StiebelEltron

Przetarg

Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju.

15-04-2022, 11:49

Dane kontaktowe

Gmina Miasto Biłgoraj
Plac Wolności 16,23-400 Biłgoraj
tel. 846869600
e-mail: przetargi@bilgoraj.pl
http:// http://www.bilgoraj.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Biłgoraj

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 16

1.5.2.) Miejscowość: Biłgoraj

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846869600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@bilgoraj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bilgoraj.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6aba3bf2-bc9d-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124471

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001438/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/. , https://umbilgoraj.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej na adres: przetargi@bilgoraj.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza
do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą
oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest
zapoznać się z ww. Instrukcją
i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się
o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji
użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W
przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może
być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania
i oznaczania czasu odbioru danych:
specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu
TLS 1.2,
format danych oraz kodowanie mini portal – Formularze dostępne są
w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
oznaczenia czasu odbioru danych – mini portal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z
dokładnością co do setnej części sekundy,
integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy
wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia
Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane
z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
Mozilla Firefox od wersji 15,
Google Chrome od wersji 20.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako Załącznik Nr 10 do SWZ. Dane postępowanie można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na
ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
Wykonawców na miniPortalu,
w szczegółach danego postępowania. W Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym
prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne znajdują się w Rozdziale 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2 016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole
Podstawowej nr 3 w Biłgoraju" prowadzonym w trybie podstawowym;
2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2 019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 11 2 9 z
pózn. zm.), dalej „ustawa Pzp";
3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22 RODO;
6) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RO D O prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza
integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RO O prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony D anych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;
7) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RO D O prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 2 0 RO D O;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2 016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 016/67 , nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SI.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Biłgoraju". Zadanie nr. 1
„Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju".
Zadanie nr. 2
„Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz zagospodarowaniem w Biłgoraju”.
4.2. Zakres robót obejmuje w szczególności:
Zadanie nr 1.
Budowę na działce nr ewid. 102/2 (teren szkolny) nowego budynku centrum rehabilitacyjno-sportowego (z pełnowymiarową
areną sportową, trybuną stałą na 300 osób i zapleczem), z łącznikami komunikacyjnymi i instalacyjnymi z istniejącym
obiektem szkoły, kompletem instalacji wewnętrznych: wod-kan; c.o.; c.t.; hydrantowej; wentylacji mechanicznej; solarnej;
elektrycznej (oświetleniowej wew. i zew., gniazdowej, zasilającej urządzenia), instalacji nagłośnienia, odgromowej, instalacji
CCTV IP, systemu alarmowego, komputerowej i telefonicznej z serwerownią, SAP, instalacji i oznakowania ewakuacji;
mikroinstalacji PV o mocy 49,9 kWp, dostawą i montażem wyposażenia sportowo-rehabilitacyjnego i technologicznego
(stałego i ruchomego), dostawą i montażem platform schodowych dla osób niepełnosprawnych, dostawa i montażem rolet
zewnętrznych sterowanych elektrycznie, infrastrukturą zewnętrzną: ogrodzeniem z bramą wjazdową 2-skrzydłową uchylną,
murkami oporowymi, amfiteatrem „zielonych lekcji”, siłownią zewnętrzną, drogami pożarowymi, schodami, chodnikami i
dojściami, elementami małej architektury, przyłączy: wod-kan, ciepłowniczego, energetycznego, kanalizacji deszczowej ze
zbiornikiem retencyjnym V=10m3, urządzeniem zieleni i innych robót towarzyszących w tym: prób, rozruchów, pomiarów i
badań np. UDT, odbiorów PSP i SANEPID). Wybudowany obiekt winien spełniać wszystkie wymogi obowiązujące w dniu
oddania do użytkowania (ze szczególnym uwzględnieniem wymaganej dostępności dla osób słabowidzących i
niepełnosprawnych).
Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe nowego budynku:
• Powierzchnia zabudowy – 1 618,00 m2
• Powierzchnia użytkowa – 1 861,85 m2
• Powierzchnia całkowita – 1 910,85 m2
• Kubatura brutto budynku – 16 329,80 m3
• Wysokość budynku do kalenicy – 11,03m
Zadanie nr 2:
Budowę elementów infrastruktury sportowej na działce nr ewid. 101/1 (teren szkolny), na które składają się:
