StiebelEltron

Przetarg

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 2 zadania: ul. Mikołowska 27 i ul. Piasta 9

18-05-2023, 11:11

Dane kontaktowe

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. Tadeusza Kościuszki 17,44-200 Rybnik
tel. 32 42 948 65
e-mail: dzp@zgm.rybnik.pl
http:// https://www.zgm.rybnik.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 2 zadania: ul. Mikołowska 27 i ul. Piasta 9

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271505550

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 17

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 42 948 65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zgm.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zgm.rybnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania z podziałem na 2 zadania: ul. Mikołowska 27 i ul. Piasta 9

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7a06e43-ee40-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00222118

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003415/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Mikołowskiej 27 w Rybniku

1.1.18 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Piasta 9 w Rybniku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7a06e43-ee40-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7a06e43-ee40-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-a7a06e43-ee40-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych
w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.2120.0019.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 5026167,09 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1866507,39 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego: termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Mikołowskiej nr 27 w Rybniku.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
Budynek Mikołowska nr 27
1) demontaż istniejących pieców kaflowych oraz innych systemów grzewczych,
2) roboty montażowo-instalacyjne (instalacja, armatura),
3) próba szczelności,
4) izolacja termiczna,
5) regulacja instalacji centralnego ogrzewania,
6) przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego,
7) ocieplenie ścian od środka,
8) ocieplenie stropu pod poddaszem,
9) ocieplenie dachu mieszkania na ostatniej kondygnacji,
10) ocieplenie stropu nad piwnicą,
11) ocieplenie stropu zewnętrznego przy wejściu do sutereny,
12) częściowa wymiana stolarki okiennej,
13) wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
14) wykonanie opaski chodnikowej,
15) remont elewacji,
16) malowanie drzwi,
17) wymiana drzwi pod schodami,
18) wymiana drzwi do mieszkania,
19) remont drzwi wejściowych,
20) likwidacja wiatrołapu oraz balkonu,
21) remont schodów,
22) wymiana balustrady,
23) przełożenie instalacji odgromowej,
24) realizacja zadania oraz dostawa i montaż budek lęgowych zgodnie z opinią ornitologiczną,
25) wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku oraz dla każdego lokalu.

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad, które ujawniły się w okresie gwarancji w terminie:
1) do 48 godzin od otrzymania powiadomienia o wadzie dotyczącej instalacji centralnego ogrzewania, nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej, przecieków z dachu oraz innych usterek powodujących brak możliwości korzystania z budynku lub jego części,
2) do 7 dni od otrzymania powiadomienia o pozostałych wadach, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, które nie wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz minimum 24 miesięcy gwarancji na urządzenia i przybory, licząc od dnia odbioru końcowego i
przekazania użytkownikowi przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95: 
1) wykonanie robót: instalacyjnych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej,
2) wykonanie robót izolacyjnych w zakresie docieplenia ścian wewnętrznych, stropów,
3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
4) wykonanie robót wykończeniowych w zakresie robót tynkarskich, malarskich i posadzkarskich.

W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.

Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, pozwolenie na budowę, opinia ornitologiczna stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.

4.2.5.) Wartość części: 824376,76 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny oferty został określony w SWZ w rozdziale XXII: "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane i instalacyjne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na urządzenia i przybory

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego: termomodernizacja budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania przy ul. Piasta 9 w Rybniku.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
Budynek Piasta nr 9
1) demontaż istniejących pieców kaflowych oraz innych systemów grzewczych,
2) roboty montażowo-instalacyjne (instalacja, armatura),
3) próba szczelności,
4) izolacja termiczna,
5) regulacja instalacji centralnego ogrzewania,
6) przygotowanie pomieszczenia węzła cieplnego,
7) ocieplenia ścian zewnętrznych budynku od strony podwórza oraz ścian bocznych w systemie ETICS (płytami styropianowymi lub wełną mineralną) z wyprawą z tynku cienkowarstwowego,
8) docieplenie dachu styropapą wraz z wykonaniem nowego pokrycia i remontem/podniesieniem kominów i attyk,
9) remont elewacji frontowej z częściowym odtworzeniem detali architektonicznych z zastosowaniem cegły ciętej,
10) docieplenie elewacji frontowej od wewnątrz płytami izolacyjnymi z betonu komórkowego,
11) wymiana systemu orynnowania na nowy z blachy tytanowo-cynkowej,
12) wymiana parapetów i obróbek blacharskich na nowe z blachy tytanowo-cynkowej,
13) wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z sieci ciepłowniczej,
14) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, częściowe docieplenie ścian piwnic,
15) wymiana stolarki okiennej na nową z PVC wraz z uwzględnieniem istniejących podziałów okien,
16) wymiana stolarki drzwiowej na nową drewnianą,
17) wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej,
18) modernizacja instalacji elektrycznej,
19) remont klatki schodowej,
20) wymiana zadaszenia nad wejściem do budynku,
21) wymiana wewnętrznych linii zasilających WLZ wraz z zabudową nowych szafek rozdziału WLZ, szafek zabezpieczeń przed licznikowych oraz nowych szafek licznikowych, częściowa modernizacja instalacji wewnątrz lokali mieszkaniowych,
22) zabudowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z instalacją oświetlenia awaryjnego części wspólnych,
23) wykonanie zasilania do nowoprojektowanych urządzeń: kuchenek elektrycznych, przepływowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej elektrycznych oraz pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej elektrycznych,
24) realizacja zadania oraz dostawa i montaż budek lęgowych zgodnie z opinią
ornitologiczną oraz decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wymagany decyzją nadzór ornitologiczny zapewni Zamawiający na wniosek Wykonawcy,
25) wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku oraz dla każdego lokalu.

Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wad, które ujawniły się w okresie gwarancji w terminie:
1) do 48 godzin od otrzymania powiadomienia o wadzie dotyczącej instalacji centralnego ogrzewania, nieszczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej, przecieków z dachu oraz innych usterek powodujących brak możliwości korzystania z budynku lub jego części,
2) do 7 dni od otrzymania powiadomienia o pozostałych wadach, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, które nie wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowania obiektu.

Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz minimum 24 miesięcy gwarancji na urządzenia i przybory, licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania użytkownikowi przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95:
Zadanie nr 2:
1) wykonanie robót: instalacyjnych w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej,
2) wykonanie robót izolacyjnych w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, wewnętrznych, stropów,
3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
4) wykonanie robót wykończeniowych w zakresie robót tynkarskich, malarskich i posadzkarskich.
W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.

Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt organizacji ruchu, przedmiary robót, warunki przyłączeniowe PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., TAURON Dystrybucja S.A., opinia ornitologiczna, zgoda udzielona przez Rybnicką Spółdzielnię Mieszkaniową, Wspólnotę Mieszkaniową stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.

4.2.5.) Wartość części: 1042130,63 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny oferty został określony w SWZ w rozdziale XXII: "Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert"

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane i instalacyjne

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na urządzenia i przybory

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składają odrębnie:
Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy.
4. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.
5. Wadium z uwzględnieniem postanowień rozdziału XVII SWZ.
6. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji:
1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie nr 1: 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych 00/100),
Zadanie nr 2: 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie, składają odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach opisanych w projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-02 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7a06e43-ee40-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-02 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Dotyczy sekcji III 3.6.) -W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny).
12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie
tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: dzp@zgm.rybnik.pl (nie dotyczy składania ofert).

Dotyczy sekcji VI 6.5.) - Zamawiający będzie wymagał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy – zgodnie z art. 450 ustawy Pzp. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % ceny (z podatkiem VAT)
podanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Dotyczy sekcji IV 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w terminie (Zadanie nr 1, 2):
- 150 dni od daty zawarcia umowy zakończenie całości robót w tym:
do dnia 10.09.2023 r. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z pomieszczeniem węzła cieplnego (w celu realizacji umowy zawartej z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A).
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.