Top Projekt. Sp. z o.o. Przedstawicielstwo techniczno - handlowe

Przetarg

Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych - madernizacja kuchni

05-07-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku
Górna 5,11-015 Olsztynek
tel. 89 650 05 00,
fax. 89 650 05 00
e-mail: zasip@olsztynek.pl,
http:// http://zasipolsztynek.bip.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 569977-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku: Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych - madernizacja kuchni
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Przedszkole Miejskie w Olsztynku 11-015 Olsztynek, ul. Szkolna 9 NIP 7393881075 Barbara Sternicka tel. 89 506 56 05

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, krajowy numer identyfikacyjny 51038447700000, ul. Górna  5 , 11-015  Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 650 05 00, , e-mail zasip@olsztynek.pl, , faks 89 650 05 00.
Adres strony internetowej (URL): http://zasipolsztynek.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Przedszkole Miejskie w Olsztynku 11-015 Olsztynek, ul. Szkolna 9.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
htt://zasipolsztynek.bip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zasipolsztynek.bip.gov.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3 w wyznaczonym terminie lub przesłać pocztą na adres
Adres:
Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku ul. Górna 5, 11-015 Olsztynek, pok. nr 3

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych - madernizacja kuchni
Numer referencyjny: ZASiP.261.10.2019.DTD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych - modernizacja kuchni (I piętro), zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), obowiązującą technologią, zaleceniami nadzoru inwestorskiego z ramienia zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczny Wykonania i Odbioru Robót, Spis wyposażenia, Przedmiar Robót, przy czym należy wybrać wyłącznie elementy dotyczące pomieszczenia kuchni znajdującej się na pierwszym piętrze. Uwaga: Zamówienie dotyczy tylko pomieszczenia kuchni na pierwszym piętrze (bez kredensu i zmywalni chyba, że łączą się instalacje). Przedmiary na całość inwestycji, która obejmuje szereg pomieszczeń kuchennych Przedszkola. Ze względu na określone w budżecie środki budżetowe przewidziane do realizacji w roku 2019 tylko jedno pomieszczenie - kuchni. Wykonawca na podstawie dokumentacji i ewentualnej wizji lokalnej musi sam dokonać obliczenia kosztów wykonania niniejszej inwestycji.2. Lokalizacja i stan istniejący: 1) Budynek Przedszkola zlokalizowany jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/1, obręb numer 4, miasta Olsztynek przy ulicy Szkolnej 9. Działka objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 2) Istniejący budynek wybudowano w 1993 r. na podstawie projektu typowego. Konstrukcję obiektu wykonano w technologii prefabrykowanej Wk-70 o żelbetowych ławach fundamentowych, ścianach fundamentowych z wielkiego bloku, ścianach nadziemia i stropach systemu Wk-70. Ściany działowe murowane z cegły silikatowej. Stropodach z prefabrykowanymi płytkami korytkowymi na ściankach ażurowych wzniesionych na płytach stropowych żelbetowych prefabrykowanych grub. 16 cm. W roku 2012 dokonano termomodernizacji budynku ramach czego docieplono ściany styropianem grub. 15 cm, stropodach wełną mineralną i pokryto nową papą, wymieniono okna na PCV. Budynek jest podłączony do miejskich sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. W budynku istnieje własna kotłownia gazowa (c.o. + c.w.u.).3) Modernizacja w roku 2019 - dotyczy wyłącznie jednego pomieszczenia - kuchni (I piętro) bez kredensu i zmywalni (chyba, że wymaga to połączenia instalacji): Przewiduje się wymianę lub przebudowę instalacji, dodanie i przemieszczenie niektórych urządzeń kuchennych, rozbiórkę części istniejącej i montaż nowej instalacji wentylacyjnej, wykonanie klimatyzacji pomieszczenia oraz wymianę nawierzchni posadzki na nowy gres antypoślizgowy (nie ujęta w dokumentacji i przedmiarze).a) powierzchnia: 51,45 m2, b) kubatura: 155,90 m3. 3. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.1) Część I: Dostawa i montaż wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji obejmuje:a) montaż nowej wentylacji mechanicznej z centralą na dachu (numer poz. jak w technologii kuchni), w tym:42. okap wyciągowy + oświetlenie + filtry tłuszczowe [dostawa i montaż nowego urządzenia] - 1400x3600x550, 43. okap nad piec k-p [dostawa i montaż nowego urządzenia], b) montaż klimatyzatorów zaokiennych;Kody CPV: 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych2) Część II: Roboty instalacyjne i budowlane kuchni obejmuje:a) rozbiórka części wentylacji mechanicznej, b) wymiana lub przebudowa instalacji: zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej, zasilania nowego pieca konwekcyjno-parowego i urządzeń technologicznych, gniazd wtyczkowych, oświetlenia, uziemienia oraz połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej (wymiana instalacji elektrycznej nie obejmuje wymiany rozdzielnic),c) wykonanie nowej posadzki - gres antypoślizgowy (ok. 46 m2),d) dostawa urządzeń technologicznych (wyposażenia) kuchni i montaż wyposażenia - zarówno nowego jak i istniejącego (rozmieszczenie i numer poz. jak w technologii kuchni):? 29. regał [na wyposażeniu przedszkola] ? 30. stół z basenem 2-komorowym [na wyposażeniu przedszkola] - 1300x700x850, ? 31.umywalka + dozownik mydła + dozownik ręczników papierowych + pojemnik na zużyte ręczniki [dostawa i montaż nowego urządzenia],? 32. pojemnik na odpady[dostawa i montaż nowego urządzenia], ? 33. chłodziarka [na wyposażeniu przedszkola] - 600x600x1600, 0.3kW/230V, ? 34. wózek 2 półki [dostawa i montaż nowego urządzenia]- 800x500x850, ? 35. stół z komorą zlewową [na wyposażeniu przedszkola], ? 36. stół [na wyposażeniu przedszkola], ? 37. mobilny regał na pojemniki GN 1/1 [dostawa i montaż nowego urządzenia]- 400x540x1800,? 38. piec konwekcyjno-parowy 5xGN 1/1 + podstawa - 890x720x1020 [na wyposażeniu przedszkola], 20.5kW/400V, ? 39. patelnia elektryczna [na wyposażeniu przedszkola] - 900x800x900, 8.0kW/400V, ? 40. taboret gazowy [na wyposażeniu przedszkola] - 9.0kW, ? 41. kuchnia gazowa 4-palnikowa [na wyposażeniu przedszkola], 2 szt. - 20.0kW, ? 53. szafa magazynowa [dostawa i montaż nowego urządzenia]- 1200x600x1800, ? 54. regał [na wyposażeniu przedszkola], ? 55. wilk [na wyposażeniu przedszkola] - 1.0kW/400V, ? 56. kloc do mięsa [na wyposażeniu przedszkola],? 57. mikser [na wyposażeniu przedszkola] - 1.0kW/230V, ? 58. waga [na wyposażeniu przedszkola], ? 59. stół z blokiem szuflad i półek [dostawa i montaż nowego urządzenia]- 1300x600x850.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331200-8
45310000-3
45330000-9
45333000-0
45432100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-28
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-08-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej jedno zadanie (zamówienie) polegające na konserwacji i remoncie lub remoncie budynku, o wartości zadania nie mniejszej niż 80 000,00 zł (brutto). Wskazana wartość robót dotyczy jednego zadania - w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku nie można sumować wartości robót zrealizowanych w ramach kilku zadań. b) Wykonawca musi udowodnić, że dysponuje lub w celu wykonania przedmiotu zamówienia będzie dysponował: - przynajmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wentylacyjnych - kierownik robót (dotyczy części I).- przynajmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności elektrycznej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik robót - przynajmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych (tylko w przypadku realizacji cz. I i II przez jednego wykonawcę), wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót (dotyczy części II).Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień. W przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz.65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, Zamawiający żąda oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (wzór - Załącznik nr 10 do SIWZ)2) Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio, przy czym Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca nie należący do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą złożył oświadczenie, iż w ogóle nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, co będzie oznaczało brak powiązania z innymi Wykonawcami skutkującego zakłóceniem konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; (wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ)2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ)3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; (wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz Ofertowy 2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (Zobowiązanie w formie oryginału należy przedłożyć wraz z ofertą). Skuteczne udostępnienie potencjału w postaci doświadczenia w zakresie robót budowlanych będzie wymagało faktycznej realizacji prac przez podmiot udostępniający potencjał. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne o których mowa w niniejszej SIWZ. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do złożenia/podpisania oferty lub złożenia/podpisania oferty i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (Pełnomocnictwo w oryginale lub odpis poświadczony przez notariusza). Pełnomocnictwo powinno wyraźnie wskazywać: podmiot udzielający pełnomocnictwa, osobę umocowaną, zakres umocowania. Pełnomocnictwo powinno zostać podpisane przez osoby udzielające umocowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Szczegółowy zakres i warunki zmiany umowy opisano w Załączniku nr 2 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa i montaż wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) montaż nowej wentylacji mechanicznej z centralą na dachu (numer poz. jak w technologii kuchni), w tym:42. okap wyciągowy + oświetlenie + filtry tłuszczowe [dostawa i montaż nowego urządzenia] - 1400x3600x550, 43. okap nad piec k-p [dostawa i montaż nowego urządzenia], 2) montaż klimatyzatorów zaokiennych;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331200-8, 45331200-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Roboty instalacyjne i budowlane kuchni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) rozbiórka części wentylacji mechanicznej, b) wymiana lub przebudowa instalacji: zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej, zasilania nowego pieca konwekcyjno-parowego i urządzeń technologicznych, gniazd wtyczkowych, oświetlenia, uziemienia oraz połączeń wyrównawczych, ochrony przepięciowej (wymiana instalacji elektrycznej nie obejmuje wymiany rozdzielnic),c) wykonanie nowej posadzki - gres antypoślizgowy (ok. 46 m2),d) dostawa urządzeń technologicznych (wyposażenia) kuchni i montaż wyposażenia - zarówno nowego jak i istniejącego (rozmieszczenie i numer poz. jak w technologii kuchni):? 29. regał [na wyposażeniu przedszkola] ? 30. stół z basenem 2-komorowym [na wyposażeniu przedszkola] - 1300x700x850, ? 31.umywalka + dozownik mydła + dozownik ręczników papierowych + pojemnik na zużyte ręczniki [dostawa i montaż nowego urządzenia],? 32. pojemnik na odpady[dostawa i montaż nowego urządzenia], ? 33. chłodziarka [na wyposażeniu przedszkola] - 600x600x1600, 0.3kW/230V, ? 34. wózek 2 półki [dostawa i montaż nowego urządzenia]- 800x500x850, ? 35. stół z komorą zlewową [na wyposażeniu przedszkola], ? 36. stół [na wyposażeniu przedszkola], ? 37. mobilny regał na pojemniki GN 1/1 [dostawa i montaż nowego urządzenia]- 400x540x1800,? 38. piec konwekcyjno-parowy 5xGN 1/1 + podstawa - 890x720x1020 [na wyposażeniu przedszkola], 20.5kW/400V, ? 39. patelnia elektryczna [na wyposażeniu przedszkola] - 900x800x900, 8.0kW/400V, ? 40. taboret gazowy [na wyposażeniu przedszkola] - 9.0kW, ? 41. kuchnia gazowa 4-palnikowa [na wyposażeniu przedszkola], 2 szt. - 20.0kW, ? 53. szafa magazynowa [dostawa i montaż nowego urządzenia]- 1200x600x1800, ? 54. regał [na wyposażeniu przedszkola], ? 55. wilk [na wyposażeniu przedszkola] - 1.0kW/400V, ? 56. kloc do mięsa [na wyposażeniu przedszkola],? 57. mikser [na wyposażeniu przedszkola] - 1.0kW/230V, ? 58. waga [na wyposażeniu przedszkola], ? 59. stół z blokiem szuflad i półek [dostawa i montaż nowego urządzenia]- 1300x600x850.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45453000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45333000-0, 45432100-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-28
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: