazie osób", do oddania tych osób Wykonawcy do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.- Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, potwierdzające, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, (o którym mowa w SIWZ), uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykażą spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym dopuszcza sumowanie (łączenie) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w SIWZ przez 2 lub więcej podmiotów (Wykonawców). W przypadku, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, (o którym mowa w SIWZ) polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w ustawie, Zamawiający dokonując oceny spełnienia tego warunku, uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, (o których mowa w SIWZ) przez 2 lub więcej podmiotów. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, (o którym mowa w SIWZ), polegał będzie na doświadczeniu innych podmiotów, jedynym sposobem wykorzystania zasobów tych podmiotów (tj. zdolność techniczna lub zawodowa, o której mowa w SIWZ) jest rzeczywisty udział tych podmiotów w realizacji zamówienia np. zatrudnienie tych podmiotów do realizacji zamówienia, jako podwykonawców lub udział w konsorcjum.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) wykazu usług i robót sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ;b) wykazu osób, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ;c) dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę gwarancyjną co najmniej 300 000 zł.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę poprzez wniesienie wadium w wysokości 15 000 zł [słownie: piętnaście tysięcy złotych] 6.2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 6.3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia,e) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: ,,zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: ? odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub ? nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub ? zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub ? Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.6.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu o/Klukowo Nr 30 8749 0006 3900 0475 2000 0050 z dopiskiem ,,Wadium w postępowaniu nr IZP.271.8.2019"6.5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy.6.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach.1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie możliwa w przypadku:a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia,b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu zamówienia,c) konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowej (usunięcie wad projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych),d) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i innych niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy, w tym wynikających z korekty dokumentacji projektowej,e) zaistnienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminowe zakończenie przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne, geologiczne hydrauliczne, atmosferyczne (w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia), kolizje z sieciami infrastruktury technicznej,f) opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,g) działania siły wyższej.2) Zmiana wynagrodzenia:a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w okresie realizacji umowy - dotyczy wynagrodzenia za roboty, których nie zafakturowano na dzień wejścia w życie przepisów o zmianie VAT,b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finansowego wskutek zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót koniecznych oraz wynikających z korekt dokumentacji projektowej (usuniecie wad projektu).3) Inne zmiany:a) zmiana zakresu rzeczowo - finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo - finansowego robót,b) rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przedłużenia terminu gwarancji i rękojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez Wykonawcę,c) zmian osób reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia i akceptacji drugiej strony, w przypadku śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, lub jeżeli zmiana stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (np. rezygnacja, itp.).2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego do ich wprowadzenia.3. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 1 może nastąpić w okresie obowiązywania umowy, na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia jednej ze Stron niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności umożliwiających zmianę umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH