Top Projekt. Sp. z o.o. Przedstawicielstwo techniczno - handlowe

Przetarg

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń mieszkalnych na socjalno biurowe w budynku Domu Seniora PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie - Jeziornie.

08-07-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Polska Akademia Nauk Dom Seniora
Chodkiewicza 3/5,05-510 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 7564116, 7547176,
fax. 227 564 116
e-mail: domrencisty@dr.pan.pl,
http:// www.ds.pan.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 570569-N-2019 z dnia 2019-07-08 r.

Polska Akademia Nauk Dom Seniora: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń mieszkalnych na socjalno - biurowe w budynku Domu Seniora PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie - Jeziornie".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Akademia Nauk Dom Seniora, krajowy numer identyfikacyjny 000325713-00180, ul. Chodkiewicza  3/5 , 05-510  Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7564116, 7547176, , e-mail domrencisty@dr.pan.pl, , faks 227 564 116.
Adres strony internetowej (URL): www.ds.pan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
palcówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lib osobom samotnym
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ds.pan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
ul. Chodkiewicza 3/5, 05-510 Konstancin Jeziorna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń mieszkalnych na socjalno - biurowe w budynku Domu Seniora PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie - Jeziornie".
Numer referencyjny: 1/ZP/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń mieszkalnych na socjalno - biurowe w budynku Domu Seniora PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie - Jeziornie".2. Szczegółowy zakres, opis i sposób wykonania prac określają:2.1. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń mieszkalnych na socjalno - biurowe w budynku Domu Seniora PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie - Jeziornie z dnia 28 lutego 2019r. stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.2.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą Załącznik nr 9 do SIWZ.Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się w funkcjonującym budynku, dlatego Wykonawca może prowadzić roboty związane z przedmiotem zamówienia w dni powszednie od poniedziałku do soboty, w godzinach 7.00 - 18.00. Zamawiający dopuszcza inne godziny prowadzenia robót przez Wykonawcę po uprzednim pisemnym poinformowaniu go i wyrażeniu zgody na wykonywanie robót w innych godzinach i terminach.3. Przekazane Wykonawcy Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ są jedynie dokumentami pomocniczymi i nie stanowią podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentach, o których mowa w pkt. 2 ust. 2.1 i 2.2 niniejszego rozdziału i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.Przedmiary robót mają za zadanie ułatwienie Wykonawcom obliczenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości robót budowlanych wraz z wykonaniem robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.4. Zamawiający na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy Pzp przewiduje wizję lokalną przed terminem składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej z Zamawiającym. Szczegóły uzgodnienia wizji lokalnej zawarte zostały w Rozdziale VII ust. 12 SIWZ.5. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do SIWZ.6. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty wynikające z zakresu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonania poszczególnych prac oraz wiedzą fachową wykonawcy, za zaproponowaną przez siebie cenę ryczałtową.Zamawiający przyjmuje, że cena oferty zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.7. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały równoważne od innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów określonych w dokumentacji projektowej. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie są gorsze od materiałów podanych w projekcie oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie.8. Zamawiający wymaga co najmniej 60 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane roboty oraz nieodpłatnej naprawy ewentualnych usterek i wad w okresie gwarancyjnym liczonych od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 7 ust. 4 Umowy.9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszelkie prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem wszystkich robót w budynku Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk w Konstancinie - Jeziornej przy ul. Chodkiewicza 3/5, objęte zamówieniem wskazane i opisane w dokumentacji, o której mowa w pkt. 2 ust. 2.1 i 2.2 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (tzw. pracowników fizycznych), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2017 r. poz. 847 z późn. zm.), przez cały okres realizacji zamówienia. Obowiązek ten, nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz dostawców materiałów i urządzeń. Wyżej wskazane osoby mają być zatrudniona nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia.10. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3 a, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3 a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ (wzór umowy).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331200-8
45332400-7
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 291056,91
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że:o należycie wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie przebudowy, remontów i adaptacji pomieszczeń w istniejącym budynku o wartości co najmniej 350 000,00zł brutto każda.Uwaga: w przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.o dysponuje kierownikiem budowy, spełniającym następujące wymagania:1) posiada co najmniej średnie wykształcenie;2) posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) 3) posiada co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późń. zm.), o dysponuje kierownikiem robót, spełniającym następujące wymagania:1) posiada co najmniej średnie wykształcenie;2) posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji cieplnych, , w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) 3) posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.(Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.Forma dokumentów:- dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda:a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż: 350 000,00zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub równowartość tej kwoty, w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert;Forma dokumentów:- dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 SIWZ muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;2) oświadczenia wskazane w Rozdziale VII ust. 1-4 SIWZ;3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;4) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;5) zobowiązanie innego podmiotu - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp;6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy;7) dokument potwierdzający wniesienie wadium.2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta winna być zabezpieczona wadium przed upływem terminu składania ofert.2. Wymagana przez Zamawiającego kwota wadium, wynosi: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100).3. Wadium może być wnoszone w formie: 1) pieniądza - wadium wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Gospodarstwa Krajowego38 1130 1017 0020 1462 9420 0027Polska Akademia Nauk Dom Seniora, ul. Chodkiewicza 3/5, 05-510 Konstancin-Jeziorna Do potwierdzenia: - kopia dowodu wpłaty dołączona do oferty. Przelew należy opisać w następujący sposób: Wadium w postępowaniu ,,Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń mieszkalnych na socjalno - biurowe w budynku Domu Seniora PAN przy ul. Chodkiewicza 3/5 w Konstancinie - Jeziornie" - znak 1/ZP/2019"Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli środki finansowe znajdują się na rachunku Zamawiającego przed terminem składania ofert.4. Wadium może być wnoszone w następujących formach:1) w pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych, 4) gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.).5. Z dokumentu wadium wniesionego w formach określonych w ust. 4 pkt 2-5 powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.6. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 4 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym:1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań,2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale.7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy Pzp.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium, na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
