Lindab

Przetarg

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29

26-06-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Ul. Zwycięstwa 21,44-100 Gliwice
tel. 32 238 55 30
fax. 32 238 55 27
e-mail: za@um.gliwice.pl
http:// www.gliwice.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 553719-N-2020 z dnia 2020-06-26 r.

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „ Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” Poddziałanie 4.1.1 „Odnawialne źródła energii - ZIT”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 27625533500000, ul. Ul. Zwycięstwa  21 , 44-100  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 238 55 30, e-mail za@um.gliwice.pl, faks 32 238 55 27.
Adres strony internetowej (URL): www.gliwice.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w postaci elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal albo w formie pisemnej na adres: Biuro Obsługi Interesantów (parter) w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29
Numer referencyjny: ZA.271.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29".2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:- Część nr 1: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Gliwicach przy ulicy Sopockiej 2",- Część nr 2: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w dwóch budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29".3. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac dla części nr 1:1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa wraz z Suplementami, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z Suplementami, przedmiary robót wraz z Suplementami, warunki przyłączenia do sieci energetycznej stanowiące załącznik nr 5A do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.2) Zakres prac w ramach części nr 1 obejmuje:1) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach.2) Montaż powietrznych pomp ciepła dla ogrzewania budynków,3) Montaż paneli fotowoltaicznych,4) Wykonanie robót elektrycznych,5) Wykonanie robót budowlanych towarzyszących,6) Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół paneli fotowoltaicznych.4. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac dla części nr 2:1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa wraz z Suplementami, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z Suplementami, przedmiary robót wraz z Suplementami, warunki przyłączenia do sieci energetycznej stanowiące załącznik nr 5B do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.2) Zakres prac w ramach części nr 2 obejmuje:1) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach.2) Montaż powietrznych pomp ciepła dla ogrzewania budynków,3) Montaż paneli fotowoltaicznych,4) Wykonanie robót elektrycznych,5) Wykonanie robót budowlanych towarzyszących,6) Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół paneli fotowoltaicznych.5. Powyższa dokumentacja została opracowana przez Biuro Projektów PROFIM s.c., 47-400 Racibórz przy ul. Środkowej 5.6. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „ Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” Poddziałanie 4.1.1 „Odnawialne źródła energii - ZIT”.7. Kody i nazwy wg Wspólnego Słownika Zamówień są takie same dla obu części przedmiotu zamówienia.8. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.Każda z części zamówienia będzie objęta odrębną umową na wykonanie prac.9. UWAGA!!!Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych oraz przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego. Zamawiający uzna certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność w przypadku przedstawienia przez wykonawcę.Wymagany termin gwarancji: minimum 60 miesięcy, maksimum 120 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym termin gwarancji ma być równy terminowi rękojmi,Wymagany termin rękojmi: minimum 60 miesięcy, maksimum 120 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, przy czym termin rękojmi ma być równy terminowi gwarancji.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331100-7
45331000-6
45223500-1
45223100-7
45111200-0
45315100-9
45315300-1
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45314300-4
45315700-5
45312310-3
45314000-1
45314200-3
45314320-0
45100000-8
45300000-0
45110000-1
45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  6   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę polegającą na:dla części nr 1:a) wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł bruttoorazb) wykonaniu instalacji paneli fotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto.Zamawiający dopuszcza spełnienie powyższych warunków w ramach jednego zadania.dla części nr 2:a) wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł bruttoorazb) wykonaniu instalacji paneli fotowoltaicznych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto.Zamawiający dopuszcza spełnienie powyższych warunków w ramach jednego zadania.Warunek posiadania zdolności zawodowych dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej:a) jedną (1) osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie albo bez ograniczeń - branża budowlana,b) jedną (1) osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie albo bez ograniczeń - branża sanitarna,c) jedną (1) osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - branża elektryczna.Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.d) jedną (1) osobą posiadającą - potwierdzone certyfikatem OZE wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z treścią art. 136 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) - kwalifikacje do instalowania systemów fotowoltaicznych i instalowania pomp ciepłalub2 osobami posiadającymi - potwierdzone certyfikatem OZE wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z treścią art. 136 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) - kwalifikacje do instalowania systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła, w tym: jedną (1) osobą posiadającą kwalifikacje do instalowania systemów fotowoltaicznych i jedną (1) osobą posiadającą kwalifikacje do instalowania pomp ciepła.Wymóg posiadania certyfikatu dotyczy wszystkich pracowników wykonawcy, którzy na rzecz wykonawcy będą realizowali przedmiot zamówienia w zakresie instalacji systemów fotowoltaicznych i instalacji pomp ciepła,e) jedną (1) osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie:- urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.Wskazane kwalifikacje w zakresie osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im ważnymi kwalifikacjami, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na zajmowanie się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na ww. stanowiskach.Wymóg posiadania kwalifikacji dotyczy wszystkich pracowników wykonawcy, którzy na rzecz wykonawcy będą realizowali przedmiot zamówienia w zakresie instalacji elektrycznych.Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wymienionych powyżej w lit. a) do e) pod warunkiem spełnienia wymogów stawianych łączonym funkcjom.W przypadku zmiany osób wskazanych w wykazie osób, w trakcie realizacji zamówienia, nowe osoby będą musiały spełniać ww. wymagania.Warunek posiadania zdolności zawodowych dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane,wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. III.3) - III.5)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 60,00
