wentylacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

„Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny – etap II”

14-11-2023, 15:06

Dane kontaktowe

Gmina Konarzyny
Szkolna 7,89-607 Konarzyny
tel. 598331011
fax. 598331008
e-mail: [email protected]
http:// www.konarzyny.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny – etap II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Konarzyny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 7

1.5.2.) Miejscowość: Konarzyny

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-607

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 598331011

1.5.8.) Numer faksu: 598331008

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.konarzyny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny – etap II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b307b057-7ee5-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00493459

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003516/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Karsin i Konarzyny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU), 13.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/konarzyny

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/konarzyny

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skrócenia czasu udzielenia
odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający informuje, że
instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w związku z RODO zostały określone w 25 rozdziale do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostarczenie i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych oraz zakup, dostarczenie i montaż jednej pompy ciepła dla obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Konarzyny w ramach zadania pn. „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU), 13.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU.

„Szczegółowa specyfikacja instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” stanowiąca załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia opisuje wymagania i oczekiwania zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji.
Specyfikacja wraz z w/w szczegółową specyfikacją (Załącznik nr 7 do SWZ) stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej oraz opracowanie dokumentów wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, wszelkie prace instalacyjne, przeprowadzenia szkolenia użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu dotyczący pompy ciepła został określony w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Z uwagi na to, iż przedmiotem zamówienia objęte są dwa budynki użyteczności publicznej na terenie gminy Konarzyny, zamówienie zostało podzielone na 2 następujące części:

Część nr 1 - „Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Ośrodka Zdrowia w Konarzynach o mocy około 17 kWp wraz z pompą ciepła o mocy 14 kW”

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31712331-9 - Fotoogniwa

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na falownik

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na konstrukcję

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na pompę ciepła

4.3.6.) Waga: 8

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojma

4.3.6.) Waga: 8

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostarczenie i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych oraz zakup, dostarczenie i montaż jednej pompy ciepła dla obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Konarzyny w ramach zadania pn. „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU), 13.3 Odnawialne źródła energii – REACT-EU.

„Szczegółowa specyfikacja instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny” stanowiąca załącznik do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia opisuje wymagania i oczekiwania zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji.
Specyfikacja wraz z w/w szczegółową specyfikacją (Załącznik nr 7 do SWZ) stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej oraz opracowanie dokumentów wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, wszelkie prace instalacyjne, przeprowadzenia szkolenia użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznych.
Szczegółowy opis przedmiotu dotyczący pompy ciepła został określony w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.

Z uwagi na to, iż przedmiotem zamówienia objęte są dwa budynki użyteczności publicznej na terenie gminy Konarzyny, zamówienie zostało podzielone na 2 następujące części:

Część nr 2 – „Instalacja fotowoltaiczna dla obiektu hydroforni w Ciecholewach o mocy około 30 kWp”

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31712331-9 - Fotoogniwa

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na falownik

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na konstrukcję

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojma

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej
• Dla części nr 1:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego dostawę i wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych o wartości minimum 40.000,00 zł brutto oraz co najmniej jednego zamówienia obejmującego dostawę i wykonanie montażu pompy ciepła o mocy minimum 11 kW.
• Dla części nr 2:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego dostawę i wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznych o wartości minimum 60.000,00 zł brutto.
W przypadku, gdy Wykonawca weźmie udział w postępowaniu dla obu części, musi spełniać warunki udziału w postępowaniu osobno dla każdej z nich.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów, które szczegółowo opisane są w Rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 4 :
Dla części nr 1:
 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4a do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Dla części nr 2:
 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4b do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na formularzu ofertowym, zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy
Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści ofert należy zamieścić wszystkie
informacje wymagane w formularzu ofertowym.
4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, którego propozycję stanowi załącznik nr 2 do SWZ (w
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, składa każdy z wykonawców oddzielnie),
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, którego propozycję stanowi załącznik nr 3 do SWZ (w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców
oddzielnie),
3) pełnomocnictwo do złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, lub popisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego
odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentów w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci
papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z
dnia 14 lutego 1991 r. Prawo notariacie , które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
a) dla Części nr 1 - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
b) dla Części nr 2 - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.310, 836 i1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj. Bank Spółdzielczy Bytów nr 36 9321 0001 0022 4363 2000 0040 z adnotacją „Wadium nr sprawy: ZP.271.10.2023 część nr …..”.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku, wspólnego składania
oferty, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 oraz 6 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwości
wprowadzenia zmian zawartej umowy, na podstawie art. 454 – 455 ustawy oraz postanowień Projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/konarzyny

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kryteria oceny ofert:
DLA CZĘŚCI NR 1:
a) jako kryterium cena należy rozumieć wartość brutto przedstawioną w formularzu ofert
b) jako kryterium gwarancja na moduły fotowoltaiczne należy rozumieć liczbę całkowitą podaną w formularzu oferty w latach, w ramach których Zamawiającemu będzie przysługiwała gwarancja na panele fotowoltaiczne. Wartość musi mieścić się w przedziale od 10 do 25 lat.
c) jako kryterium Gwarancja na falownik należy rozumieć liczbę całkowitą podaną w latach przedstawioną w formularzu oferty, w ramach których Zamawiającemu będzie przysługiwała gwarancja na uszkodzenia falownika. Wartość musi mieścić się w przedziale od 5 do 15 lat.
d) jako kryterium Gwarancja na konstrukcję należy rozumieć liczbę całkowitą podaną w latach przedstawioną w formularzu oferty w ramach których Zamawiającemu będzie przysługiwała gwarancja na uszkodzenia konstrukcji wsporczych modułów fotowoltaicznych oraz innych elementów instalacji fotowoltaicznych z wyłączeniem tych o których mowa w kryterium „Gwarancja na falownik” oraz „Gwarancja na moduły fotowoltaiczne”. Wartość musi mieścić się w przedziale od 5 do 15 lat.
e) jako kryterium Gwarancja na pompę ciepła należy rozumieć liczbę całkowitą podaną w latach przedstawioną w formularzu oferty w ramach których Zamawiającemu będzie przysługiwała gwarancja na pompę ciepła. Wykonawca, który zaoferuje w ofercie okres udzielonej gwarancji poniżej 60 miesięcy – otrzyma 0 pkt
60 miesięcy – otrzyma 4 pkt
120 miesięcy – otrzyma 8 pkt
f) jako kryterium Rękojmia należy rozumieć wartość długości okresu rękojmi wyrażoną w miesiącach gdzie minimalna wartość to 36 miesiące. Oferta wykonawcy, który zaoferuje poniżej 36 miesięcy zostanie odrzucona.

Ocena łączna X= a) + b) +c) + d) + e)+f)

DLA CZĘŚCI NR 2:
a) jako kryterium cena należy rozumieć wartość brutto przedstawioną w formularzu ofert
b) jako kryterium gwarancja na moduły fotowoltaiczne należy rozumieć liczbę całkowitą podaną w formularzu oferty w latach, w ramach których Zamawiającemu będzie przysługiwała gwarancja na panele fotowoltaiczne. Wartość musi mieścić się w przedziale od 10 do 25 lat.
c) jako kryterium Gwarancja na falownik należy rozumieć liczbę całkowitą podaną w latach przedstawioną w formularzu oferty, w ramach których Zamawiającemu będzie przysługiwała gwarancja na uszkodzenia falownika. Wartość musi mieścić się w przedziale od 5 do 15 lat.
d) jako kryterium Gwarancja na konstrukcję należy rozumieć liczbę całkowitą podaną w latach przedstawioną w formularzu oferty w ramach których Zamawiającemu będzie przysługiwała gwarancja na uszkodzenia konstrukcji wsporczych modułów fotowoltaicznych oraz innych elementów instalacji fotowoltaicznych z wyłączeniem tych o których mowa w kryterium „Gwarancja na falownik” oraz „Gwarancja na moduły fotowoltaiczne”. Wartość musi mieścić się w przedziale od 5 do 15 lat.
e) jako kryterium Rękojmia należy rozumieć wartość długości okresu rękojmi wyrażoną w miesiącach gdzie minimalna wartość to 36 miesiące. Oferta wykonawcy, który zaoferuje poniżej 36 miesięcy zostanie odrzucona.

Ocena łączna X= a) + b) +c) + d) + e)