wentylacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.Przetarg

„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku A w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. o mocy 42 kWp”

13-05-2024, 13:44

Dane kontaktowe

SANATORIUM UZDROWISKOWE "PRZY TĘŻNI" IM. DR JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO W INOWROCŁAWIU S.P.Z.O.Z.
ul. Przy Stawku 12,88-100 Inowrocław
e-mail: [email protected]
http:// www.przytezni.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku A
w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni”
im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. o mocy 42 kWp”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SANATORIUM UZDROWISKOWE "PRZY TĘŻNI" IM. DR JÓZEFA KRZYMIŃSKIEGO W INOWROCŁAWIU S.P.Z.O.Z.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010625117

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przy Stawku 12

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytezni.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku A
w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni”
im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. o mocy 42 kWp”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7d14d1a-1116-11ef-a7f7-6221b72ad4fc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00321295

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/przytezni

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/przytezni

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty.
2. Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
Pozostałe informacje określone zostały w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-4-2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku A w Sanatorium Uzdrowiskowym „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. o mocy 42 kWp ”

Zaleca się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź pisemnym do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu, na którym ma być wykonany przedmiot zamówienia, w celu uzyskania wszelkich informacji ko-niecznych do właściwego przygotowania oferty i zawarcia umowy. Kontakt telefoniczny – Pan Tadeusz Zieliński 669 100 681.

2. Zakres robót w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. uzyskanie dla instalacji fotowoltaicznej, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zamawiają-cego, rozszerzenia posiadanych przez Zamawiającego warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA z zachowaniem układu antywypływowego energii ,
2. opracowanie dokumentacji wykonawczej instalacji fotowoltaicznej w 3 egz. i uzgodnienie jej w niezbędnym zakresie z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD), Strażą Pożarną i Zamawiającym,
3. przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym i utrzymanie miejsca wykonywania przedmiotu umowy, z zachowaniem ciągłości pracy obiektów sanatoryjnych,
4. montaż instalacji fotowoltaicznej na istniejącej konstrukcji dachu budynku A, oraz na nowo zamontowanej konstrukcji ściany południowej tego budynku,
5. podłączenie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej sieci elektroenergetycznej Zamawiającego wraz z jej uruchomieniem i wykonaniem wymaganych pomiarów, o których mowa w ust. 4,
6. monitoring pracy instalacji fotowoltaicznej,
7. wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych, przeciwprzepięciowych i odgromowych instalacji fotowoltaicznej,
8. wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej,
9. wykonanie pełnych testów produktywności instalacji fotowoltaicznej po jej uruchomieniu oraz te-stów kontrolnych przed upływem gwarancji,
10. aktualizacja posiadanej przez Zamawiającego instrukcji współpracy ruchowej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) wraz z jej uzgodnieniem z Operatorem,
11. opracowanie instrukcji obsługi instalacji fotowoltaicznej wraz z wymaganiami konserwacji eksploatacyjnej.

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z uwzględnieniem bezpieczeństwa kuracjuszy i personelu Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na montaż instalacji fotowoltaicznej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w niniejszej SWZ wraz z załącznikami, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia – zał. nr 2 do SWZ.
2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie, ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia – zał. nr 2 do SWZ.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek udziału w postepowaniu jeżeli posiada aktualne na dzień składania ofert ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na sumę ubezpieczenia 500 000,00 zł.

Wymóg opłacenia polisy OC powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert.

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.

a) wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zamontowali i przekazali do eksploatacji co najmniej 2 instalacje, z których wartość każdej była nie mniejsza niż 100.000,00 złotych brutto w ramach jednej umowy (kontraktu).

oraz przedłoży Zamawiającemu dowody określające czy te instalacje zostały należycie zamontowane i przekazane do eksploatacji, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumen-ty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpo-wiednie dokumenty.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ

b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
• co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie E i D, elektrotechnicznych oraz UDT.

oraz przedłoży Zamawiającemu dowody potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Wykazu instalacji wykonanych przez Wykonawcę

wg wzoru na załączniku nr 8 do SWZ
oraz przedłożenia Zamawiającemu dowodów określających czy te instalacje zostały należycie zamontowane i przekazane do eksploatacji, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat uprawnień,

oraz przedłoży Zamawiającemu dowody potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień.

wg wzoru na załączniku nr 9 do SWZ


3) aktualne na dzień składania ofert ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na sumę ubezpieczenia 500 000,00 zł.

Wymóg opłacenia polisy OC powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert.


Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe:
• karty katalogowe oferowanych produktów potwierdzające spełnianie warunków zawartych w specyfikacji technicznej będącej załącznikiem do SWZ
• certyfikacje pracowników upoważniająca do montażu oferowanego systemu montażowego wydana przez danego producenta,
• certyfikacja pracowników upoważniająca do montażu falowników wydana przez danego producenta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe:
• karty katalogowe oferowanych produktów potwierdzające spełnianie warunków zawar-tych w specyfikacji technicznej będącej załącznikiem do SWZ
• certyfikacje pracowników upoważniająca do montażu oferowanego systemu montażo-wego wydana przez danego producenta,
• certyfikacja pracowników upoważniająca do montażu falowników wydana przez danego producenta.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy zał. nr 1 do SWZ.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. nr 2 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zał. nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tj. zał. nr 2 składa każdy z Wykonawców,
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zał. nr 3 składa każdy z Wykonawców
3. Przedmiotowe środki dowodowe:
• karty katalogowe oferowanych produktów potwierdzające spełnianie warunków zawartych w specyfikacji technicznej będącej załącznikiem do SWZ
• certyfikacje pracowników upoważniająca do montażu oferowanego systemu montażowego wydana przez danego producenta,
• certyfikacja pracowników upoważniająca do montażu falowników wydana przez danego producenta.

4. Oświadczenie - oferta wspólna zał. nr 5 do SWZ – jeżeli dotyczy.
5. Zobowiązanie innego podmiotu zał. nr 6 do SWZ - jeżeli dotyczy.
6. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
7. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu – w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ, danych zawartych w ofercie oraz postanowień określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Wprowadzenie zmian w umowie dopuszczalne jest jedynie w przypadkach i na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy w formie aneksu w następujących przypadkach:
1) w razie konieczności zmiany sposobu realizacji z powodu zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie umowy;
2) w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
3) zmiany stawki podatku VAT na usługi świadczone w ramach umowy, przy czym zmianie ulegnie tyl-ko i wyłącznie wynagrodzenie jednostkowe brutto, wynagrodzenie jednostkowe netto pozostaje bez zmian. Nowa stawka (stawki) podatku VAT będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie sto-sownych przepisów prawa. Maksymalna wartość umowy brutto w całym okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie w zakresie proporcjonalnym do ewentualnego wprowadzenia i/lub zmiany stawki podatku VAT, jeśli będzie miała miejsce w czasie obowiązywania umowy;
4) wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2, w tym wynikających z tzw. „siły wyższej” (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze), uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia siły wyższej, strona dotknięta jej skutkami, obowiązana jest do poinformowania o ich wystąpieniu drugiej strony w terminie 3 dni od dnia ich wystąpienia, a gdyby było to niemożliwe, nie-zwłocznie po ich ustaniu. W takim przypadku, termin realizacji przedmiotu umowy zostanie przedłużona o liczbę dni odpowiadającą liczbie dni trwania skutków siły wyższej, bez konieczności zmiany umowy i składania w tym zakresie odrębnych oświadczeń woli stron.
4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia na piśmie wniosku o zmianę postanowień umowy wraz z przedstawieniem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3.
5. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/przytezni

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-22