StiebelEltron

Przetarg

Wymiana kotłów w budynkach Nadleśnictwa Lesko

08-09-2023, 17:38

Dane kontaktowe

NADLEŚNICTWO LESKO
8 ,38-600 Łączki
e-mail: lesko@krosno.lasy.gov.pl
http:// https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana kotłów w budynkach Nadleśnictwa Lesko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LESKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014449

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 8

1.5.2.) Miejscowość: Łączki

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lesko@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana kotłów w budynkach Nadleśnictwa Lesko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbf21129-4e41-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00388967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00424932/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa budynków Nadleśnictwa Lesko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko/zamowienia_publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lesko
Komunikacja w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Komunikacja ustna jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności
nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert, o ile jej treść jest
udokumentowana.
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy
użyciu platformy zakupowej Open Nexus - platformazakupowa.pl (dalej: „Platforma”):
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lesko . W sytuacji awarii platformy przy użyciu poczty
elektronicznej: lesko@krosno.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń
lub dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wym.tech. i org. dotyczące w
szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokum. elektr., elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji
korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z
Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod wskazanym wyżej linkiem, w
zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją
składania ofert dostępną pod wskazanym wyżej linkiem, i stosować do niej.
Występuje limit liczby plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do liczby
10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z ust. 8 instrukcji dla wykonawców) przy maksymalnej wielkości
pojedynczego pliku lub spakowanego folderu 150 MB
Za datę złożenia oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą przyjmuje się datę
ich złożenia na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lesko Za datę przekazania wniosków,
zawiadomień, dokumentów, oświadczeń lub ich kopii oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego lub złożenia na Platformie
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lesko
Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2452), określa wym. tech. umożliwiające korzystanie z udostępnianej Platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lesko ., tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, jeden z systemów
operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w aktualnej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na Platformie na stronie danego postępowania. W
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych lub numerem postępowania
wskazanym w SWZ.
2) Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej –
za pomocą adresu e-mail Zamawiającego wskazanego w ust. 3 oraz adresu e-mail Wykonawcy wskazanego w formularzu oferty.3)Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane będą przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy i formularza Wyślij wiadomość
znajdującego się na stronie danego postępowania, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że
administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Lesko z siedzibą 38-600 Lesko, Łączki 8. Przedstawicielem
administratora jest : Nadleśniczy – Zbigniew Pawłowski.
2. Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Lesko telefonicznie pod numerem 13 460 14 70,
za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: lesko@krosno.lasy.gov.pl
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem e-mail:
iod@comp-net.pl
4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych tj.
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Dane osobowe są
przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z
2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów państwowych (np. Policja, prokuratura) prowadzących
postępowania (np. karne, o wykroczenia). Dane mogą być również przekazywane kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną
Nadleśnictwa, jak również do jednostek nadrzędnych Lasów Państwowych w szczególności do RDLP w Krośnie oraz DGLP.
Ponadto dane osobowe będą udostępniane łącznie z dokumentacją dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w przypadkach składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
7. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu wyznaczony przepisami o rachunkowości – nie dłużej niż 6 lat licząc od
wystawienia ostatniej faktury, jak również wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń – podstawowy
termin 6 lat od wymagalności roszczenia, jak również przez okres czasu wyznaczony przepisami (w tym wewnętrznymi) o
archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, który z tych okresów będzie najdłuższy. W przypadku przekazania danych
osobowych do kancelarii prawnej, dane te będą tam przetwarzane przez okres czasu wyznaczony przepisami o adwokaturze lub o
radcach prawnych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od Administratora, na podstawie art. 15 RODO, dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) żądania od Administratora, na podstawie art. 16 RODO, sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
3) żądania od Administratora, na podstawie art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie przysługuje Państwu prawo do:1) żądania od Administratora, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO;
3) prawo sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
1) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp)
2) Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa
w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp)
3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania
dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
(art.75 ustawy Pzp)
4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników. (art. 76 ustawy Pzp)
5) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)
6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269
ust. 2 ustawy Pzp).
7) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 3 ustawy PZP).
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Część nr 1 - Wymiana kotła w Leśniczówce Leśnictwa Uherce nr inw. 1/162

W budynku leśniczówki Leśnictwa Uherce należy zlikwidować istniejący piec na paliwo stałe i zamienić go na nowy piec o mocy 21kW spełniający wymagania V klasy wraz z buforem 1000 dm3 z wężownicą higieniczną do cwu i do c.o. Instalacja pieca w systemie otwartym, instalacja c.o. w systemie zamkniętym. Do buforu należy zainstalować naczynie przeponowe 80 dm3 a do instalacji pieca naczynie wzbiorcze 25dm3. Istniejący leżący zbiornik do cwu zostanie zlikwidowany. W kotłowni zostaną zainstalowane dwie pompy obiegowe – do grzania buforu oraz za buforem do instalacji c.o. Za buforem na instalacji c.o. projektuje się zawór trójdrogowy z siłownikiem . Projektuje się zainstalowanie bezprzewodowego sterownika pokojowego typu SALUS Facelift 901FLRF. Instalacja c.o. wyposażona w sterowanie pogodowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w
stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część
Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez
Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru
Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez
Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
18. 1. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Podstawą określenia wartości
prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty18.2. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o
ich zlecenie.
18.3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu
rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych
bądź atmosferycznych, (2) powierzenia Zamawiającemu nowych zadań inwestycyjnych lub publicznych, (3) braku
możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców robót budowlanych w ramach podstawowych trybów
udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac
stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp – o wartości do 50 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót
dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium
zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji - G” oceniane będzie wydłużenie okresu Gwarancji na roboty budowlane w
stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji wynikającego z SWZ (tj. 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót
poświadczonego protokołem odbioru końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zadeklarowany
w formularzu oferty.
Ocena ofert w tym kryterium będą zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Go
G = ------------------- x 100 pkt x 40%
Gmax
gdzie:
G – liczba punktów w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”
Go – długość okresu wydłużenia gwarancji podana w ocenianej ofercie
Gmax – największa długość okresu wydłużenia gwarancji ze wszystkich ofert podlegających badaniu
Liczbę miesięcy określającej wydłużenie okresu gwarancji należy podać w liczbach naturalnych. Podanie liczby ujemnej, liczby
zawierającej ułamki mniejsze od 1, lub liczby 0 (zero) miesięcy spowoduje, że oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium. W
przypadku podania liczby ułamkowej większej od 1, do oceny w ramach tego kryterium oceny ofert zostanie przyjęta wartość
całkowita wynikająca z tego ułamka, z zastrzeżeniem poniższego ograniczenia.
Wykonawcy mogą zaoferować maksymalne wydłużenie okresu gwarancji wynoszące 24 miesiące. W przypadku zaoferowania
wydłużenia okresu gwarancji o okres dłuższy niż 24 miesiące do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 24
miesięczne wydłużenie Gwarancji.
W umowie w sprawie zamówienia publicznego obowiązywać będzie okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.2. Część nr 2 – Wymiana kotła w Leśniczówce Leśnictwa Jawornik w Kulasznem nr inw. 28/165
W budynku leśniczówki Leśnictwa Jawornik (Szczawne) należy zlikwidować istniejący piec na paliwo stałe i zamienić go na nowy piec o mocy 15kW spełniający wymagania V klasy wraz z buforem 800 dm3 z wężownicą higieniczną do cwu i do c.o. Instalacja pieca w systemie otwartym, instalacja c.o. w systemie zamkniętym. Do buforu należy zainstalować naczynie przeponowe 50 dm3 a do instalacji pieca naczynie wzbiorcze 20 dm3. Dodatkowo należy zainstalować naczynie przeponowe o pojemności 8 dm3 do wężownicy cwu.
Istniejący leżący zbiornik do cwu zostanie zlikwidowany. W kotłowni zostaną zainstalowane dwie pompy obiegowe – do grzania buforu oraz za buforem do instalacji c.o. Za buforem na instalacji c.o. projektuje się zawór trójdrogowy z siłownikiem. Projektuje się zainstalowanie bezprzewodowego sterownika pokojowego typu SALUS Facelift 901FLRF. Instalacja c.o. wyposażona w sterowanie pogodowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w
stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część
Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez
Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru
Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez
Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
18. 1. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Podstawą określenia wartości
prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. 18.2. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o
ich zlecenie.
18.3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu
rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych
bądź atmosferycznych, (2) powierzenia Zamawiającemu nowych zadań inwestycyjnych lub publicznych, (3) braku
możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców robót budowlanych w ramach podstawowych trybów
udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac
stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp – o wartości do 50 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót
dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium
zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji - G” oceniane będzie wydłużenie okresu Gwarancji na roboty budowlane w
stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji wynikającego z SWZ (tj. 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót
poświadczonego protokołem odbioru końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zadeklarowany
w formularzu oferty.
Ocena ofert w tym kryterium będą zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Go
G = ------------------- x 100 pkt x 40%
Gmax
gdzie:
G – liczba punktów w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”
Go – długość okresu wydłużenia gwarancji podana w ocenianej ofercie
Gmax – największa długość okresu wydłużenia gwarancji ze wszystkich ofert podlegających badaniu
Liczbę miesięcy określającej wydłużenie okresu gwarancji należy podać w liczbach naturalnych. Podanie liczby ujemnej, liczby
zawierającej ułamki mniejsze od 1, lub liczby 0 (zero) miesięcy spowoduje, że oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium. W
przypadku podania liczby ułamkowej większej od 1, do oceny w ramach tego kryterium oceny ofert zostanie przyjęta wartość
całkowita wynikająca z tego ułamka, z zastrzeżeniem poniższego ograniczenia.
Wykonawcy mogą zaoferować maksymalne wydłużenie okresu gwarancji wynoszące 24 miesiące. W przypadku zaoferowania
wydłużenia okresu gwarancji o okres dłuższy niż 24 miesiące do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 24
miesięczne wydłużenie Gwarancji.
W umowie w sprawie zamówienia publicznego obowiązywać będzie okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.3. Część nr 3 – Wymiana kotła w Leśniczówce Leśnictwa Średnie Wielkie nr inw. 35/165
W budynku leśniczówki Leśnictwa Średnie Wielkie należy zlikwidować istniejący piec na paliwo stałe i zamienić go na nowy piec o mocy 15kW spełniający wymagania V klasy wraz z buforem 800 dm3 z wężownicą do c.o. Instalacja pieca w systemie otwartym, instalacja c.o. w systemie zamkniętym. Do buforu należy zainstalować naczynie przeponowe 50 dm3 a do instalacji pieca naczynie wzbiorcze 20 dm3. Istniejący stojący zbiornik do cwu pozostanie bez zmian. W kotłowni zostaną zainstalowane trzy pompy obiegowe – do grzania buforu, do grzania zbiornika cwu oraz za buforem do instalacji c.o. Projektuje się zainstalowanie bezprzewodowego sterownika pokojowego typu SALUS Facelift 901FLRF. Instalacja c.o. wyposażona w sterowanie pogodowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w
stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część
Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez
Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru
Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez
Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
18. 1. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Podstawą określenia wartości
prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.18.2. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o
ich zlecenie.
18.3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu
rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych
bądź atmosferycznych, (2) powierzenia Zamawiającemu nowych zadań inwestycyjnych lub publicznych, (3) braku
możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców robót budowlanych w ramach podstawowych trybów
udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac
stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp – o wartości do 50 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót
dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium
zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji - G” oceniane będzie wydłużenie okresu Gwarancji na roboty budowlane w
stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji wynikającego z SWZ (tj. 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót
poświadczonego protokołem odbioru końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zadeklarowany
w formularzu oferty.
Ocena ofert w tym kryterium będą zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Go
G = ------------------- x 100 pkt x 40%
Gmax
gdzie:
G – liczba punktów w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”
Go – długość okresu wydłużenia gwarancji podana w ocenianej ofercie
Gmax – największa długość okresu wydłużenia gwarancji ze wszystkich ofert podlegających badaniu
Liczbę miesięcy określającej wydłużenie okresu gwarancji należy podać w liczbach naturalnych. Podanie liczby ujemnej, liczby
zawierającej ułamki mniejsze od 1, lub liczby 0 (zero) miesięcy spowoduje, że oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium. W
przypadku podania liczby ułamkowej większej od 1, do oceny w ramach tego kryterium oceny ofert zostanie przyjęta wartość
całkowita wynikająca z tego ułamka, z zastrzeżeniem poniższego ograniczenia.
Wykonawcy mogą zaoferować maksymalne wydłużenie okresu gwarancji wynoszące 24 miesiące. W przypadku zaoferowania
wydłużenia okresu gwarancji o okres dłuższy niż 24 miesiące do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 24
miesięczne wydłużenie Gwarancji.
W umowie w sprawie zamówienia publicznego obowiązywać będzie okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.4. Część nr 4 – Wymiana kotła w Biurowcu Nadleśnictwa nr inw. 187/142

W budynku Biurowca Nadleśnictwa Lesko w Łączkach należy zlikwidować istniejący piec na paliwo stałe o mocy 100kw. Zainstalowany zostanie nowy piec na zgazowanie drewna o mocy 70kW wraz z dwoma buforami o pojemności 2000dm3 każdy oraz dwa naczynia wzbiorcze o pojemności 200 dm3 każde. Zmodyfikowana zostanie instalacja c.o. znajdująca się w kotłowni. Zainstalowany zostanie rozdzielacz na trzy obiegi grzewcze c.o. wraz z pompami. Przed rozdzielaczem, ale za odejściem do obiegu cwu zostanie zainstalowany mieszacz. Istniejący zbiornik do cwu pozostanie bez zmian, natomiast instalacja do niego prowadząca podlega modernizacji. Piec na zgazowanie drewna wyposażony ma być w zabezpieczenie typu Laddomat. Projektuje się zainstalowanie trzech bezprzewodowych sterowników pokojowych typu SALUS Facelift 901FLRF. Instalacja c.o. wyposażona w sterowanie pogodowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w
stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część
Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez
Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru
Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez
Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
18. 1. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości
Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 7 ust 1 stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Podstawą określenia wartości
prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w
kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o
ich zlecenie.
18.3. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu
rzeczowego robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych
bądź atmosferycznych, (2) powierzenia Zamawiającemu nowych zadań inwestycyjnych lub publicznych, (3) braku
możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców robót budowlanych w ramach podstawowych trybów
udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac
stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp – o wartości do 50 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót
dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium
zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji - G” oceniane będzie wydłużenie okresu Gwarancji na roboty budowlane w
stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji wynikającego z SWZ (tj. 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót
poświadczonego protokołem odbioru końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zadeklarowany
w formularzu oferty.
Ocena ofert w tym kryterium będą zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Go
G = ------------------- x 100 pkt x 40%
Gmax
gdzie:
G – liczba punktów w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”
Go – długość okresu wydłużenia gwarancji podana w ocenianej ofercie
Gmax – największa długość okresu wydłużenia gwarancji ze wszystkich ofert podlegających badaniu
Liczbę miesięcy określającej wydłużenie okresu gwarancji należy podać w liczbach naturalnych. Podanie liczby ujemnej, liczby
zawierającej ułamki mniejsze od 1, lub liczby 0 (zero) miesięcy spowoduje, że oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium. W
przypadku podania liczby ułamkowej większej od 1, do oceny w ramach tego kryterium oceny ofert zostanie przyjęta wartość
całkowita wynikająca z tego ułamka, z zastrzeżeniem poniższego ograniczenia.
Wykonawcy mogą zaoferować maksymalne wydłużenie okresu gwarancji wynoszące 24 miesiące. W przypadku zaoferowania
wydłużenia okresu gwarancji o okres dłuższy niż 24 miesiące do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 24
miesięczne wydłużenie Gwarancji.
W umowie w sprawie zamówienia publicznego obowiązywać będzie okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. W zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
1) W zakresie doświadczenia

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował bądź realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej jedną robotę budowlaną (przez jedną robotę rozumie się wykonanie prac na podstawie jednej umowy), w skład której wchodziły roboty budowlane charakterem odpowiadające przedmiotowi zamówienia polegające na modernizacji kotłowni oraz wymianie źródeł ciepła (kotła) o wartości robót co najmniej 25 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł, 00/100).

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca może wykazać to samo doświadczenie dla wszystkich części zamówienia, na które składa oferty.
2) W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

3) W zakresie dysponowania potencjałem technicznym
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu
potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ);*
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;*
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
i) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,
ii) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
iii) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy
iv) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
v) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
vi) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 ustawy.
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ).5. Podmiotowe środki dowodowe, które będzie zobowiązany złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, który
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zagraniczny zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
których mowa w ust. 4 pkt 2) lit. b)* – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:*
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.*
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w pkt 1) , powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do
oferty każdy Wykonawca musi dołączyć „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu”, w zakresie wskazanym w rozdziale 6 ust. 1 i ust. 2 oraz
w rozdziale 5 ust. 2 pkt 1) SWZ. Oświadczenie to stanowić będzie
dowód, potwierdzający brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe (wzór ośw.-zał. nr 3 do SWZ).2. Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą – jeżeli dotyczy.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty
„Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy” –
jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór oświadczenia zał. nr 4 do SWZ).
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, ma
obowiązek złożyć wraz z ofertą, „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia” lub innypodmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane (wzór zobowiązania zał. nr 5 do SWZ)Podmiotowe środki dowodowe, które na wezwanie Zamawiającego
zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, aktualne na dzień ich złożenia.
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, Zamawiający żąda:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających,czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 2. pkt 1) niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do
SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą.
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowany do jego
reprezentowania, Wykonawcy ma obowiązek złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Uwaga: w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy ofertę podpisuje pełnomocnik, w tym również
pełnomocnik ujawniony na podstawie przepisu art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla
Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 2296), konieczne jest przedłożenie razem z ofertą
pełnomocnictwa, w sposób określony w pkt 2) poniżej.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale jako dokument elektroniczny lub w postaci cyfrowego odwzorowania
dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej
kopii), poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notarialnie.Do oferty należy załączyć, jeżeli
dotyczy:
1) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 4 do SWZ),
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 2 pkt 2)
niniejszego SWZ, potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do
oferty „Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
ma obowiązek złożyć wraz z ofertą, „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia” lub
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór zobowiązania stanowi załącznik
nr 5 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno potwierdzać,że stosunek łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania
innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie
będzie ono wykonywane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
1. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku
wymienionych poniżej okoliczności:1) spowodowanych warunkami zewnętrznymi, w szczególności:
a. klęskami żywiołowymi, w tym w szczególności epidemią wirusa Sars-Cov-2, warunkami
atmosferycznymi odbiegającymi od naturalnych (np. ponadprzeciętne opady deszczu lub śniegu, długotrwała susza,
zjawiska nietypowe dla danej strefy klimatycznej);2) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczególności:
a. odnalezieniem niewypałów i niewybuchów,
b. stwierdzeniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(np. kategorie gruntu);
3) będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, takich jak w
szczególności:
a. wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,
b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;4) będących następstwem działania organów administracji, w szczególności takich jak np.: a. odmową wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na
skutek błędów w dokumentacji projektowej,
b. wstrzymaniem robót budowlanych przez organy nadzoru;
5) stanowiących inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy
skutkujące niemożliwością prowadzenia prac takie jak np. błędy oraz niedopatrzenia powstałe w
wyniku działalności człowieka, których skutki mogą doprowadzić do znacznej modyfikacji
pierwotnych założeń projektu.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1)-5) termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, stosowanie do okresu trwania tych okolicznościoraz skutków, które te okoliczności wywołały.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
1) zmiany technologiczne, w szczególności:
a. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,
b. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie
gruntu) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
założeniach technologicznych;
c. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa
Zmiany wskazywane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie
przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia
wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu
kosztom.Każda ze wskazywanych w lit. a – c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na
zasadach określonych przez Strony. 3. Pozostałe zmiany:
1) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiającyzapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego)
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lesko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-25 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do formalności, jakie powinny zostać dopełnione przez Wykonawcę, którego ofertę wybrano, w
celu zawarcia umowy (w formie pisemnej, pod rygorem nieważności) należą:1) wskazanie osób umocowanych do zawarcia
umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonychnotarialnie za zgodność z oryginałem kopii
pełnomocnictw, lub
sporządzonych przez notariusza odpisów, lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii
pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do
zawarcia umowy przez wskazaną osobę wymagane będzie pełnomocnictwo;
2) wyliczenie kwoty oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy czym
jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz, będzie zobowiązany
wcześniej uzgodnić treść dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z
Zamawiającym, celem zapewnienia zgodności tego dokumentu z wymogami określonymi w
ustawie Pzp. Zamawiający zastrzega możliwość uznania przedłożonej formy zabezpieczenia zanieodpowiadającą jego
wymogom, a jeżeli Wykonawca nie uzupełni dokumentu zabezpieczenia
zgodnie z wymogami Zamawiającego, Zamawiający będzie mógł uznać, że Wykonawca uchyla
się od zawarcia umowy;
3) przedstawienie Zamawiającemu dokumentów poświadczających posiadanie przez wskazane
osoby wymaganych kwalifikacji i uprawnień - dotyczy osoby pełniącej funkcję kierownika
budowy;
4) dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
regulującej współpracę podmiotów składających wspólną ofertę – dotyczy Wykonawców, którzy
wspólnie uzyskali zamówienie;
5) przedłożenie Zamawiającemu umów o pracę osób wykonujących czynności związane z
zamówieniem. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników/zleceniobiorców, zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych, przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, a także
informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
6) przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego
(załącznik nr 10 do SWZ);7) w przypadku wygrania przetargu Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę – tzw. konsorcjum (list
intencyjny), zawierający, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia
gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie
zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może
być krótszy, niż okres realizacji robót budowlanych;
8) przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy, jaką Wykonawca zamierza zawrzeć z
podwykonawcą celem jej akceptacji – jeżeli Wykonawca wskazał w ofercie, że część
zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy;9) przedłożenie Zamawiającemu dokumentów wskazanych w § 4 ust. 2 pkt
2 Umowy,
stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ (wzoru umowy) oraz oświadczenie dotyczące osób
wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zatrudnionych na postawie
umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.).
Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez
Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej - par.20. SWZ