wentylacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

Dzierżawa przenośnej komory chłodniczej do przechowywania osocza

17-01-2023, 12:50

Dane kontaktowe

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
Koszykowa 78,00-671 Warszawa
e-mail: [email protected]
http:// www.wckik.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dzierżawa przenośnej komory chłodniczej do przechowywania osocza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ

1.3.) Oddział zamawiającego: WCKiK SP ZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140130346

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszykowa 78

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-671

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa przenośnej komory chłodniczej do przechowywania osocza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-987c9dca-965a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00037804

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026986/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Dzierżawa chłodni w TS WCKiK Ełk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, uzupełnień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na dole strony internetowej postępowania zamieszczonego na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/wckik/proceedings
2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: [email protected].

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Zamawiający, zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
 dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej Wykonawca winien posługiwać się nazwą i numerem postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/U/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dzierżawa przenośnej komory chłodniczej do przechowywania krwi i jej składników. sztuka 1 12

Specyfikacja techniczna przenośnej komory chłodniczej z dwoma niezależnymi systemami chłodzenia:
1. Posiada znak CE.
2. Posiada Deklarację zgodności.
3. Wymiary zewnętrzne komory:
 Długość - 9,00 m (±10%),
 Wysokość - 2,70 m (±10%),
 Szerokość - 3,80 m (±10%).
4. Wymiary wewnętrzne komory:
 Długość - 8,00 m (±10%),
 Wysokość - 2,30 m (±10%),
 Szerokość - 3,60 m (±10%).
5. Wymiary drzwi:
 Wysokość - 2,00 m (±10%),
 Szerokość (2-skrzydłowe) - 1,85 m (±10%).
6. Kubatura urządzenia: 65,00 m3 (±10%).
7. Zasilanie trójfazowe: 400V 32 A
8. Wykonanie komory musi być odporne na działanie czynników atmosferycznych (śnieg, deszcz, wiatr, promienie słoneczne, niskie i wysokie temperatury)
9. Zakres temperatur pracy w komorze przechowywanych produktów od -260C do - 300C.
10. Czynnik chłodzący R404A.
11. Poziom wytwarzanego hałasu maksymalnie 60 dB.
12. Komora chłodnicza wyposażona w dwa niezależne systemy chłodzenia.
13. Parownik : Elektryczny system rozmrażania, Interwał rozmrażania 4 – 6 godzin, przerywanie procesu rozmrażania parownika przy temp. 0 – 10 0C .
14. Gładką, łatwo zmywalną i antypoślizgową podłogę.
15. Alarm w razie przypadkowego zamknięcia się we wnętrzu komory, jak również mechanizmem umożliwiającym natychmiastowe otwarcie drzwi od środka.
16. Alarm wystąpienia braku zasilania urządzenia.
17. Pełne wewnętrzne oświetlenie.
18. System monitoringu i rejestracji temperatury komory.
19. Posiada możliwość zdalnego monitoringu i zmiany parametrów pracy układów chłodniczych (szczególnie wstępna diagnoza potencjalnych nieprawidłowości i błędów).
20. Menu urządzenia, raporty i drukowane w języku polskim.
21. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.
22. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, zakończonego podpisaniem protokołu przekazania nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.
23. Wykonawca w ramach bezpłatnej instalacji wykona instalację elektryczną niezbędną do zasilania komory chłodniczej (montaż dobranego zabezpieczenia, montaż dobranego kabla w korytku kablowym, montaż skrzynki elektrycznej na budynku, montaż gniazd umożliwiających podłączenie zasilania do komory chłodniczej).
24. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
25. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim.
26. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny, autoryzowany serwis gwarancyjny urządzenia w czasie trwania umowy, w tym wszystkie materiały eksploatacyjne. Serwis obejmuje m.in. przeglądy techniczne i walidację urządzenia minimum raz w roku oraz po każdej ewentualnej naprawie i regulacji, bezpłatne naprawy oraz regulacje urządzenia stosowanie do sytuacji, ponosząc koszty dojazdu serwisanta.
27. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych innych kosztów związanych z korzystaniem z dzierżawionego urządzenia za wyjątkiem czynszu dzierżawnego.
28. Serwis dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Numery telefonów kontaktowych podane zostaną wraz z protokołem przekazania.
29. Wykonawca podejmie działania serwisowe niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.
30. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach równoważnych z naprawianym.
31. „Zamawiający” zobowiązuje się zwrócić aparat „Wykonawcy” po okresie obowiązywania umowy, w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji aparatu. „Wykonawca” dokona na własny koszt demontażu i transportu aparatu. Przekazanie aparatu potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem podpisanym przez strony.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42513000-5 - Urządzenia chłodnicze i mrożące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań.
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczególnych wymagań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wckik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-25 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni