StiebelEltron

Przetarg

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Utworzenie domu matek z dziećmi małoletnimi i kobiet w ciąży w Suchowoli ul. Augustowska 2

15-11-2023, 19:13

Dane kontaktowe

POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Torowa 12,16-100 Sokółka
tel. 857118909
e-mail: dzial.zamowien@ppdb.sokolka.com
http:// www.ppdb.sokolka.com

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Utworzenie domu matek z dziećmi małoletnimi i kobiet w ciąży w Suchowoli ul. Augustowska 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 524128964

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Torowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Sokółka

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857118909

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzial.zamowien@ppdb.sokolka.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppdb.sokolka.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

W szczególności usługi bieżącego utrzymania dróg powiatowych, roboty interwencyjne, utrzymaniowe, utrzymanie zieleni przydrożnej, bieżące utrzymanie budynków będących własnością Powiatu Sokólskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Utworzenie domu matek z dziećmi małoletnimi i kobiet w ciąży w Suchowoli ul. Augustowska 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6391c594-83b9-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00496147

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/846842

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ppdb_sokolka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformie zakupowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/ 846842, zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 19 SWZ - IDW.
3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę i wyświetlaniu
komunikatu, że oferta została złożona.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/846842. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w zakładce “Komunikaty”.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w SWZ - IDW.
6. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/846842i formularza „Wyślij wiadomość”.
7. Zamawiający dopuszcza w przypadku braku dostępu do platformy zakupowej, możliwość komunikowania się z Wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej, email: dzial.zamowien@ppdb.sokolka.com (nie dotyczy składania ofert).
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako załączniki.
9. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji
uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
Zamawiającego.
10. Oferta powinna być: 1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 2) złożona przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/transakcja/846842, 3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
11. W przypadku większych plików w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: .zip , .7Z
12. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max
5MB.
13. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
14. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest PPDB Sp. z o.o. , ul. Torowa 12, 16-100
Sokółka, KRS 0001012242, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10,
email: sekretariat@ppdb.sokolka.com 2. IOD: Rafał Andrzejewski; email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. PZP w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w celach archiwalnych, kontrolnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO; w przypadku zawarcia umowy w celach wypełniania obowiązków związanych z rachunkowością, podatkami, archiwizacją
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. właściwymi przepisami szczególnymi.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; podmiotom przetwarzającym na podstawie odpowiednich instrumentów prawnych
(np.informatyczna, z zakresu ochrony danych osobowych), a także udostępnione podmiotom, w trybie ustawy o dostępie do
informacji publicznej; organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia.
Jeżeli okres przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres
obowiązywania umowy.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania / uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie przez osobę.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO
d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 ust. 3 ustawy
Pzp);
e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21
RODO:
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Informacje z art. 14 RODO: Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych – dane zwykłe takie jak: imię i nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, inne podstawowe dane podane tylko w niezbędnym zakresie do przedłożenia oferty,
zawarcia/realizacji umowy. Państwa dane będą przetwarzane również w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6
ust. 1 lit. f RODO, w celu należytego przebiegu postępowania, a później zawarcia i realizacji pomiędzy stronami umowy w oparciu o
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Pełna treść klauzuli pkt. 45 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenie skorzystania z prawa dostępu do danych na podst. art. 15 RODO W
przypadku korzystania z tego uprawnienia, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 75 ustawy Pzp).
• W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (74 ust. 3 ustawy Pzp)
a) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania / uzupełnienia:
• nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp);
• nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (zgodnie z art. 76 ustawy Pzp).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PPDB.DZ-DK.Db.263.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Utworzenie domu matek z dziećmi małoletnimi i kobiet w ciąży w Suchowoli ul. Augustowska 2
2. Zamówienie obejmuje:
2.1. Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Utworzenie domu matek z dziećmi małoletnimi i kobiet w ciąży w Suchowoli ul. Augustowska. Zakres ilościowy i wymagania ogólne zawierają załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia.
2.2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa i montaż elektrowni słonecznej złożonej z zespołu modułów fotowoltaicznych (27 modułów po 375 Wp) o następujących wskaźnikach elektroenergetycznych:
- napięcie przyłączenia U=230/400V
- moc zainstalowana Pdc=10,1kW
- maksymalna moc oddawana Pac=10 kW
- produkcja średnia roczna energii E=8800 kWh.
- powierzchnia aktywna generatora fotowoltaicznego – 58 m2
Instalacja paneli na dachu istniejącego budynku zgodnie ze wskazaniem na załączonym rysunku dachu poprzez profile aluminiowe dedykowane do mocowania modułów zgodnie z wytycznymi producenta zaproponowanych modułów . Nachylenie paneli zgodne z nachyleniem dachu. Zaproponowana konstrukcja ma zapewnić stabilne mocowanie modułów, odporność na warunki atmosferyczne na minimum 25 lat.
Sposób wykonania instalacji oraz elementy wchodzące w jej skład zgodnie z załączonym schematem podłączenia paneli fotowoltaicznych (rys. E-10) oraz opisem technicznym instalacji elektrycznych i teletechnicznych pkt. 10 i 11.
3. Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia.
3.1. Przedmiot zamówienia – instalacja fotowoltaiczna - mają być nowe, wolne od wad i uszkodzeń. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ.
3.2. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.
3.3. Wymagany okres gwarancji jakości wynosi – min. 3 lata.
3.4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określa wystawiona i przekazana Zamawiającemu Karta Gwarancyjna Wykonawcy oraz karty gwarancyjne producentów na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia.
3.5. Wykonawca dostarczy i zamontuje przedmiot zamówienia na własny koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3.6. Miejscem dostawy i montażu przedmiotu zamówienia jest – ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola.
3.7. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena – waga kryterium – 60% = 60pkt.
Oferta najtańsza otrzyma max. 60 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
An=Cmin/Cn x 60
gdzie:
An – liczba punktów za spełnienie kryterium cena
C min – cena minimalna wśród złożonych ofert
C n – cena zaproponowana przez konkretnego Wykonawcę
60 – maksymalna ilość punktów
Wyliczona wartość An zaokrąglana będzie do 2 miejsc po przecinku.