gwarancja i rękojmia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29" (oznaczenie sprawy: ZA.271.15.2020), na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy:1) konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz harmonogramu terminowo- finansowo - rzeczowego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznająw szczególności:- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne,b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (należy przez to rozumieć warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych uniemożliwiają prowadzenie robót), c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,d) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,g) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji,j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy – na wniosek Wykonawcy,2) rezygnacja z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje;3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29" (oznaczenie sprawy: ZA.271.15.2020) oraz przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla potwierdzenia, że osoba spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego,c) zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29" (oznaczenie sprawy: ZA.271.15.2020), Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy Podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,4) zmiana zakresu robót, który Wykonawca powierzy Podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia),5) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,6) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych z ewentualną (zależną od akceptacji Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia, 7) zmiany przepisów prawa wpływające na sposób realizacji przedmiotu umowy, skutkujące w szczególności koniecznością dokonania modyfikacji projektu, wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, zmian materiałów, technologii wykonania, dodatkowych zabezpieczeń,8) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (bez zmiany wynagrodzenia),9) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do zbioru/ zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia),10) skrócenie terminu odbioru przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) – na wniosek Zamawiającego,11) skrócenie terminu płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy (bez zmiany wynagrodzenia) – na wniosek Zamawiającego,12) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1 pkt 1)/pkt 2) 1) umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie.12)* w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług całkowita wartość umowy wskazana w § 7 ust. 1* pkt 1)/pkt 2) 1) ulegnie stosownej zmianie, z tym, że kwota wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1* pkt 1)/pkt 2) 1) nie ulegnie zmianie.3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.5. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.*dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-13, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferta musi być sporządzona w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 1) W przypadku składania ofert w formie pisemnej: oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski, 2) W przypadku składania ofert w postaci elektronicznej: oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych np. .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Gliwicach przy ulicy Sopockiej 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac dla części nr 1:1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa wraz z Suplementami, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z Suplementami, przedmiary robót wraz z Suplementami, warunki przyłączenia do sieci energetycznej stanowiące załącznik nr 5A do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.2) Zakres prac w ramach części nr 1 obejmuje:1) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach.2) Montaż powietrznych pomp ciepła dla ogrzewania budynków,3) Montaż paneli fotowoltaicznych,4) Wykonanie robót elektrycznych,5) Wykonanie robót budowlanych towarzyszących,6) Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół paneli fotowoltaicznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45331100-7, 45331000-6, 45223500-1, 45223100-7, 45111200-0, 45315100-9, 45315300-1, 45310000-3, 45311200-2, 45311000-0, 45311100-1, 45314300-4, 45315700-5, 45312310-3, 45314000-1, 45314200-3, 45314320-0, 45100000-8, 45300000-0, 45110000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w dwóch budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy Portowej 23-25 oraz Portowej 27-29
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac dla części nr 2:1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dokumentacja projektowa wraz z Suplementami, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z Suplementami, przedmiary robót wraz z Suplementami, warunki przyłączenia do sieci energetycznej stanowiące załącznik nr 5B do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.2) Zakres prac w ramach części nr 2 obejmuje:1) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach.2) Montaż powietrznych pomp ciepła dla ogrzewania budynków,3) Montaż paneli fotowoltaicznych,4) Wykonanie robót elektrycznych,5) Wykonanie robót budowlanych towarzyszących,6) Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół paneli fotowoltaicznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45331100-7, 45331000-6, 45223500-1, 45223100-7, 45111200-0, 45315100-9, 45315300-1, 45310000-3, 45311200-2, 45311000-0, 45311100-1, 45314300-4, 45315700-5, 45312310-3, 45314000-1, 45314200-3, 45314320-0, 45100000-8, 45300000-0, 45110000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: