wentylacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Głęboka modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Krzeczów

11-09-2023, 16:00

Dane kontaktowe

Gmina Lubień
Lubień 50,32-433 Lubień
e-mail: [email protected]
http:// https://bip.malopolska.pl/uglubien,m,333084,2020.html

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Głęboka modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Krzeczów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubień

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lubień 50

1.5.2.) Miejscowość: Lubień

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-433

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/uglubien,m,333084,2020.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Głęboka modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Krzeczów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e724cf3-50a7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00390814

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057740/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Głęboka modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Krzeczów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Inwestycja dofinansowana w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-001/23 w Poddziałaniu 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej -SPR

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8e724cf3-50a7-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać będzie się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/ portal (za wyjątkiem składania ofert) - nazwa zamawiającego w systemie ePUAP to: Urząd Gminy w Lubniu; identyfikator adresata: /UGLubien/SkrytkaESP) oraz (za wyjątkiem składania ofert) poczty elektronicznej [email protected].
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać będzie się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/ portal (za wyjątkiem składania ofert) - nazwa zamawiającego w systemie ePUAP to: Urząd Gminy w Lubniu; identyfikator adresata: /UGLubien/SkrytkaESP) oraz (za wyjątkiem składania ofert) poczty elektronicznej [email protected].
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym: IGK.ZP.271.17.2023.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia - Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: [email protected]. oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa zamawiającego w systemie ePUAP to: Urząd Gminy w Lubniu).
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania zapytań na adres e-mail: [email protected]. oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (nazwa zamawiającego w systemie ePUAP to: Urząd Gminy w Lubniu). Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
7. Zamawiający informuje, że nie zamierza zwołać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.ZP.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Głęboka modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w miejscowości Krzeczów”

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. :
- remont instalacji centralnego ogrzewania,
- remont instalacji ciepłej wody użytkowej i kotłowni gazowej,
- docieplenie stropów,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w audycie energetycznym budynku, stanowiących załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.
3. Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy własne producentów lub nazwy konkretnych marek lub produktów nie oznaczają obowiązku ich stosowania, a Zamawiający dopuszcza
w każdym przypadku użycie materiałów lub produktów równoważnych, tj. materiałów lub produktów o właściwościach nie gorszych niż wskazane.
4. W przypadku rozwiązań równoważnych, zaoferowanych przez wykonawcę zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały
i produkty objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp/zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do 30% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli: dysponują lub będą dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności kierowania robotami budowlanymi, w tym przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do realizacji niniejszego zamówienia w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylac., gazowych, wodociąg. i kanalizacyjnych
lub
- konstrukcyjno - budowlanej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ w wysokości 1.000,00 złotych.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej, numer rachunku 24 8808 0006 0030 0300 1515 0020. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego) z adnotacją- „zamówienie pn. …………… (należy wpisać numer oraz nazwę zamówienia).
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit. b) – d) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Zamawiający zwraca wadium Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 – 4.
2. Zmiana może obejmować:
1) zmiany wprowadzone przez Zamawiającego polegające w szczególności na: wykonaniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej inwestycji, zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.
2) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, w tym zmianę terminu końcowego realizacji Umowy;
3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmianę zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom;
4) zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy
lub Zamawiającego skutkujące niemożnością wykonywania robót przez Wykonawcę
lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez;
- działania osób trzecich (np. właściwych instytucji, organów)
- warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację Umowy, stanowiącymi siłę wyższą
- zmiany osób wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robót;
5) zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku VAT;
6) zmiany wynikające konieczności uwzględnienia siły wyższej;
7) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;
8) zmiana sposobu fakturowania robót o którym mowa w § 11 nin. umowy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

SWZ jest integralną częścią niniejszego ogłoszenia