1) Boisko do piłki nożnej o wymiarach pola gry 46x28[m] o nawierzchni ze sztucznej trawy zasypywanej kruszywem
kwarcowym.
2) Trzytorowa bieżnia prosta 60-metrowa o nawierzchni poliuretanowej.
3) Dwutorowa bieżnia okólna o nawierzchni poliuretanowej.
4) Boisko do gry w piłkę siatkową o wymiarach pola gry 9x18[m] oraz wymiarach zewnętrznych 16x27,5[m] o nawierzchni
poliuretanowej.
5) Skocznia w dal z zeskokiem o wymiarach 2,75x8[m] wypełnionym piaskiem płukanym i rozbiegiem o długości 35[m] o
nawierzchni poliuretanowej.
6) Trybuny terenowe jednopoziomowe w postaci systemowych siedzisk jednorzędowych po 10 miejsc siedzących,
zlokalizowanych wzdłuż boisk i bieżni.
7) Nowe ogrodzenia wewnętrzne i zewnętrzne z bramami i furtkami.
8) Remont istniejącego ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego, piłkarskiego i działki szkoły.
9) Teren rekreacji – teren zielony przeznaczony do wypoczynku dzieci oraz prowadzenia lekcji. Całość trawiasta z
wydzielonymi ścieżkami, oazami i ławkami.
10) Przebudowa układu komunikacyjnego z drogami dojazdowymi o nowej nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki
betonowej oraz wjazdem od ul. Armii Kraków.
11) Chodniki, alejki i dojścia o nawierzchni przepuszczalnej i kostki betonowej z likwidacją barier architektonicznych i
poprawą dostępności do istniejącego budynku szkoły..
12) Miejsca postojowe typu „zielony parking” o nawierzchni ażurowej z wypełnieniem ziemią (trawa).
13) Nasadzenia i urządzenie zieleni niskiej i wysokiej.
14) Elementy malej architektury: stojaki na rowery zestali nierdzewnej, ławki, donice betonowe z nasadzeniem, pergole,
stoły betonowe, stół betonowy do tenisa stołowego, kosze na śmieci.
15) Sieć kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi wyposażonymi w pompę zatapialną, sterowaną pilotem i
przelewem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
16) Energetyczne zasilania oświetlenia infrastruktury sportowej z naświetlaczami LED, zasilania pompy nawadniania, bram
automatycznych, wymiana szafy sterowniczej oświetlenia.
17) Monitoring CCTV IP z linią kablową i oprzyrządowaniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331100-9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i zamontowane urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie:
a) co najmniej jedno zamówienie, które polegało na budowie obiektu budowlanego o kubaturze brutto nie mniejszej niż
5.000 m3.
b) co najmniej jedno zamówienie, które polegało na wykonaniu boiska sportowego o sztucznej nawierzchni i powierzchni
minimum 1 000 m2.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania
zamówienia i skierują do jego realizacji:
a) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w
przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej
wskazanych,
b) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, których
zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców
zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych,
c) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia go do kierowania
robotami objętymi przedmiotem zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do
kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt 1) SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku
określonego w pkt. 6.1.4. ppkt 2) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

(Jeżeli dotycz) W przypadku zaoferowania przez
Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Wykonawca może
udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o
których mowa w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu
spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli dotyczy; Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 1 pzp wymaga złożenia przedmiotowego środka dowodowego wraz z
ofertą.
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego zamawiający na podst. art. 107 ust. 2 pzp - wezwie
jednokrotnie do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający będzie miał prawo zgodnie z art. 107 ust. 4 pzp - żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
przedmiotowego środka dowodowego.
W przypadku, kiedy z treści przedmiotowego środka dowodowego będzie wynikać, że
oferowany asortyment nie spełnia minimalnych wymogów określonych przez zamawiającego – zamawiający odrzuci ofertę
na podst. art. 226 ust. 1 pkt 5 pzp – uznając, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik Nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może
sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach)
2) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 4.8 SWZ stanowiący załącznik Nr 9 do SWZ
3) Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ
4) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy)
5) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy)
6) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby
jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a),
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał
dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby złożenia wraz
z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu,
b) w przypadku, o którym mowa w pkt 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W
przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki
oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika Nr 6 do SWZ,
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 8.3 SWZ,
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy,
który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1 Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.
2. Zamamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp
oraz postanowień Projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP iudostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-03

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.