StiebelEltron

Przetarg

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w wersji zaprojektuj i wybuduj, zamontowanej na dachu obiektu JRG-2 Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

18-11-2022, 09:59

Dane kontaktowe

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
Beniowskiego 7,80-382 Gdańsk
e-mail: sekretariat.przetargi@kmpsp.gda.pl
http:// https://www.gov.pl/web/kmpsp-gdansk

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w wersji zaprojektuj i wybuduj, zamontowanej na dachu obiektu JRG-2 Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191123504

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Beniowskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-382

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.przetargi@kmpsp.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-gdansk

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w wersji zaprojektuj i wybuduj, zamontowanej na dachu obiektu JRG-2 Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0dbc221c-6719-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00445741

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035480/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w wersji zaprojektuj i wybuduj, zamontowanej na dachu obiektu JRG-2 Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP pod adresem: /KMPSP/SkrytkaESP, oraz poczta elektroniczna: sekretariat.przetargi@kmpsp.gda.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: /KMPSP/SkrytkaESP, oraz poczty elektronicznej: sekretariat.przetargi@kmpsp.gda.pl.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
[https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi] oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) [https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania]. 4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
2. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków):
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdziale XII), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2) Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat.przetargi@kmpsp.gda.pl.
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ppkt 2) adres email.
4) Za datę przekazania oferty, oświadczeń, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
6) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
7) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w pkt 6), zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8) Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SWZ.
9) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6).
10) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć
treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych, które mogą zostać przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania jest
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, ul. Beniowskiego 7, 80-382 Gdańsk;
2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku: adres e-mail
iod@straz.gda.pl, telefon 58 347 78 93
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant 1) na robotę budowlaną pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w
wersji zaprojektuj i wybuduj, zamontowanej na dachu obiektu JRG-2 Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku” w procedurze wyboru
wykonawcy i dalej w związku z realizowaną umową;
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz.U z 2020 r. poz. 2176 ze zm.);
5. dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia
ewentualnych roszczeń;
6. podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w
ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, aczkolwiek odmowa ich podania
uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
a) prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
b) prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących*;
c) usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3
RODO;
d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich dotyczących;
- o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy;
9. osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych
osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z warunkami zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PT.2370.II.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej w wersji zaprojektuj i wybuduj, zamontowanej na
dachu obiektu JRG-2 Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku. Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do
wykonania i odbioru instalacji fotowoltaicznej oraz przeprowadzenie rozruchu technologicznego kompletnej instalacji
fotowoltaicznej wraz z przekazaniem do eksploatacji. Wykonana instalacja powinna charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy. Przedmiotowe zadanie powstało w związku z koniecznością ograniczenia zużycia energii elektrycznej i zwiększenia efektywności energetycznej istniejących układów
poprzez wykorzystanie instalacji opartych o ogniwa fotowoltaiczne wykorzystuję energię z OZE. Efektem budowy instalacji PV będzie zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych budynku oraz uzyskanie wysokiego efektu ekologicznego, który
bezpośrednio wpłynie na ograniczenie emisji do atmosfery znacznych ilości dwutlenku węgla.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania oraz jej kompleksowego wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy 45 kWp +/- 0,5 kWp. Instalacja będzie rozmieszczona na dachu skośnym budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
Nr 2 przy ul. Siennickiej 30/40, 80-758 Gdańsk. Panele fotowoltaiczne ustawione na konstrukcji wsporczej montowanej do połaci dachu, skierowanej w kierunku południowym lub wschód - zachód. Konstrukcja wiaty fotowoltaicznej wykonana z
materiału niekorodującego (np. aluminium, stal ocynkowana ogniowo itp.), sposób posadowienia trwały, aby zapewnić budowli stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym. Instalacja zabezpieczona inwerterem o mocy min. 36 kW / DC. Inwerter i rozdzielnica AC z licznikiem zamontowana w pobliżu rozdzielnicy głównej lub na powierzchni dachu
przy instalacji PV. Połączenie z instalacją w miejscu rozdzielni głównej za pośrednictwem zabezpieczeń. Instalacja
fotowoltaiczna obligatoryjnie musi być wyposażona w urządzenia przeciwpożarowe spełniające normę IEC 60947 lub
równoważną, a także urządzenia przepięciowe (ogranicznik przepięć), zabezpieczające i uziemiające instalację, posiadała 2
wyłączniki bezpieczeństwa z dedykowanym oznaczeniem (w pobliżu instalacji oraz w miejscu ogólnodostępnym).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa:
1) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
2) Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

09330000-1 - Energia słoneczna

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100% = 100 pkt). Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku
2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert:
1) Cena – 60 %
2) Gwarancja i rękojmia – 30 %
3) Czas usunięcia awarii – 10%
3. Oferty ocenione zostaną przy użyciu metod określonych w rozdziale XVII SWZ.
4. Zamawiający może łącznie w powyższych kryteriach przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów.
5. Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający udzieli
zamówienia wykonawcy, którego oferta przedstawi najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony w niniejszym przetargu, wyliczonych zgodnie ze wzorem:
Lp = Lc + Lg + Lua
gdzie:
Lp – łączna ilość punktów przyznanych ofercie
Lc – ilość punktów przyznana badanej ofercie za kryterium „cena”
Lg – ilość punktów przyznanej badanej ofercie za kryterium „gwarancja i rękojmia”
Lua – ilość punktów przyznanej badanej ofercie za kryterium „czas usunięcia awarii”
6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych reguł
zaokrąglania liczb.
7. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i
pozostałych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu:
1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
1.1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00 zł brutto (słownie: sto
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
1.2) Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną minimum 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2) Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że spełnia minimalne warunki dotyczące:
2.1) Doświadczenia wykonawcy
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 (trzy)
roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, o mocy min. 35 kWp w dla każdej z
nich. Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt 2) ppkt 2.2) SWZ.
2.2) Potencjału kadrowego tj. osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia tj. : co najmniej jedną osobą która posiada certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania systemów fotowoltaicznych. Osoba ta powinna posiadać, doświadczenie przy realizacji minimum 3 (trzech) inwestycji polegających na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 35 kWp w dla każdej z nich oraz co najmniej 1 osobę.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie dokumentu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt 2) ppkt
2.3) SWZ. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej - wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych
przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2. pkt 1) ppkt 1.1) SWZ.
b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2. pkt 1) ppkt 1.2) SWZ.
2) dotyczący doświadczenia wykonawcy - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, wraz z dowodami , że wykazane roboty zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty - na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunku udziału postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2. pkt 2) ppkt 2.1) SWZ. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik Nr 5 do SWZ.
3) dotyczący potencjału kadrowego - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami - na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 2
pkt 2) ppkt 2.2) SWZ. Wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowi załącznik Nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiające nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta. Dopuszcza
się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego, ubiegających się o udzielenie zamówienia). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum,
3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu
udostępniającego zasoby.
4. uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2020 r., poz. 1913) (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną (-e) do jego udzielenia, tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z wykonawców.
3) Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
3.1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
3.2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,
3.3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
5) W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i
sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
6) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający wskazują w formularzu ofertowym oświadczenie z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, spełnienie co najmniej dwóch odrębnych
warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mogą wykazać łącznie, chyba że SWZ stanowi inaczej. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje brak podstaw wykluczenia.
9) W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 Pzp Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy,
także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznościach wskazanych w par.
13 projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik Nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP: /KMPSP/SkrytkaESP, https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 94 oraz 96 ust. 2 pkt 2.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówienia, w zakresie i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia
publicznego, stanowiących załączniki nr 4 do SWZ