wentylacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Gminy Miasta Bochnia i znajdujących się na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji.

09-07-2024, 14:48

Dane kontaktowe

GMINA MIASTA BOCHNIA
ul. Kazimierza Wielkiego 2,32-700 Bochnia
tel. 014 61-49-100
fax. 014 61-18-399
e-mail: [email protected]
http:// www.bochnia.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Gminy Miasta Bochnia i znajdujących się na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA BOCHNIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661033

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kazimierza Wielkiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Bochnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 014 61-49-100

1.5.8.) Numer faksu: 014 61-18-399

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bochnia.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Gminy Miasta Bochnia i znajdujących się na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b1814df-3201-11ef-acf6-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00404164

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00054613/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Gminy Miasta Bochnia i znajdujących się na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4b1814df-3201-11ef-acf6-4e696a6d8c25

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która
jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. oraz poczty elektronicznej e-mail: [email protected] (z wyłączeniem
składania ofert).
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcjach:
1) Komunikacja w postępowaniu- instrukcja interaktywna
2) Oferty, wnioski i prace konkursowe- instrukcja interaktywna
dostępne na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/ w zakładce centrum pomocy>instrukcje interaktywne.
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy
e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych
i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane
w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
Pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarto w SWZ rozdział XI
KOMUNIKOWANIE SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (nie dotyczy składania ofert)
1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”) dostępnych na stornie https://ezamowienia.gov.pl. lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: [email protected].

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Bochnia reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Bochnia, z
siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Bochnia tel. (014) 61-49-110, e-mail: [email protected]*;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarto w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Gminy Miasta Bochnia i znajdujących się na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków należących do Gminy Miasta Bochnia i znajdujących się na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji w zakresie budynku Urzędu Miasta Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 i budynku miejskiego przy ul. Wojska Polskiego 1 w Bochni.
1) Zakres robót dla budynku Urzędu Miasta Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w Bochni na działce nr 6092, 6091:
a) Wykonanie instalacji klimatyzacji z instalacją elektryczną, wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków od strony dziedzińca wraz z instalacją elektryczną, pozostałe roboty towarzyszące (usunięcie ubytków w ścianach, malowanie).
b) Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji technicznej (przedmiary robót, projekt instalacji klimatyzacji, projekt instalacji fotowoltaicznej), serwisie fotowoltaiki, przeglądach technicznych serwisowych klimatyzacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projektowanych zapisach umowy.
c) Budynek Urzędu Miasta przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 w Bochni zlokalizowany w obrębie układu urbanistycznego Bochni, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-244 oraz wpisanego do ewidencji zabytków.
Na przedmiotowe zamierzenia zostały uzyskane pozwolenia konserwatorskie.
2) Zakres robót dla budynku miejskiego MOSIR przy ul. Wojska Polskiego 1 w Bochni na działce nr 4819/21:
a) Remont pokrycia dachowego, wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z instalacją elektryczną.
b) Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji technicznej (przedmiary robót, projekt instalacji fotowoltaicznej), serwisie fotowoltaiki, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót oraz projektowanych zapisach umowy.
3. Prace będą prowadzone na czynnych obiektach. Należy tak zorganizować teren budowy, aby umożliwił pracownikom pracę w budynkach jak również dostęp dla osób z zewnątrz (petentów).
4. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261910-6 - Naprawa dachów