dodatkowy okres gwarancji20,00
termin realizacji zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie, wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści oferty. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych poniżej:1) gdy dochowanie terminu określonego w Umowie jest niemożliwe z uwagi na Siłę Wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od stron lub których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć,2) w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Zamawiającego o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót. Wstrzymanie robót musi nastąpić na podstawie wpisu do dziennika budowy i musi być zatwierdzone i uzasadnione przez Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Kierownika budowy,3) wprowadzenie robót zamiennych w przypadkach, gdy:a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi lub w przypadku utrudnionego dostępu do danego materiału w tym stopniu, że zastosowanie pierwotnie wybranego materiału nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego na skutek porównania jakości materiału do jego ceny - pod warunkiem zastosowania materiału o parametrach i cechach użytkowych nie gorszych niż pierwotnie przewidywane,b) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca niezasadnością zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii lub materiałów;c) w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu Umowy możliwa jest zamiana na lepsze materiału bądź inną technologię wykonania robót,przy czym łączna zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia robót zamiennych nie może przekroczyć kwoty ryczałtowej za wykonanie całości prac zaproponowanej przez Wykonawcę w jego ofercie,4) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie,5) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz,6) w zakresie obowiązującej stawki podatku VAT, w przypadku zmian powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie,7) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, b) pojawienie się technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, c) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub/i technologicznych, niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, a wynikających ze stwierdzonych wad w tym (tych) dokumencie (dokumentach), gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, d) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem niniejszej Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub/i technologicznych, niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,8) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, 9) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów, przy czym fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i powinien zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, cena umowy brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin płatności, sposób realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zmiana materiałów lub technologii wykonania zamówienia.3. Możliwa jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym terminów cząstkowych przewidzianych w umowie:a) w przypadku wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - wówczas termin wykonania może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez wykonawcę dokumentacji projektowejb) w razie zawarcia aneksu do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) uPzp, o ile realizacja robót dodatkowych wpływa na termin wykonania umowy4. Możliwa jest zmiana umowy w zakresie zmiany podwykonawcy lub zakresu (części) zamówienia powierzanego do wykonania podwykonawcy, przy czym: a) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.b) Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy, przewidziane w siwz. c) jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Postanowienia lit. b) i c) stosuje się także wobec dalszych podwykonawców. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. 6. Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy (,,roboty zaniechane"). Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 10 ust. 9. 7. Zmiany, o których mowa w ust. 5-6 powinny zostać dokonane w porozumieniu z projektantem. Zmiany, o których mowa w ust. 5 nie spowodują zmiany wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1.Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r., poz. 419 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej ,,tajemnica przedsiębiorstwa" dołączonej do oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy). Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.2.. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 147 ustawy, Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.).4. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy.5. Z treści gwarancji / poręczenia musi jednocześnie wynikać: a) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem, c) kwota gwarancji / poręczenia, d) termin ważności gwarancji / poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia oraz rękojmi za wady, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, e) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową.6. Zabezpieczenie w formie gwarancji lub poręczenia, przed zawarciem umowy, musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.7. Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony przed zawarciem umowy.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone Wykonawcy terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30 % zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie nie później niż 15 dni od złożenia wniosku przez Wykonawcę o zwrot należnej kwoty - po upływie okresu rękojmi.11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu ma być wniesione przelewem na rachunek bankowy Polskiej Akademii Nauk, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego38 1130 1017 0020 1462 9420 0027Polska Akademia Nauk Dom Seniora, ul. Chodkiewicza 3/5, 05-510 Konstancin-JeziornaWykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do:a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ;b) złożenia dokumentów oraz zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę wykazem osób;c) złożenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i utrzymywać je przez cały okres realizacji robót budowlanych;d) złożenia dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia CAR (ubezpieczenia ryzyk budowlanych) na wartość nie niższą niż wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia i utrzymywać je przez cały okres realizacji robót budowlanych;e) złożenia wykazu pracowników realizujących zamówienie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w związku z zapisem określonym w Rozdziale III ust. 11 SIWZ;f) przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, w trybie przewidzianym postanowieniami dotyczącymi udziału podwykonawców w realizacji robót budowlanych zawartymi we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, projekt umowy z podwykonawcą i z dalszym podwykonawcą, dotyczącą powierzonej mu części zamówienia.Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH