Przetarg

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie”.

05-02-2024, 12:22

Dane kontaktowe

Gmina Miejska Włodawa
Al. J. Piłsudskiego 41,22-200 Włodawa
tel. 825721444
e-mail: info@wlodawa.eu
http:// www.wlodawa.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Włodawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. J. Piłsudskiego 41

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 825721444

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@wlodawa.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wlodawa.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-151aa1a1-b9da-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00091084

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00055214/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Budowa instalacji fotowoltaicznych do zasilania budynku Urzędu Miejskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma zakupowa dostępna na profilu nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa.Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej na w/w Platformie dostępnej na profilu nabywcy . W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu zaleca się kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod
numerem (22) 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika platformy zakupowej dostępna na stronie: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" i uznaje go za wiążący, oraz akceptuje zasady korzystania z platformy zakupowej wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. Posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w postępowaniu jest możliwe bez posiadania konta. Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za
pomocą protokołu TLS 1.3, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar, h) maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150
MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB, i) pozostałe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy zamieszczonym na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie profilu nabywcy w zakładce dedykowanej postępowaniu - https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja, w tym oświadczenia, wnioski i informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie. Więcej w rozdziale 11 SWZ ze względu na ograniczoną liczbę znaków.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie znak WA.271.1.2024.AM pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie”., prowadzonym w trybie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – procedura podstawowa; 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 71-75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) Wykonawca posiada: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Wykonawcy; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16
rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA.271.1.2024.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 178965,06 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie o mocy zainstalowanej 39,77 kW, w oparciu o panele fotowoltaiczne i falowniki rozproszone. Energia elektryczna wytworzona przez instalację fotowoltaiczną wykorzystywana będzie na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie.
Zakres robót obejmuje:
1) dostawę zestawu fotowoltaicznego, w wyznaczone przez zamawiającego miejsce przeznaczone do montażu;
2) montaż konstrukcji pod panele PV;
3) ułożenie tras kablowych z modułów fotowoltaicznych do falownika oraz
z falownika do wyznaczonego miejsca wpięcia instalacji PV;
4) montaż modułów fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej;
5) montaż optymalizatorów mocy;
6) montaż instalacji uziemiające i połączeń wyrównawczych instalacji PV;
7) montaż rozdzielnic AC/DC;
8) modernizację rozdzielnicy elektrycznej AC budynku, przystosowanie miejsca wpięcia instalacji fotowoltaicznej;
9) wykonanie pomiarów instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji uziemiającej potwierdzonych protokołem z pomiarów;
10) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury;
11) zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej;
12) zgłoszenie wykonania mikroinstalacji wraz z projektem podbitym przez Rzeczoznawce ds. PPOż do Państwowej Straży Pożarnej;
13) szkolenie z obsługi;
14) inwentaryzacja powykonawcza;
15) inne elementy ujęte w załączniku nr 1 do SWZ (dokumentacja projektowa);
16) sporządzenie dokumentacji i instrukcji określającej zasady obsługi urządzeń i instalacji oraz przeprowadzenie instruktażu bezpiecznego użytkowania.
Wymagania techniczne komponentów instalacji:
Instalacja będzie składać się z paneli fotowoltaicznych o mocy panelu wynoszącego min. 410 Wp każdy, wytwarzających prąd stały, optymalizatorów mocy, inwertera przetwarzającego prąd stały na przemienny, okablowania stałoprądowego i zmiennoprądowego, zabezpieczeń elektrycznych po stronie AC iDC i innych wymaganych. Zamawiający dopuszcza montowanie paneli o większej mocy z zastrzeżeniem, że ich sumaryczna moc nie może przekroczyć 40 kWp (a minimalnie 39,77 kWp). Instalacja ma spełniać możliwość monitorowania i zapisu sprawności paneli wraz z eksportem danych.
Wymagania techniczne dotyczące modułów fotowoltaicznych:
a) Moc modułu – nie mniejsza niż 410 W (w warunkach STC)
b) Gwarancja wydajności liniowej – 25 lat przy zachowaniu min. 84,8% sprawności
c) Moduł wykonany w technologii PERC równoważnej lub wyższej
d) Sprawność modułu – nie mniejsza niż 21 % (w warunkach STC)
e) Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku pracy – nie większy niż 2%
f) Certyfikat zgodności z IEC 61215 i IEC 61730 lub normami równoważnymi
Wymagania techniczne dotyczące falowników:
a)Falownik musi posiadać autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski
b)Falownik musi posiadać następujące parametry:
- Urządzenie odłączające po stronie wejścia
- Zabezpieczenie przed pracą wyspową
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC
- Monitorowanie stanu izolacji
- Ochronnik przeciwprzepięciowy DC
- Ochronnik przeciwprzepięciowy AC
- Monitoring prądów różnicowych (RCMU)
- Zabezpieczenie nadprądowe AC
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC
- Funkcja wykrywania łuku elektrycznego
- Monitoring pracy online
- Monitoring parametrów pracy z poziomu serwera "www" oraz poprzez udostępnienie klucza API, strona DC monitorowana na poziomie pojedynczego/pary modułów
- Posiadać certyfikat na zgodność z wymogami kodeksu NC RfG
Wymagania dotyczące optymalizatorów mocy:
a) optymalizator o odpowiedniej mocy kompatybilny z modułem/parą modułów
b) maksymalna wydajność - min 98,8 %
Adres zamówienia:
Teren inwestycji obejmuje działki nr 568, 569, 570, przy al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa

4.2.6.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena (C) 60 %
2) Okres gwarancji na falowniki 20 %
3) Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne 20 %

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
Punkty w kryterium „Okres gwarancji na falowniki (F)” objęte przedmiotem zamówienia zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów. Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Okres gwarancji należy podać w latach. Zamawiający przyjmuje zasadę, że 1 rok = 12 miesięcy. W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Minimalny okres gwarancji na falowniki to 10 lat. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na falowniki w ramach oferty w następujący sposób:
Gwarancja na falowniki na okres 10 lat – 0 pkt
Gwarancja na falowniki na okres 11 lat – 2 pkt
Gwarancja na falowniki na okres 12 lat – 4 pkt
Gwarancja na falowniki na okres 13 lat – 6 pkt
Gwarancja na falowniki na okres 14 lat – 8 pkt
Gwarancja na falowniki na okres 15 lat – 10 pkt
Gwarancja na falowniki na okres 16 lat – 12 pkt
Gwarancja na falowniki na okres 17 lat – 14pkt
Gwarancja na falowniki na okres 18 lat – 16 pkt
Gwarancja na falowniki na okres 19 lat – 18 pkt
Gwarancja na falowniki na okres 20 lat – 20 pkt
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji na falowniki nie może być krótszy niż 10 lat. Zaoferowane falowniki muszą być objęte gwarancją na warunkach określonych w pkt. 4.8. SWZ przez cały okres gwarancji, jaki Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat długości gwarancji na falowniki Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji wynoszący 10 lat i zastosuje art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ okresu gwarancji poniżej 10 lat, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji na falowniki niż 20 lat, Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za okres 20 lat.
Punkty w kryterium „Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne (P)” objęte przedmiotem zamówienia zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów. Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Okres gwarancji należy podać w latach. Zamawiający przyjmuje zasadę, że 1 rok = 12 miesięcy. W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Minimalny okres gwarancji na panele fotowoltaiczne to 12 lat. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na falowniki w ramach oferty w następujący sposób:
Gwarancja na panele fotowoltaiczne na okres 12 lat – 0 pkt
Gwarancja na panele fotowoltaiczne na okres 13 lat – 5 pkt
Gwarancja na panele fotowoltaiczne na okres 14 lat – 10 pkt
Gwarancja na panele fotowoltaiczne na okres 15 lat – 15 pkt
Gwarancja na panele fotowoltaiczne na okres 16 lat – 20 pkt
c.d. w Rozdziale 17 SWZ (ze względu na ograniczoną liczbę znaków)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na falowniki

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na panele fotowoltaiczne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zdolności technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej: - dwie dostawy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 38 kWp każda z dostaw;
2) dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji: - min. jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, których zakres uprawnia go do kierowania pracami objętymi przedmiotem zamówienia oraz przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (izby zawodowej) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (lub właściwej izby samorządu zawodowego) ;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający poza oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 4 do SWZ (składanym wraz z ofertą), nie wymaga składania innych podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia), tj.:
a) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, mocy instalacji fotowoltaicznej, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług lub dostaw, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dotyczący usług lub dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (wykonywał), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył (wykonywał) lub uczestniczy (wykonuje).
Wykaz dostaw sporządzony zgodnie ze wzorem (Załącznikiem Nr 8 do SWZ) –
w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. pkt 1) SWZ.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; sporządzonego zgodnie z (Załącznikiem Nr 9 do SWZ) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Dokumenty stanowiące przedmiotowe środki dowodowe - potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tj.:
1. karty katalogowe/techniczne oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne, falowniki i optymalizatory mocy), które powinny potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,
2. certyfikat zgodności modułów fotowoltaicznych z IEC 61215 i IEC 61730 lub normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą, zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp.
UWAGA!!! Przedmiotowe środki dowodowe, wykonawca składa wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumenty stanowiące przedmiotowe środki dowodowe - potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, podlegające uzupełnieniu tj.:
1. karty katalogowe/techniczne oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne, falowniki i optymalizatory mocy), które powinny potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia,
2. certyfikat zgodności modułów fotowoltaicznych z IEC 61215 i IEC 61730 lub normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą, zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. 1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk),stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona
wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach). 2) Oświadczenia o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ; 3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy) 4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy). 5) Potwierdzenie
umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby: a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego
reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru; b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a) Zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo o którym mowa w 13.4 pkt 5) lit c) i pkt 6) składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:• w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
• w pkt. 8.3.2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz postanowień Projektu Umowy – zał.2 do SWZ §14 Zmiany umowy:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w specyfikacji warunków zamówienia.
2. Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie projektowania, dostaw i montażu:
a) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §15 umowy;
b) zjawiska pogodowe uniemożliwiające montaż instalacji, w tym w szczególności: długotrwałe ciągłe opady deszczu, wichury. Zmiana umowy w zakresie terminu jest dopuszczalna stosownie do okresu trwania przeszkody.
3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ;
b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
c) zmiana obowiązującej stawki VAT: w przypadku zmiany stawek VAT w takim zakresie, iż zmiana będzie dotyczyła świadczeń będących przedmiotem Umowy, zostanie zastosowana aktualna stawka VAT. Stawki i ceny netto pozostają bez zmian;
d) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy;
e) zmiana zasad płatności. Zamawiający informuje, że w przypadku zmian w zakresie rozliczania podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późniejszymi zmianami) lub w przypadku wiążącego stanowiska organów skarbowych, dotyczącego odmiennego niż w niniejszej
umowie rozliczania podatku VAT - Strony dokonają zmiany umowy w ramach której Wykonawca zobowiąże się do wystawiania faktury zgodnie z aktualnymi regułami dotyczącymi obciążenia VAT.
f) zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający z oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 455 ust. 2 PZP polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT),
4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 1 PZP:
a) zmiany danych teleadresowych,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
7. Sposobu spełnienia świadczenia ze względu na:
a) wycofania z dystrybucji części, materiału, urządzenia i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych lub pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie i Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy przy zachowaniu parametrów nie gorszych niż wskazanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
c.d w sekcji IX- pozostałe informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/wlodawa – rozdział 11 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-13 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uszczegółowienie inf. dot. terminu wykonania zamówienia wskazanego w pkt. 4.2.10.) ogłoszenia: Okres realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2024 r.
C.d. zmian umowy: d)konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązujących przepisów prawa;
e) zmiany wskazywane w lit d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom według zasad określonych w lit i);
f) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą zawsze wymagane wobec urządzeń lub materiałów, zastępujących te proponowane w ofercie;
- o ile okoliczności te spowodują konieczność zmiany postanowień umowy i w zakresie wynikających z tych okoliczności będą dokonane;
8. terminu realizacji na skutek:
a) wydłużających się, ponad przewidziane przepisami, terminów wydania decyzji, uzgodnień, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy;
b) konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy;
c) konieczności wykonania dodatkowych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia;
d) konieczności zmian dokumentacji bądź realizacji robót lub usług dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych m.in. zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych prac, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego, wystąpieniem wad ukrytych dokumentacji ujawnionych podczas realizacji prac, koniecznością wykonania robót lub usług związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
e) opóźnienia w przekazaniu terenu realizacji przedmiotu zamówienia (miejsca wykonywanej usługi montażu i instalacji) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
f) wstrzymania robót przez Zamawiającego w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia;
g) opóźnieniu wynikającym z następstw działania organów administracji, w szczególności przekroczenia wynikających z przepisów prawa terminów wydania przez organy administracji opinii i uzgodnień w zakresie powyżej nie wskazanym, chyba że opóźnienie takie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,
h) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana taka wpływa na wydłużenie okresu wykonania Przedmiotu Umowy,
i) działaniu osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działanie bądź działania nie jest/są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
- o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności roboty lub usługi nie mogły być wykonywane;
9. Strony zawiadamiają o ww. zmianach w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
10. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
11. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy.