StiebelEltron

Przetarg

ZP-2360-8/23 Wykonanie instalacji klimatyzacji części pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Gliwicach

11-09-2023, 14:33

Dane kontaktowe

SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH
KOŚCIUSZKI 15,44-100 Gliwice
e-mail: zp@gliwice.so.gov.pl
http:// www.gliwice.so.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ZP-2360-8/23 Wykonanie instalacji klimatyzacji części pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD OKRĘGOWY W GLIWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276969023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KOŚCIUSZKI 15

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gliwice.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gliwice.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZP-2360-8/23 Wykonanie instalacji klimatyzacji części pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Gliwicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b20829c6-5071-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390601

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00143926/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wykonanie instalacji klimatyzacji części pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Gliwicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b20829c6-5071-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: : Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Portal Dostępowy | (ezamowienia.gov.pl) pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej zapewnionych portal dostępowy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
Szczegóły dotyczące środkach do komunikacji znajdują się w rozdziale VIII. SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu prawidłowego korzystania z
usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
1) Komputer PC
a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD;
b. zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
• MS Windows 7 lub nowszy
• OSX/Mac OS 10.10,
• Ubuntu 14.04
c. Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
d. Chrome 66.0 lub nowsza
e. Firefox 59.0 lub nowszy
f. Safari 11.1 lub nowsza
g. Edge 14.0 i nowsze
albo
2) Tablet/Telefon
a. Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
b. Przeglądarka Chrome 6.1 lub nowsza
15. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej
transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
16. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
3) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
sekundy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
• Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach tel.
32 3380101 lub 103, adres e-mail: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl oraz Dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach, tel. 32 3380265
adres e-mail:
dyrektor@gliwice.so.gov.pl;
• Platformy e-Zamówienia jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A. Z
Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Szczegóły znajdują się w Regulaminie pod adresem Portal Dostępowy | Regulamin (ezamowienia.gov.pl);
b. Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Gliwicach jest Pani Katarzyna Woźniak tel. (32) 33-80-104, e-mail: ZP-2360-8/23 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp ; d. odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Pzp;
Szczegóły w SWZ
iod@gliwice.so.gov.pl
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2360-8/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu instalacji klimatyzacji części pomieszczeń w budynkach Sądu Rejonowego w Gliwicach

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki:
1) załącznik nr 3 – projektowane postanowienia umowy;
2) załącznik nr 4 – dokumentacja projektowa;
3) Załącznik nr 5 – przedmiar robót;
4) Załącznik nr 6 – STWiOR

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Robota budowlana polega na wykonaniu instalacji klimatyzacji. Podzielenie zamówienia na części i powierzenie ich realizacji różnym wykonawcom zakłócałoby realizację zadania, mogłoby skutkować opóźnieniem i przerwami w realizacji zamówienia oraz zdecydowanie utrudniłoby nadzór nad realizacją zadania, a także umożliwiałoby zainstalowanie różnych systemów klimatyzacyjnych. Podział zamówienia na części mógłby spowodować znaczący wzrost kosztów związanym z wyborem kilku wykonawców do jednego zadania. Ponadto, w związku z brakiem możliwości określenia konkretnych terminów realizacji prac instalacyjnych i montażowych zamówienie należy udzielić jednemu wykonawcy bez podziału zamówienia na części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z treścią rozdziału XIV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ wraz z zawartymi oświadczeniami;

2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ (część A). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Uwaga:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (część A ww. załącznika).

3. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SWZ przez osoby(ę) niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale V musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego; Zgodnie z przepisem art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej – złożenia oferty, która na mocy przepisu ustawy musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, powinno być udzielone w tej samej formie. W takim przypadku pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, a pełnomocnictwo przedstawione zgodnie z zapisami powyżej dotyczącymi formy pełnomocnictwa jednego podmiotu;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 8000,00 zł.
2. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu
ze stosownym wyprzedzeniem. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj. w pieniądzu,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2023 r. poz. 462).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 20 1130 1017 0021 1000 5590 0004
z dopiskiem „wadium ZP-2360-8/23”.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w
dniu składania ofert zostanie złożone oraz określone w punkcie 4 rozdziału IX SWZ.
5. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 97 ust. 8
ustawy Pzp). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie
od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też zupełnie
innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie
gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować
będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
6. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał w postaci elektronicznej.
Beneficjentem Gwarancji jest Sąd Okręgowy w Gliwicach. Wadium wniesione w postaci elektronicznej winno skutecznie
zaspokajać żądanie jego wypłaty w sytuacji, kiedy na skutek działań Wykonawcy, zajdą przesłanki powodujące zatrzymanie
wadium.
7. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, a w
szczególności zapisów ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, ponadto z
treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w
sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium ma zabezpieczać interes
Zamawiającego na okres wskazany w Rozdz. X SWZ.
8. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium zostanie przez
Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 ustawy Pzp.
9. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 98 ustawy Pzp.
10. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wniesione przez
jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Uwaga:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia (część A ww. załącznika)
3. Pełnomocnictwo, w przypadku podpisania dokumentów, o których mowa w rozdziale VI SWZ przez osoby(ę)
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty oraz dokumentów i
oświadczeń wymienionych w rozdziale V musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w
formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się
także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego; Zgodnie z przepisem art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej
– złożenia oferty, która na mocy przepisu ustawy musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej
i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, powinno być
udzielone w tej samej formie. W takim przypadku pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, a pełnomocnictwo
przedstawione zgodnie z zapisami powyżej dotyczącymi formy pełnomocnictwa jednego podmiotu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią projektowych zapisów umownych oraz ustawą Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25