StiebelEltron

Przetarg

Wymiana dwóch kotłów c.o. na ekogroszek na nowe kotły c.o. na ekogroszek w kotłowni Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Starokrzepicach oraz montaż wkładu kominowego

25-05-2022, 13:37

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta
Oleska ,42-161 Starokrzepice
tel. 34 317 59 03
e-mail: starpol@oswiata.org.pl
http:// http://zsstarokrzepice.szkolnastrona.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana dwóch kotłów c.o. na ekogroszek na nowe kotły c.o. na ekogroszek w kotłowni Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Starokrzepicach oraz montaż wkładu kominowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001203082

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oleska

1.5.2.) Miejscowość: Starokrzepice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-161

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 317 59 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starpol@oswiata.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsstarokrzepice.szkolnastrona.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana dwóch kotłów c.o. na ekogroszek na nowe kotły c.o. na ekogroszek w kotłowni Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Starokrzepicach oraz montaż wkładu kominowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5598a066-dbfc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00176662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00175358/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana dwóch kotłów c.o. na ekogroszek na nowe kotły c.o. na ekogroszek w kotłowni Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Starokrzepicach oraz montaż wkładu kominowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.zsstarokrzepice.szkolnastrona.pl/bip/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal /spstarokrzepice/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej: starpol@oswiata.org.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).
3) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi Zał. Nr 5 do SWZ.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy: 1/2022.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: starpol@oswiata.org.pl.
Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres
w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania.
Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu
ofertowym zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.
3) Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na e-mail: starpol@oswiata.org.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w Rozdziale XXII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w Rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana dwóch kotłów c.o. 150 kW na ekogroszek na nowe kotły c.o. 150 kW na ekogroszek w kotłowni Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Starokrzepicach. Kotłownia znajduje się w piwnicy budynku. Transport pieców będzie odbywał się przez otwór zsypowy bunkra magazynowego na węgiel.
Zamówienie jest objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zakres robót:
1) Wykucie drzwi oddzielających bunkier na węgiel od kotłowni i powiększenie otworu do rozmiarów umożliwiających transport pieców. Drzwi należy zdemontować w sposób pozwalający na ponowny montaż, są to stalowe drzwi p.poż.
2) Demontaż dwóch starych kotłów wraz z wyniesieniem ich z kotłowni i transportem do punktu skupu złomu. Punkt złomu znajduje się 9,00 km od miejsca demontażu. Dopuszcza się częściowy lecz niedemolacyjny demontaż kotła w celu wyniesienia
z kotłowni. Kocioł zostanie zezłomowany przez Zamawiającego. Przychód z zezłomowania jest przychodem Zamawiającego.
3) Montaż nowych kotłów wraz z dostosowaniem przyłączy do istniejącej instalacji z montażem i izolacją czopucha.
4) Wykonanie pierwszego uruchomienia przez uprawnione osoby z potwierdzeniem odpowiednim wpisem w książce gwarancyjnej i wykonanie prób z regulacją instalacji c.o.
5) Przeszkolenie pracowników z obsługi kotła.
6) Zamurowanie rozkucia otworu pomiędzy bunkrem i kotłownią z obsadzeniem wykutych drzwi wraz z otynkowaniem i malowaniem.

Wymagania dla kotłów:
Moc: 150 kW, klasa 5, kocioł automatyczny na ekogroszek z palnikiem na ekogroszek, spełniający wymogi dyrektywy Ecodesign.
Gwarancja
Zamawiający wymaga minimum pięciu lat gwarancji dla kotłów.
Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji i rękojmi, w przypadku awarii kotła, bądź innego urządzenia zamontowanego przez Wykonawcę podjął się on ich naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie jest objęte dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zakres robót:
Zamówienie obejmuje montaż wkładu kwasoodpornego (spalanie ekogroszku) do komina o przekroju 30x30 cm. W świetle przewodu kominowego mogą występować wystające cegły. Wysokość komina ok. 24,00 m. Do wkładu kominowego podłączony będzie jeden z kotłów o mocy 150 kW (o którym mowa w pierwszej części zamówienia).
Gwarancja
Wkład kominowy musi posiadać minimum 5 lat gwarancji, Zamawiający wymaga również 5 lat gwarancji na roboty montażowe.
Zamawiający wymaga, aby w okresie gwarancji i rękojmi, w przypadku awarii wkładu, bądź innego urządzenia zamontowanego przez Wykonawcę podjął się on ich naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę, że  są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów.
FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
2) Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dotyczące odpowiednio:
a) Wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej.
3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z zał. Nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).
4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), żaden ze wspólników spółki
cywilnej nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art.
108 ust. 1 PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dotyczące
odpowiednio:
a) Wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej.
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z zał. Nr 4 do SWZ (jeżeli
dotyczy).
4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum)
wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został określony w załączniku Nr 1 do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), żaden ze wspólników spółki
cywilnej nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.