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą uznanie zostanie oferta, która w sumie uzyska
największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.109 ust.1 pkt 1, 4, 5, 7 Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, a umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w następującym zakresie:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
4. Zdolności techniczne lub zawodowe.
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał wymienione poniżej minimalne poziomy zdolności dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia skieruje:
a) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,
c) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno
-budowlanej
wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023.334 t.j.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji; 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
3. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający
żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności;
4. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
5. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Zamawiający zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w rozdziale V SWZ i zażąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w rozdziale VI.2.punkt od (1-3) SWZ.
DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VI.2 pkt 1, 2, 3 SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (VI.2. pkt
2, 3 SWZ);
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. (VI.2. pkt 1 SWZ)
2. Dokumenty o których mowa w pkt 1 a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W
zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; (nie dotyczy niniejszego postępowania)
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; (nie
dotyczy niniejszego postępowania)
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: (nie dotyczy niniejszego postępowania).
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć
tysięcy złotych i 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek, Bochnia nr 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934.
4. Wadium w formie niepieniężnej (poręczeń, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej) wystawione na potrzeby niniejszego postępowania powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta.
5. Wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej, dotyczy wszelkiej komunikacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w tym również komunikacji w zakresie przekazywania zamawiającemu dokumentu stanowiącego potwierdzenie wniesienia wadium.
6. Wadium w formie niepieniężnej Wykonawca składa wraz z ofertą przy użyciu Platformy
e-Zamówienia w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.
8. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
9. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do wypłaty, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust 6 ustawy.
10. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (wspólnicy spółki cywilnej lub członkowie
konsorcjum) mają obowiązek ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dołączyć do oferty stosowne
pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do reprezentowania w postępowaniu i
zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotów występujących wspólnie.
4. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza, tj. podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy zaakceptowanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy może nastąpić zgodnie z warunkami określonymi w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ponadto w poniżej wymienionym zakresie:
1) terminu wykonania z powodu:
a) gdy wykonanie robót zamiennych lub robót dodatkowych, badań lub ekspertyz, spowoduje niemożność dotrzymania terminu realizacji zamówienia,
b) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, bądź też ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
c) zdarzenia będącym skutkiem działania siły wyższej, którego wystąpienia strony umowy nie mogły przewidzieć, a które uniemożliwia wykonawcy realizację jego zobowiązania wynikającego
z niniejszej umowy,
d) wystąpienia klęsk żywiołowych lub długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania,
e) wstrzymania robót przez właściwy organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
f) wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, niezawinionych przez niego opóźnień w dostawie materiałów,
g) zawieszenia lub opóźnienia lub przestoju w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie wynikających z winy Wykonawcy,
h) przedłużenia się okresu uzyskania wymaganych prawem opinii i zezwoleń z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
2) wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:
a) ustawowej zmiany w zakresie stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
– w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu do kwot wynikających ze zmiany stawek, zmiana wynagrodzenia obejmuje wyłącznie tę część, która nie została objęta fakturami wystawionymi przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawki podatku;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę;
c) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, na następujących zasadach:
- zmiany cen materiałów lub kosztów, o których mowa w art. 439 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, uprawnia każdą ze stron do żądania zmiany wynagrodzenia, o ile wynosi
w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalony w stosunku do miesiąca w którym upłynął termin składania ofert co najmniej (+/-) 5 %,
- początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia ofert,
- pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
- wysokość wynagrodzenia zmienia się o kwotę zmiany cen netto materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem tiret pierwszy i szósty,
- wynagrodzenie, o którym mowa w lit. a) korygowane będzie stałym współczynnikiem podziału ryzyk o wartości 0,50,
- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, po zastosowaniu korekty o której mowa w tiret piątym nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto.

Pozostałe zmiany opisane w § 16 projektowanych zapisów umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty - na załączniku Nr 1;
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców) – na załączniku Nr 2;
3) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na załączniku Nr 3;
4) oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy
(jeżeli dotyczy);
5) zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w rozdziale VI.6. pkt 3 SWZ – (jeżeli dotyczy) - na załączniku Nr 4;
6) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,
w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy) - na załączniku Nr 5;
7) dowody potwierdzające równoważność oferty w przypadku oferowania materiałów równoważnych, o których mowa w rozdziale XII SWZ (jeżeli dotyczy);
8) załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);
9) pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.58 ust. 2 ustawy lub w imieniu wykonawcy (jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze lub ewidencji), pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie;