Przetarg

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "NIESKAŻONE ŚRODOWISKO" W OPARCIU O OZE.

02-02-2024, 14:11

Dane kontaktowe

Związek Komunalny Nieskażone Środowisko z siedzibą w Łosicach
Ekologiczna 5,08-200 Łosice
tel. 609757733
e-mail: biuro@zkns-losice.pl
http:// www.zkns-losice.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "NIESKAŻONE ŚRODOWISKO" W OPARCIU O OZE.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Komunalny Nieskażone Środowisko z siedzibą w Łosicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030190164

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ekologiczna 5

1.5.2.) Miejscowość: Łosice

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 609757733

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zkns-losice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkns-losice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "NIESKAŻONE ŚRODOWISKO" W OPARCIU O OZE.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43da12e8-c1c4-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00089345

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-43da12e8-c1c4-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej i poczty elektronicznej prowadzonego postępowania oraz adres strony internetowej, na której będą udostępnianie zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl
Zamawiający będzie umieszczał powyższe informacje również na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zkns-losice.pl/
Poczta elektroniczna: biuro@zkns-losice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/.4) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach, ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „NIESKAŻONE ŚROWODISKO” W OPARCIU O OZE.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 18 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZK"NŚ"271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest w ramach inwestycji: SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO ,,NIESKAŻONE ŚRODOWISKO” W OPARCIU O OZE dostawa i montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, systemem inteligentnego zarządzania energią, stacją ładowania pojazdów i pompą ciepła oraz ogrzewaniem elektrycznym hali. Łączna moc systemów z instalacji fotowoltaicznych w zakresie 25,52-26,68 kWp. Łączna minimalna pojemność użytkowa magazynu energii 76 kWh z systemem samoczynnego załączenia rezerwy. Minimalna moc pompy ciepła powietrze woda 18 kW przy parametrach A7/W35. Stacja szybkiego ładowania aut elektrycznych o minimalnej mocy 47 kW. Ogrzewanie elektryczne hali do sortowania odpadów. System inteligentnego zarządzania energią zintegrowany ze stacją ładowania, pompą ciepła (powietrze-woda), magazynem energii i instalacją PV.
Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45000000-7 - Roboty budowlane

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45251100-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

31158000-8 - Ładowarki

42120000-6 - Pompy i sprężarki

44163000-0 - Rury i osprzęt

31430000-9 - Akumulatory elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) „Cena” – C;
2) „Okres gwarancji – G;
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga (%) Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru

Cena
cena 80 % liczba punktów 80
Cena najtańszej oferty
C = --------------------------------------- x 80 pkt
Cena badanej oferty

Okres gwarancji 20% liczba punktów 20
Okres gwarancji w badanej ofercie m-ce
G = --------------------------------------------------- x 20 pkt
Maksymalna długość gwarancji 84 m-cy

Razem 100% liczba punktów 100

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”,

4. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie wskazanego przez wykonawcę terminu wykonania zamówienia w Formularzu oferty i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na 60 miesięcy i maksymalny na 84 miesiące.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający wskazuje, iż w kryteriach pkt. 5 zaoferowanie przez Wykonawcę gwarancji na okres krótszy niż minimalny wymagany przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:
a/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust 1 pkt 1,2,3,4,5,6 oraz art. 109 ust 1 pkt 1 i 109 ust 1 pkt 2,3,4,7,8.
b/ spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu.
Stosownie do postanowień art. 112 ust 1 ustawy PZP w zakresie warunku dotyczącego:
a/ Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
b/ Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
c/ Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjnej nie mniejszą niż 500.000,00 zł.
d/ Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający określi czy Wykonawca spełnia wymóg na podstawie wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
b) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 500.000,00 zł
c) Wykaz dwóch usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane - wzór wykazu – załącznik nr 4

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) Wypełniony załącznik nr 1 do SWZ, jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia;
d) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ - projektowane postanowienie umowy § 8

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia na stronie https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-15