2. Okres gwarancji jakości – waga kryterium – 40%: = 40pkt.

1) Oferty otrzymają poniżej przedstawioną ilość punktów z tytułu oferowanych okresów gwarancji jakości [Gj]:
3 lata gwarancji jakości – okres wymagany (niepunktowany);
4 lat gwarancji jakości – 20 pkt.;
5 lat i więcej gwarancji jakości – 40 pkt.;
2) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości wyrażonego w postaci „niepełnej”, tj.:
rok + miesiąc + dzień, dla ustalenia ilości przyznanych punktów zaoferowany okres gwarancji jakości będzie
zaokrąglany do pełnej roku w dół, np.: okres gwarancji jakości wyrażony zapisem „4 lata 7 miesięcy 22 dni”
będzie punktowany jak dla 4 lat gwarancji jakości, za który przyznane zostanie 20 punktów.
3) zaoferowanie terminu gwarancji 5 lat i więcej, np. 6 lat skutkuje:
- przyznaniem ofercie maksymalnie 40 pkt,
- w przypadku wyboru tej oferty – wpisaniem do umowy na realizację zamówienia Okresu gwarancji 6 lat
4) Oferty, w których nie zostanie zadeklarowana gwarancja jakości (nie zostanie podany okres gwarancja jakości w Formularzu Oferty) lub zadeklarowana gwarancja jakości będzie krótsza niż 3 lata, zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy Pzp.

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów według wzoru:
S = An + Gj
gdzie:
S – suma punktów przyznana ofercie,
An – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”
Gj – ilość ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „Okres gwarancji jakości”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający, zamiast podmiotowych środków dowodowych (określonych Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy), żąda:
1) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy - złożonym wraz z ofertą .
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.5.1., składa każdy z wykonawców.
3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że oferowana dostawa określona przedmiotem zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego należy przedstawić:
1) Kartę katalogową (opis techniczny) oferowanych modułów fotowoltaicznych zawierającą informacje w zakresie danych technicznych oferowanego produktu;
2) Kartę katalogową (opisy techniczne) oferowanego inwertera zawierającą informacje w zakresie danych technicznych oferowanego produktu;
3) Certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności oferowanych modułów fotowoltaicznych z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub równoważną;
4) Certyfikat lub deklaracja zgodności producenta lub dokument równoważny spełniające wymagania przewidziane w przepisach prawa.
2. Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
3. Jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
4. Przedmiotowe środki dowodowe wykonawca składa wraz z ofertą.
1) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
2) Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Karta katalogowa (opis techniczny) oferowanych modułów fotowoltaicznych zawierającą informacje w zakresie danych technicznych oferowanego produktu;
2) Karta katalogowa (opisy techniczne) oferowanego inwertera zawierającą informacje w zakresie danych technicznych oferowanego produktu;
3) Certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności oferowanych modułów fotowoltaicznych z normami IEC 61215, IEC 61730 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub równoważną;
4) Certyfikat lub deklaracja zgodności producenta lub dokument równoważny spełniające wymagania przewidziane w przepisach prawa.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą powinny być złożone odpowiednio:
1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stosownie do 125 ust 1 Ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie (jeżeli dotyczy), jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy) chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, chyba że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 2;
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umów oraz warunki ich wprowadzenia dla przedmiotowego postępowania zarówno w Specyfikacji
Warunków Zamówienia w Rozdziale II. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego § 11 - Dopuszczalne zmiany postanowień umowy - ograniczenia techniczne ogłoszenia w ilości znaków

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/846842

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-23 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
szczegółowo opisane są w pkt 9 SWZ – Instrukcji dla Wykonawców
2. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz.
129 z późn. zm.), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z
dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczy:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18 maja 2006r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w
agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub
im zagrażających albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest
osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i
rozporządzeniu Rady
(UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.);
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącego środków ograniczających w związku z
sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17
marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2023 r. poz. 129 z późn. zm.). Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 2.