Lindab

Przetarg

„Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Wysokie”

29-06-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Wysokie
ul. Nowa 1,23-145 Wysokie
tel. 846 806 206
fax. 846 806 244
e-mail: ug@ugwysokie.lbl.pl
http:// www.ugwysokie.bip.lubelskie.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 555578-N-2020 z dnia 2020-06-29 r.

Gmina Wysokie: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Wysokie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminie Wysokie – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19. Numer projektu RPLU.04.01.00-060084/19.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wysokie, krajowy numer identyfikacyjny 95037167200000, ul. ul. Nowa  1 , 23-145  Wysokie, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 806 206, e-mail ug@ugwysokie.lbl.pl, faks 846 806 244.
Adres strony internetowej (URL): www.ugwysokie.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.ugwysokie.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ugwysokie.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 13 SIWZ.
Adres:
Urzędu Gminy Wysokie, ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie, sekretariat piętro 1, pokój 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Wysokie”
Numer referencyjny: ZP.271.5.2020.JK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia w części 1 zamówienia – „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Wysokie”, obejmująca: 1)dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 20 zestawów instalacji kolektorów słonecznych montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym: a) 18 zestawów, każdy składający się z 2 kolektorów słonecznych płaskich oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności minimum 300 l, b) 2 zestawy, każdy składający się z 3 kolektorów słonecznych płaskich oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności minimum 300 l, 2) wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u., 3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody, 4) montaż reduktora ciśnienia, 5) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny-bezpieczeństwa), 6) podłączenie do c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym, 7) montaż anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u., 8) wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza c.w.u.) wraz z izolacją, 9) montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem. 10) montaż instalacji układu sterującego, automatyki i modułu LAN. 11) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego. 12) wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji. 13) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym. 14) uruchomienie instalacji solarnej. 15) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów. 16) przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia. Sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi. 4.2.2. część 2 zamówienia – „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Wysokie”, obejmująca: 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 9 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym: a) 4 szt. kotłów grzewczych c.o. + c.w.u. wykorzystujących biomasę - pellet o mocy nominalnej kotła 20 kW, b) 2 szt. kotłów grzewczych c.o. + c.w.u. wykorzystujących biomasę - pellet o mocy nominalnej kotła 25 kW, c) 3 szt. kotłów grzewczych c.o. + c.w.u. zgazowujących drewno o mocy nominalnej kotła 25 kW, 2) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego, 3) instalacja układu sterującego, 4) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji, 5) napełnienie instalacji, 6) uruchomienie instalacji , 7) przeszkolenie Użytkowników, 8) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom, 9) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, 10) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem. 11) zainstalowanie w kotłach modułów pozwalających na późniejsze objęcie ich system zarządzania energią w oparciu o technologie TIK. 4.3.Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w: 4.3.1. załączniku Nr 1.1 do SIWZ (część 1 zamówienia–kolektory słoneczne), 4.3.2. załączniku Nr 1.2 do SIWZ (część 2 zamówienia - kotły na biomasę).

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09331100-9
45330000-9
45331000-6
45331110-0
45331100-7
45321000-3
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: a) w zakresie części 1 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych w ilości min. 10 instalacji – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów. b) w zakresie części 2 zamówienia: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców c.o. w ilości min. 4 kotłów lub pieców lub kotłów c.o. (w ramach jednej lub kilku umów). UWAGA: W zakresie części 1 i 2 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.2.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
8.3.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: a) w zakresie części 1 zamówienia: karty katalogowe kolektorów słonecznych i zasobników podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w załączniku Nr 1.1 do SIWZ, zgodnie z pkt. 4.1 (dla kolektorów) i pkt 4.3 (dla zasobników). certyfikat SOLAR KEYMARK lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność z rozumieniu art. 30b ustawy Pzp; b) w zakresie części 2 zamówienia: karty katalogowe kotłów podpisane przez przedstawiciela producenta lub podmiot uprawniony do reprezentowania producenta lub dystrybutora urządzeń na rynku polskim obejmującą informacje potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w załączniku Nr 1.2 do SIWZ, zgodnie z pkt. 4.1. certyfikat lub świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.5 – 2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp, sprawozdanie z badania, na podstawie którego zostało wystawione świadectwo 5 klasy wg PN-EN 303.5 – 2012 lub równoważnej dla oferowanego kotła, zawierające wszystkie niezbędne informacje jakie producent musiał przekazać do uprawnionej jednostki badawczej – zgodnie z metodologią badań zawartą w normie PN – EN 303.5 – 2012 lub równoważnej, pkt 6 i pkt 8, a w szczególności zdjęcie kotła, rysunki kotła pokazujące wyraźnie konstrukcje (przekroje), dokumentacje techniczno – ruchową – zgodną z pkt 8 cytowanej wyżej normy. Zgodnie z pkt 6 cytowanej wyżej normy sprawozdanie z badań może być udostępniane wyłącznie w całości, certyfikat lub zaświadczenie o spełnieniu wymagań Eco Design dla oferowanego kotła wydane przez jednostkę oceniająca zgodność w rozumieniu art. 30b ustawy Pzp.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie dostaw i montażu: 1) zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;2) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu § 18 umowy, 3) zmiany spowodowanej czynnikami niezależnymi od stron, w szczególności przypadkami wskazanymi w ust. 5 pkt 1-6 – jeżeli będzie miało to wpływ na zachowanie terminowości realizacji zamówienia, 4) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić w przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający zakłada, że postępowanie będzie trwało 96 dni (od dnia wszczęcia do dnia udzielenia zamówienia) . Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania umowy o ilość dni trwania postępowania ponad zakładane 96 dni, 5) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić w przypadku postoju w wykonaniu świadczenia, wynikającego bezpośrednio z okoliczności związanych z utrzymywaniem się lub ponownym ogłoszeniem podczas realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium RP o ile okoliczności te mają bezpośredni wpływ na brak możliwości realizacji zamówienia w umówionym terminie. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia będzie możliwe o czas postoju spełniającego ww. wymagania który nie może trwać dłużej niż do momentu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. 3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: 1) zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu wynikające z błędów w dokumentacji wykonanej przez uprawnione podmioty niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności zamawiającego; 2) niezależnych od wykonawcy przeszkód uniemożliwiających terminową dostawę wskazanych w ofercie produktów w szczególności w przypadku zakończenia ich produkcji lub niedostępności ich na rynku w momencie realizowania dostaw – pod warunkiem, że wykonawca dochował należytej staranności i w momencie uzyskania zamówienia wykonał odpowiednie czynności w celu ich zamówienia. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym wykonawca może dostarczyć i zamontować inne urządzenia (urządzenia zastępcze), które spełniają wymogi opisane w SIWZ i załącznikach pod warunkiem wykazania przez wykonawcę zgodności tych urządzeń w wymogami zamawiającego oraz przedstawienia dla urządzeń zastępczych wszystkich dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego i niniejszej umowie. 4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ; 2) siła wyższa w rozumieniu § 18 umowy uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 3) zmiana obowiązującej stawki VAT; 4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 6) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. 7) zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową (lub interpretacje dotyczące innych płatników ale wydane w identycznym stanie faktycznym) dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT).8) zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji, powodującej zmianę stawki podatku VAT, 9) wszelkie zmiany które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów. 5. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmianę umowy w zakresie: ilości, miejsca lokalizacji, ceny, instalacji kolektorów słonecznych w porównaniu z ofertą i zestawieniem budynków, na których mają być zamontowane te instalacje, stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy w przypadku, gdy beneficjent (użytkownik) prywatny danej instalacji: 1) zrezygnuje całkowicie z montażu instalacji, a montaż instalacji tego samego rodzaju będzie możliwy u innej osoby w miejscu nie wymagającym zmiany stawki podatku VAT (wykonawca zobowiązany będzie wykonać montaż w innej wskazanej przez zamawiającego lokalizacji bez zmiany wynagrodzenia) 2) zrezygnuje całkowicie z montażu instalacji, a montaż instalacji tego samego rodzaju będzie możliwy u innej osoby w miejscu wymagającym zmiany stawki podatku VAT (wykonawca zobowiązany będzie wykonać montaż w innej wskazanej przez zamawiającego lokalizacji za wynagrodzeniem netto wynikającym z ceny ujętej w ofercie z doliczoną stawka podatku VAT odpowiednią ze względu na miejsce montażu) 3) zrezygnuje całkowicie z montażu danej instalacji, a montaż instalacji innego rodzaju z kategorii wycenionych w ofercie będzie możliwy u innej osoby (wykonawca zobowiązany będzie wykonać montaż w innej wskazanej przez zamawiającego lokalizacji za wynagrodzeniem odpowiadającym cenie instalacji wykonanej w rzeczywistości) 4) zrezygnuje z montażu danego rodzaju instalacji na rzecz montażu instalacji innego rodzaju z kategorii wycenionych w ofercie (wykonawca zobowiązany będzie wykonać montaż w tej samej lokalizacji za wynagrodzeniem odpowiadającym cenie instalacji wykonanej w rzeczywistości) 5) zmieni decyzję o miejscu montażu instalacji w tej samej lokalizacji (np. z dachu na grunt) w szczególności w efekcie technicznego braku możliwości wykonania instalacji w miejscu planowanym (wykonawca zobowiązany będzie wykonać montaż w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego u tego użytkownika za wynagrodzeniem odpowiadającym cenie netto wykonanej instalacji oraz właściwej dla miejsca montażu stawce VAT) 6) w przypadku, gdy ze względów niezależnych od stron umowy, w szczególności braku możliwości dokonania montażu instalacji w danej lokalizacji lub rezygnacji właścicieli nieruchomości z uczestnictwa w projekcie i niezrealizowania z tego powodu całego zakresu rzeczowego, wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę dokonanych instalacji za cenę odpowiadająca iloczynowi wykonanych instalacji i ich ceny jednostkowej przewidzianej w ofercie i umowie. 6. O zmianach wskazanych w ust. 3 pkt 1 i ust. 5 Zamawiający powiadomi Wykonawcę na minimum 3 dni przed dniem, na który zaplanowano montaż zestawów na danym budynku. 7. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 1 i ust. 5, po dokonaniu zmiany załącznika nr 2 do umowy wykonawca wykona instalacje w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli zmiana lokalizacji skutkować będzie zmianą stawki podatku VAT, Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia w zmienionej lokalizacji otrzyma stałe wynagrodzenie netto wskazane w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. 9. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 10. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiany danych teleadresowych, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); 11. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Wysokie”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia w części 1 zamówienia – „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Wysokie”, obejmująca: 1)dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 20 zestawów instalacji kolektorów słonecznych montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym: a) 18 zestawów, każdy składający się z 2 kolektorów słonecznych płaskich oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności minimum 300 l, b) 2 zestawy, każdy składający się z 3 kolektorów słonecznych płaskich oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności minimum 300 l, 2) wniesienie i posadowienie podgrzewacza c.w.u., 3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji zimnej wody, 4) montaż reduktora ciśnienia, 5) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) wodnego wraz z grupą zabezpieczającą (zawór zwrotny-bezpieczeństwa), 6) podłączenie do c.w.u. wraz z termostatycznym zaworem antyoparzeniowym, 7) montaż anody tytanowej w każdym podgrzewaczu c.w.u., 8) wykonanie instalacji łączącej zestawy kolektorów z podgrzewaczem c.w.u. (dolna wężownica podgrzewacza c.w.u.) wraz z izolacją, 9) montaż zespołu pompowego solarnego z osprzętem. 10) montaż instalacji układu sterującego, automatyki i modułu LAN. 11) montaż zespołu naczynia przeponowego (wzbiorczego) solarnego. 12) wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji. 13) napełnienie instalacji czynnikiem solarnym. 14) uruchomienie instalacji solarnej. 15) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów. 16) przeszkolenie użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu z przeprowadzonego szkolenia z wyszczególnieniem, co było przedmiotem szkolenia. Sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09331100-9, 45300000-0, 45330000-9, 45331000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Wysokie”,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:część 2 zamówienia – „Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Wysokie”, obejmująca: 1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 9 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym: a) 4 szt. kotłów grzewczych c.o. + c.w.u. wykorzystujących biomasę - pellet o mocy nominalnej kotła 20 kW, b) 2 szt. kotłów grzewczych c.o. + c.w.u. wykorzystujących biomasę - pellet o mocy nominalnej kotła 25 kW, c) 3 szt. kotłów grzewczych c.o. + c.w.u. zgazowujących drewno o mocy nominalnej kotła 25 kW, 2) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego, 3) instalacja układu sterującego, 4) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji, 5) napełnienie instalacji, 6) uruchomienie instalacji , 7) przeszkolenie Użytkowników, 8) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom, 9) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, 10) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem. 11) zainstalowanie w kotłach modułów pozwalających na późniejsze objęcie ich system zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331110-0, 45331100-7, 45321000-3, 45330000-9, 45300000-0, 45111200-0, 45331000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: